กศจ.บุรีรัมย์ สอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

4102

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ และ เขต ๔ ที่ว่างอยู่ รวม ๓๔ อัตรา มีผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น ๒๙๙ คน   โดยมีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำหรับการสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบจากส่วนกลางซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้มหาวิทยาสวนดุสิตเป็นผู้ออกข้อสอบ เป็นข้อสอบกลางใช้ในทุกจังหวัดที่เปิดสอบ    และในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายพีระ รัตนวิจิตร ผอ.สำนักบริหารการศึกษาภาคบังคับ สพฐ. นายไพบูลย์ อินทร์งาม ผู้แทนจาก กคศ.  และนายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.เขต ๓๑ กรรมการสนับสนุนการดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษารับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔   ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาที่บุรีรัมย์  ซึ่งการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาแต่ประการใด

            นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด กล่าวว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีมาตรการในการกำกับดูแลการสอบครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยยึดแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  ห้ามไม่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องจัดติวข้อสอบ  การแต่งกายของผู้เข้าสอบซึ่งห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารต่างๆเข้าในห้องสอบ รวมทั้งได้มีการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการกำกับห้องสอบทุกคนเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในแนวทางเดียวกัน เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน ซึ่งมั่นใจว่าการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาในครั้งนี้จะดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแน่นอน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม 1
ดูภาพเพิ่มเติม 2
ดูภาพเพิ่มเติม 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการ”มาร์ชชิ่ง ความดี”

3997

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับมูลนิธิครูของแผ่นดิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาร์ชชิ่งความดี” เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ที่ห้องประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาร์ชชิ่งความดี” ซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิครูของแผ่นดินที่มุ่งพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผ่านกระบวนการแปรแถวประกอบดนตรีและระบบพัฒนาความดีสากล โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูจากโรงเรียนในสังกัด ๑๘๐ โรงเรียน เข้ารับการอบรม และมีนายอำนาจ จารุมณีโรจน์ ผู้อำนวยการโครงการมาร์ชชิ่งความดี  เลขาธิการมูลนิธิครูของแผ่นดินและคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  ซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดประกวดมาร์ชชิ่งความดี ชิงถ้วยพระราชทาน พร้อมทุนการศึกษาด้วย ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนวิถีพุทธที่ชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ประเภทระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า โรงเรียน ครอบครัว และชุมชนต้องร่วมกันบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี ให้เด็กสามารถแยกแยะผิดถูกชั่วดีได้  โรงเรียนควรให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม เช่น การบันทึกความดี ธนาคารความดี ซึ่งสามารถบูรณาการการอ่าน การเขียนแก่นักเรียนในเวลาเดียวกัน  รวมทั้งควรมีการยกย่องเชิดชูนักเรียนที่ทำความดี เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น และต้องทำต่อเนื่องเพื่อสรา้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืน

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม 1
ดูภาพเพิ่มเติม 2