การนำเทคนิคการคิดเลขเร็วสู่การเรียนการสอน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดส่งเสริมให้ครูนำเทคนิคการคิดเลขเร็ว (เวทคณิต) ไปจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดคำนวณ และยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา ให้แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูแกนนำจากทุกกลุ่มโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ รวม ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการคิดเลขเร็ว และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง ให้ครูแกนนำร่วมกันจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน เพื่อตรวจสอบคัดกรองนักเรียนด้านทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving)

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving)  เพื่อสอนและฝึกหัด   ให้เด็กนักเรียนและครูในโรงเรียนสามารถว่ายน้ำเป็น จนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ โดยสอนและฝึกหัดให้เด็กและครูกลุ่มเป้าหมายรู้จัก และสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล เป็นการสร้างแกนนำในการฝึกหัดทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน และเป็นการสร้างเครือข่ายในการฝึกว่ายน้ำให้เต็มพื้นที่ในเขตบริการของโรงเรียน ซึ่งเป็นการอบรมนักเรียนในสังกัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวม ๔๐ โรงเรียน จำนวน ๒๘๐ คน การจัดอบรมแบ่งออกเป็น ๒ รุ่นๆ ละ ๑๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สระว่ายน้ำจังหวัดบุรีรัมย์ วิทยากรผู้ให้ความรู้     นางเทียนทอง บุญยรางกูร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ หัวข้อ การป้องกันเด็กจมน้ำจังหวัดบุรีรัมย์ Prevention of Drowning in Buriram

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดอบรมโครงการ  “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด โดยเน้นความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอดในน้ำ และวิธีช่วยเหลือคนตกน้ำ จมน้ำ สามารถลอยตัวในน้ำได้นาน ๓ นาที เคลื่อนที่ในน้ำได้อย่างน้อย ๑๕ เมตร เพิ่มทักษะด้านการว่ายน้ำให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำปีละ ๑,๔๐๐ คน หรือวันละ ๔ คน และเมื่อปี ๒๕๕๕ พบเด็กจมน้ำเสียชีวิต ๑,๐๕๐ คน  หรือเฉลี่ยวันละ ๓ คน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมที่ ๑
ดูภาพกิจกรรมที่ ๒