พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล

9066

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อยกระดับคุณภาพและการมีงานทำ ให้เป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอื่นๆ

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในโครงการ จำนวน ๔๒ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม  เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจนและเป็นระบบ  เป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองเชื่อมั่น ศรัทธา ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน และสามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นได้  ประกอบด้วยกิจกรรมการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านอาชีพที่ชุมชนศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงเรียนดีประจำตำบลเป็นโครงการหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรศที่ ๒  เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในท้องถิ่นชนบท ให้มีความพร้อมสามารถให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  สำหรับการสัมมนาและศึกษาดูงานในครั้งนี้ มุ่งสื่อสารทำความเข้าใจการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน เน้นการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพ  ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ  ๑ ผลิตภัณฑ์

ศากุน ศิริพานิช … รายงาน

โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เมืองบุรีรัมย์ ๔ และบ้านด่าน ๒

29

วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ วัดป่าไพบูลย์  ตำบลบ้านไทร  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์     นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ       ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  ประจำปี  ๒๕๕๙  ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์  ๔  และกลุ่มโรงเรียน       บ้านด่าน  ๒   เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ        ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  ถูกต้องและยั่งยืน  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  จากองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา  จำนวน  ๓๐,๐๐๐  บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก  จำนวน  ๒๕,๐๐๐  บาท

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์  ๔  และกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน  ๒  มองเห็นความสำคัญของปัญหานี้  จึงได้จัดอบรมโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมขึ้นมา  โดยอบรมให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ –  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จำนวน  ๔๖๐  คน  เป็นการสร้างเสริมให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม  สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  เพื่อให้เกิดความสุขกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด