ข่าวสาร/กิจกรรมที่เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงาน เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องขอความเห็นชอบการประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว การเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ การขอความเห็นชอบประกาศใช้หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “นครชัยบุรินทร์” จังหวัดบุรีรัมย์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมี รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมรวมใจเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมประชุมคณะทำงานประเมินการคัดเลือก ๓๘ ค. (๒) 

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะทำงานประเมินองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ และ สพม.บุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมรวมใจเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงานร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโครงการเพิ่มศักยภาพอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เป็นคนดี มีฝีมือเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์