CCF ลงนามความร่วมมือพัฒนาเด็กกับโรงเรียนในโครงการ

img_1360

สำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙/๖๐กับโรงเรียนในโครงการฯ ๓๓ โรงเรียน ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙/๖๐ ซึ่งสำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้น  เป็นความร่วมมือในการพัฒฯาคุณภาพชีวิตเด็กที่ประสบปัญหาและไม่ได้รับตอบสนองความต้องการพื้นฐานให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข และเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กที่ขาดแคลนให้ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙/๖๐  มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ได้สนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียน รวม ๔๔๕,๑๘๘ บาท แยกเป็น ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการฉลาดรู้เรื่องเพศ  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการสะเต็มศึกษา และโครงการเสาร์สัมพันธ์ มีโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓๓ โรงเรียน และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

 

มูลนิธิเอสซีจี มอบอาคารเรียนให้โรงเรียนบ้านโคกเก่า

22

มูลนิธิเอสซีจี มอบอาคารเรียน “สายธารน้ำใจ” พร้อมโต๊ะเก้าอี้  อุปกกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา และเงินทุนสนับสนุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า ๘ แสนบาท ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกเก่าเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของเยาวชน

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ทางหน่วยงาน ASPD สำนักงานบัญชีกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมามอบอาคารเรียน “สายธารน้ำใจ”ให้กับโรงเรียนบ้านโคกเก่า ตามโครงการ “ปลูกรัก ปันโอกาส ร่วมสร้างอาคารเรียนเพื่อน้อง” โดยนายอมรศักดิ์ พาราทิพย์เจริญชัย ผู้จัดการอาวุโส ERP โลจิสติกส์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้ดำเนินงาน ได้ส่งมอบอาคารเรียน “สายธารน้ำใจ” อาคารเรียนแบบชั้นเดียว จำนวน ๒ ห้องเรียน  มูลค่า ๖๘๐,๐๐๐ บาท  โดยมี รองสโรชินี  โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  คณะกรรมการสถานศึกษา และนายณัฐวุฒิ  ประวันรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูนักเรียน รับมอบและร่วมต้อนรับ

นอกจากการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างอาคารเรียนแล้ว มูลนิธิ เอสซีจียังได้มอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๓๕ ชุด และโต๊ะครู จำนวน ๓ ตัว รวมมูลค่า ๕๐,๗๕๐ บาท ไว้ใช้ในห้องเรียน ทางคณะมูลนิธิ เอสซีจีได้มอบวัสดุอุปกรณ์การเรียนจำนวนหนึ่งและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนคนละ ๓๐๐ บาท จำนวน ๖๒ ทุน รวมทั้งสิ้น ๑๘,๖๐๐ บาท เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง อีกทั้งมอบหนังสือสำหรับห้องสมุดและแผ่น CD สื่อการเรียนรู้ มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท ให้กับนักเรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ทางมูลนิธิยังได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับพัฒนาการศึกษา  ในโอกาสเดียวกัน บริษัท ซีแพค (C PAC) มอบลานเพลิน ซึ่งเป็นการปูพื้นคอนกรีต ในโครงการลานเพลิน ๑ ล้าน ตารางเมตร มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนและจัดกิจกรรมของนักเรียนอีกด้วย

                                นัฐวุฒิ  ประวันรัมย์.. ข่าว/วิสิษฐ์  ชัยสมัคร ….ภาพ