สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , ๓ , ๔ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

9

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , ๓ , ๔  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ  (MOU)  การป้องกันและแก้ไขปัญหา   ยาเสพติดในสถานศึกษาและการประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจำปี  ๒๕๕๙

เมื่อวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมปริ๊นเซส โรงแรม เดอ ศิตา ปริ๊นเซส  จังหวัดบุรีรัมย์  นายลวด  แก้วไธสง  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ในนามผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานเปิดการประชุมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ  (MOU)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและการประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจำปี  ๒๕๕๙  ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , ๓ , ๔  ได้พร้อมกันกำหนด  ให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ  (MOU)  และประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีความชัดเจน สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถขับเคลื่อนกระบวนการในการเฝ้าระวัง  แก้ไข  การค้นหา คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้ครอบคลุม  ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน และยังสามารถดำเนินการติดตาม  ส่งเสริม สนับสนุน  ในการบำบัดรักษา  ช่วยเหลือทั้งบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนงบประมาณที่มีอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนยิ่งขึ้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ , ๓ , ๔  ตระหนักเห็นความสำคัญนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมทั้งได้ประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดยมอบนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง  ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดเป็นรูปธรรม  ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ  คือ  นายชัยชาญ  ช่วยโพธิ์กลาง  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการนักเรียน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม  พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ได้แก่  ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  และสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ศูนย์ PEER Center โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

3

โรงเรียนในเครือข่าย  PEER  Center  สังกัดอำเภอเมืองบุรีรัมย์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  โดยโรงเรียน      วัดบ้านถลุงเหล็ก  อบรมสัมมนาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสร้างความเข้มแข็งสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

เมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  บ้านสนวนรีสอร์ท  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการอบรม สัมมนาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสร้างความเข้มแข็งสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเตรียมตัว      กับการเข้าสู่อาเซียน  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้น  โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสในเครือข่าย  PEER Center  สังกัดอำเภอเมืองบุรีรัมย์  จำนวน  ๕๐  คน  เข้ารับการอบรม ซึ่งได้รับความรู้ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ  โดยการนำความรู้ เทคนิคที่ได้รับไปพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นต่อไป

นฤภร  พรหมบุตร … ภาพ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน