ผลการประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ STEM โรงเรียนในโครงการ ซี.ซี.เอฟ.

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประกวดนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ผ่านแนวคิด STEM  ซึ่งโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. บุรีรัมย์ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้น สืบเนื่องจากที่ได้มีการอบรมครูผู้สอนจากโรงเรียนในโครงการ เพื่อให้นำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียน และให้นักเรียนทุกระดับชั้นจัดทำโครงงานหรือนวัตกรรมขึ้น และคัดเลือกมาร่วมประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีโครงงานที่ชนะเลิศ ดังนี้

  • ระดับช่วงชั้นที่ ๑  โครงงานพลังงานลม โรงเรียนบ้านโนนศิลา
  • ระดับช่วงชั้นที่ ๒  โครงการตู้ฟักไข่   โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
  • ระดับช่วงชั้นที่ ๓  โครงงานถ่านอัดแท่งสมุนไพรมหัศจรรย์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

ในโอกาสเดียวกัน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้มอบทุนการศึกษาปี ๒๕๖๐ แก่นักเรียน ๓๘ โรงเรียน  รวม ๒,๓๖๓ คน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ๑,๐๑๔ คน คนละ ๒,๒๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๘๘๐ คน คนละ ๓,๕๐๐ บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๖๙ คน คนละ ๔,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๗,๑๘๖,๘๐๐ บาท

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดการประกวดโครงงานนักเรียน ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดการประกวดโครงงานนักเรียน ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นตัวแทนร่วมประกวดระดับจังหวัด การประกวดโครงงานนักเรียน ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ ๑๕ วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ การร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่โครงงานนักเรียน โดยการส่งโครงงานเข้าประกวด เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน รู้จักในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่า ซึ่งมีโครงงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้  โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสมสนุก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดหนองปล่อง โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา และโครงงานประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งขึ้นเมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๘ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การดำเนินการที่ผ่านมามุ่งที่จะพัฒนาเยาวชน ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน ส่งเสริมด้านการศึกษา ตามทิศทางการปฏิรูปการศึกษา การประกวดโครงงานจะเป็นตัวขับเคลื่อนตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นเพื่อส่งเสริมในเรื่องการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ  คือการนำไปสู่ความสำเร็จ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา เน้นประสบการณ์และการปฏิบัติจริง การคิดนอกกรอบภายใต้พื้นฐานความเป็นไปได้ จัดระเบียบทางด้านความคิดผลิตเป็นงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาขยายการศึกษาในรูปแบบของกิจกรรมการประกวดโครงงานการศึกษาจะเกื้อกูลต่อแนวทางพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด