โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

123050

เมื่อวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘ นายมานะ  อักษรณรงค์   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้ร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนและที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น ได้แก่

  • การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
    – ชนะเลิศ ด.ญ.นฤดี ปรีธนัทธ์ และ ด.ช.คชรักษ์ เที่ยงคาม
    –  รองชนะเลิศลำดับที่  ๑  ด.ญ.ครองขวัญ สุทธิ และด.ญ.วรภาดา ลับโกษาฝึกสอนโดย  นางฑิตฐิตา รัตนะวรรณ์
  •  รางวัลการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
  • การประกวดกิจกรรมในระดับสายชั้นต่าง ๆ ในโรงเรียน อีกมากมาย
  • ฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์/การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

          วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๕ โดยมติของคณะรัฐมนตรี  กำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” วันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินี้เป็นเพราะพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๑๑ ได้อย่างแม่นยำ และต่อมาได้มีการสร้าง “อุทยานวิทยาศาสตร์” ที่ บ้านหว้ากอ ด้วย

นายประทีป  หีบแก้ว…รายงาน

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาจัดงานวันแม่แห่งชาติ

123044

นายประสงค์  เหลาฉลาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของแม่ แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของแม่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่กับลูก และเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป  โดยมีแม่และผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย การแสดงจินตลีลาเทิดพระเกียรติ และนิทรรศการแสดงผลงานเกี่ยวกับแม่ของนักเรียน

สมจิต ไชยพัฒน์ … รายงาน