ข่าวสาร/กิจกรรมที่เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ

นิเทศ ติดตาม โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ออนไลน์ กลุ่มลำปลายมาศ ๕-๖

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ นายมานพ คงเสนา พร้อมด้วย นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นิเทศ  ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ในรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อติดตามการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๕-๖ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ร่วมนิเทศด้วย ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

ZOOM Meeting ซักซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลการซ้อมซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวนรมน มูลไธสง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุมการซ้อมซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับฟังแนวปฏิบัติคำชี้แจงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการทำงานด้านการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  

นิเทศ ติดตาม โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ออนไลน์ กลุ่มลำปลายมาศ ๓-๔

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธาน เปิดการประชุมการดำเนินการนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ในรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อติดตามการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (co-construction) การรู้คิด (meta-cognition) และการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (project approach) ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓-๔ โดยมีศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ร่วมนิเทศติดตามด้วย ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑