ข่าวสาร/กิจกรรมที่เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ

อบรมผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดอบรมกลุ่มสนใจ ผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์  งานประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้จัดอบรมการผลิตสื่อสื่อวีดีทัศน์ ด้วยโปรแกรม ProShow Producer และการเผยแพร่สื่อบน Youtube ให้แก่บุคลากรในสำนักงาน ในรูปแบบกลุ่มสนใจ เพื่อให้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อวีดีทัศน์ และให้บุคลากรจากลุ่ม/หน่วยต่างๆ สามารถผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงาน ข่าวสาร ของแต่ละกลุ่ม/หน่วย  และเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างสำนักงาน และโรงเรียนในสังกัดได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยมีบุลากรจากกลุ่ม/หน่วยต่างๆ สมัครเข้าร่วมอบรมผลิตสื่อวีดีทัศน์ รวม 9 คน และมีนางสาวศากุน ศิริพานิช นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร