ข่าวสาร/กิจกรรมที่เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ

พิธีปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “การอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสารพระราชทาน ระดับจังหวัด แบบ Online”

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสารพระราชทาน ระดับจังหวัด แบบ Online อบรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมพิมานพรหม

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “การอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสารพระราชทาน ระดับจังหวัด แบบ Online” ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษาได้ ส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลตัวชี้วัด PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล  และรับผิดชอบประเด็นการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและรับผิดชอบประเด็นการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการรายงานตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธแบบ Active Learning ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากรโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากรโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางและกระบวนการจัดการศึกษาแนวพุทธ ผู้อบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน ๒๐๑ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ พระปลัดไมตรี ทนฺตกาโย หัวหน้าสำนักสงฆ์โนนสมบูรณ์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ประเมินและคณะทำงาน สพฐ.) นางจุติมาพร เชียงกา นางนวลอนงค์ ชูใส ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑