ประกาศความสำเร็จ ป.๑ อ่านเขียนได้ใน ๑ ภาคเรียน

IMG_3211

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประกาศผลสำเร็จนโยบายนักเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ภายใน ๑ ภาคเรียน

เมื่อวันที่ ๒๙  กันยายน ๒๕๕๘ นายสุพจน์  เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เป็นประธานในการประกาศผลสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำหนดให้
“ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” และให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน ต้องอ่านออกเขียนได้ภายใน ๑ ปี  โดยเมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้มีการลงนามความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๒๐๒ โรงเรียน ว่าต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนชั้น ป.๑ ทุกคนอ่านออกเขียนได้ในระดับที่เหมาะสมกับวัย  ซึ่งผลจากการดำเนินงานมา ๑ ภาคเรียน พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในสังกัดทุกคน สามารถอ่านออกเขียนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  จึงได้จัดกิจรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน พร้อมกับมอบหนังสืออ่านเพิ่มเติมแก่ทุกโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนใช้เป็นหนังสืออ่านเสริมในภาคเรียนที่ ๒ ต่อไป

นายสุพจน์ เจียมใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า หลังจากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ลงนามความร่วมกับโรงเรียนในสังกัดไปเมื่อเดือนมกราคมแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นระยะ  มีการมอบภาษาไทยที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และหนังสือนิทานอ่านเสริมเรื่อง “ราชากับฤาษี” ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน รวมทั้งมีการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนอย่างเข้มข้น  และในวันนี้ซึ่งสิ้นภาคเรียนแรกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในสังกัดสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน โดยมีเครื่องมือที่ใช้วัดคือ นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำในหนังสือราชากับฤาษี ที่มอบให้ไปได้ทุกคน   ความสำเร็จในวันนี้ คือการสร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียนและคุณครู ว่าสามารถประสบความสำเร็จในเบื้องต้นได้    หลังจากนี้ ทุกโรงเรียนต้องพัฒนาระดับการอ่านเขียนของนักเรียนในระดับที่ยากขึ้นตามหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ป.๑ ที่กระทรวงกำหนด และนักเรียนชั้น ป.๒ – ป.๖ ก็ต้องได้รับการพัฒนาให้อ่านคล่องเขียนคล่องขึ้นด้วย

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน

ข่าวนี้ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สพฐ.

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

12003255_711262952338801_2669637463600028894_n

โรงเรียนเรียนบ้านบุมะขามป้อม เป็นตัวแทนโรงเรียนในอำเภอบ้านด่าน เข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด

เมื่อวันที่  23 กันยายน 2558 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  ได้เป็นตัวแทนอำเภอบ้านด่าน  เข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด  นำโดยนางสุดาพร หงส์นคร นักวิชาการศึกษา เป็นประธานในการประเมินร่วมกับคณะกรรมการจากสาธารณสุขจังหวัด  การประเมินในครั้งนี้ ได้ประเมินองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง  10  องค์ประกอบ และประเมินกิจกรรมเด็กไทยทำได้   โดยมี  3  กิจกรรม รวมทั้ง สุขาน่าใช้  เด็กไทยฟันดีและอาหารสะอาดปลอดภัย  ซึ่งมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะที่ปรึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่  อสม. ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน  และมีนายทวีศักดิ์ ปรัชญพฤทธิ์ สาธารณสุขอำเภอบ้านด่านและคณะร่วมให้กำลังใจและร่วมเตรียมการประเมิน  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเข้าสู่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรต่อไป

เครือข่าย ปชส.โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม .. รายงาน