โรงเรียนวัดขี้ตุ่นปัจฉิมนิเทศนักเรียน

118040

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558  โรงเรียนวัดขี้ตุ่น กลุ่มลำปลายมาศ 7 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ในงานดังกล่าว จัดให้มีกิจกรรมการแสงมุทิตาจิต นักเรียนนำดอกไม้ พวงมาลัย กราบขอบคุณและขอขมาคุณครู   คุณครูมอบลูกศิษย์คืนสู่อ้อมอกผู้ปกครอง   พิธีมอบเกียรติบัตร วุฒิบัตรให้กับบุคคล องค์กรต่างๆที่ให้การสนับสนุนการศึกษาและนักเรียนที่เรียนดีที่ทำคะแนน O-NET เกินร้อยละ 50 ทุกวิชา จนมีคะแนนเฉลี่ย เป็นอันดับ 1 ของโรงเรียนทั้ง 12 โรงเรียนในกลุ่มลำปลายมาศ 7  และมีผลสอบมีคะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับ 10 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ประพฤติดีและนักเรียนที่ออมเงินดีจนเป็นนิสัย  ในโอกาสเดียวกันนี้ โรงเรียนได้มอบเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ แก่นักเรียนด้วย

พิศมัย รักชาติ..รายงาน

อนุบาลบุรีรัมย์ รับคณะศึกษาดูงาน

118033

เมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๘ นายมานะ  อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต้อนรับนายโอนัด  เพชราเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน-นาจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เขต ๑  และคณะครู ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  ในการนี้ เด็กชายทัพไทย  ไชยหงษ์ นักเรียนที่สอบโอเนตวิชาภาษาอังกฤษเต็ม ๑๐๐ คะแนน/เด็กหญิงกัญญารัตน์  นนธิจ้นทร์ นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับด้วยภาษาอังกฤษแก่คณะจากโรงเรียนบ้านหนองแคน-นาจาน

ประทีป   หีบแก้ว… รายงาน