เยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับจังหวัด

04

ด.ญ.นัชญาภรณ์  ธิยะ  เกิดวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๔๖  ปัจจุบันอายุ  ๑๑  ปี  กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย   มีระเบียบวินัย  ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  มีสัมมาคารวะ  กตัญญูต่อบิดา – มารดา  ผู้ปกครอง   ครู  อาจารย์  และผู้มีพระคุณ

ด.ญ.นัชญาภรณ์  ธิยะ  ยึดหลักค่านิยม  ๑๒  ประการ  ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  ได้แก่  ความรักที่มีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยการยึดถือปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน  การเคารพธงชาติ  ร้องเพลงชาติ  ร่วมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน  การช่วยเหลือกัน  การทำงานเป็นทีม  สร้างความสามัคคี เป็นหมู่คณะ  ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  ด้วยการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา  สวดมนต์   ไหว้พระ  เข้าวัด  ฟังธรรม  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  กตัญญูต่อ  บิดา-มารดา  และผู้มีพระคุณ  เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  มีจิตอาสา  ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ  ในโรงเรียนด้วยความเสียสละ  อดทน  ทุ่มเท  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ด.ญ.นัชญาภรณ์  ธิยะ  ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบแบบเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ  ๕  รอบ  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด   ได้รับเข็มและใบประกาศเกียรติคุณ จากนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และยังได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับจังหวัด ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

สุวรี  เจริญรัมย์… รายงาน

 

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม จัดค่ายลูกเสือสำรอง

04

 

เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  นายธนภัทร  สิริวาส  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  เปิดการอบรมลูกเสือสำรอง  มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม  ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย  จำนวน  ๖๐  คน  โดยแบ่งเป็นฐานต่างๆ   จำนวน  ๑๒  ฐาน   อาทิ  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ สัญญาณไฟ  เครื่องหมายจราจร  เงื่อนต่างๆ  ล้วงไห  สกีบก  ไต่เชือก  เคาะปิ๊บ  ลำเลียงลูกปิงปอง  เดินทรงตัวซิกแซก  เป็นต้น  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นลูกเสืออย่างเต็มตัว และเป็นการฝึกระเบียบวินัย  ความสามัคคีในหมู่คณะ  การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้นักเรียน      ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

สุวรี  เจริญรัมย์…รายงาน