เปิดอาคารหอสมุดนวปัญญา รวมจิตศิษย์ครู ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอสมุดนวปัญญา รวมจิตศิษย์ครู ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๒๑๗ คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๖ คน  อาคารหอสมุดนวปัญญา รวมจิตศิษย์ครู ๒๕๖๐ ของโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่  ได้รับงบประมาณสนับสนุนโดยการระดมทรัพยากรจากศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชน   ซึ่งจะใช้เป็นอาคารหอสมุดแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและคนในชุมชนที่สนใจ งบประมาณที่ใช้ในการสร้างอาคารรวมทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

นิพนธ์ บุญพุฒ … ภาพ
สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

เปิดสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) “เล่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” โรงเรียนบ้านตะโก

โรงเรียนบ้านตะโก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  จัดพิธีเปิดสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL)     “เล่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” น้อมนำพระปรีชาญาณด้านการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูพระโอรส พระธิดา ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านตะโก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) “เล่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” เพื่อน้อมนำพระปรีชาญาณด้านการศึกษา และอบรมเลี้ยงดูพระโอรส พระธิดา ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อันเป็นที่มาของอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านตะโก และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักการพัฒนาสมอง BBL เป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นในสนามกลางแจ้งที่ปลอดภัย ซึ่งเหมาะสมกับการพัฒนาสมองของเด็ก

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการความร่วมมือกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD เพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นนตามหลักการพัฒนาสมอง BBL : เล่นตามรอยพระยุคลบาท ๑๘๓ โรงเรียน เริ่มต้นพัฒนาโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีอาจารย์ ดิสสกร กุนธร สถาปนิกทางการศึกษาผู้ก่อตั้งมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นผู้ออกแบบองค์ประกอบของสนามเด็กเล่นต้นแบบ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้ขยายผลโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นอีก ๑๘๓ โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านตะโก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเด่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท

ธนภัทร  สิริวาส … รายงาน
ธนชิต  แสนดี … ภาพ