ประชุมทางไกล โรงเรียนขนาดเล็ก

12011

โรงเรียนขนาดเล็ก ๑๐๓ โรงเรียน ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปลายทาง ปีการศึกษา ๒๕๕๘…..

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยนายรังสฤษดิ์ พลอามาตย์  ศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมการประชุมทางไกล”การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่อง” ที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร อ.เมืองบุรีรัมย์ โดยมีนายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม  ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง DLTV ๑๔ จากโรงเรียนไกลกังวล พร้อมกับโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนทั่วประเทศ   ซึ่งแต่ละโรงเรียนสามารถ download คู่มือการติดตามผลแบบ online และ แบบรายงานผล ได้ที่ https://dltv.feedback180.com/result/

ศากุน ศิริพานิช/อุดมศักดิ์ โคตรประทุม..รายงาน

อนุบาลลำปลายมาศเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนก่อนเปิดเทอม

12002 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ พัฒนาทักษะการอ่าน และคณิตศาสตร์ แก่นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จัดกิจกรรม”ค่ายรักการอ่าน” ตอน “เรียนรู้ร่วมกัน สุขสันต์กับภาษาไทย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน การคิดวิเคราะห์ เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-6 รวม 906 คน ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 เนื่องจากทักษะการใช้ภาษาไทยเป็นพื้นฐานและเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่าน ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดความงอกงามทางสติปัญญา ทำให้คนฉลาด รู้จักคิด และมีโลกทัศน์กว้าง  โดยมีคณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมรักการอ่าน ระหว่าง  13-15 พฤษภาคม 2558

นอกจากนี้ ในช่วงปิดภาคเรียน ได้จัดค่ายคณิตศาสตร์ คัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.2-6 ที่สนใจ จำนวน 50 คน เข้าค่ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2558 เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นแบบเข้ม โดยมีคณะผู้ปกครองและคุณครูร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

เครือข่าย ปชส.โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ … รายงาน