อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม”

13

เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๙  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑   ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม”  ให้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเรียนร่วมและเรียนรวม  จำนวน  ๑๔๖  โรงเรียน  รวม  ๓๐๐  คน  ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  และนายปัญญายางนอก  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  บรรยายพิเศษ  เพื่อให้ครูและบุคลกรทางการศึกษามีความรู้และมีทักษะในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาตามแบบที่กระทรวงกำหนด และเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม มีความรู้ สามารถดำเนินการคัดกรอง วินิจฉัยเด็กพิการเรียนร่วม  สามารถเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP = Individualized Education Program)  แผนการสอนเฉพาะบุคคล  (IIP = Individual Implementation Plan)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การผลิตสื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาเด็กพิการ และการวัดประเมินผลได้

การอบรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  โดยคนพิการที่จะได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา ต้องได้รับการคัดกรองตามแบบที่กำหนด  ดังนั้น ผู้ดำเนินการคัดกรองต้องได้รับการอบรมวิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาก่อนปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถดำเนินการคัดกรองอย่างถูกต้องได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม

DSCF6820

เมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมสุขสมใจ  นางพรณิชา  บาร์เบอร์  ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและ         การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ”  เพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด    แบ่งกลุ่มการทำกิจกรรมและ การจัดทำสื่อในการเรียนการสอน  ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม และเรียนรวมตามมาตรฐานการเรียนร่วมในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม บรรลุวัตถุประสงค์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  โดยมีคณะกรรมการฯ และผู้บริหารเข้าร่วมประชุม  จำนวน  ๓๕  คน

สุวรี  เจริญรัมย์ …. รายงาน