โรงเรียนบ้านตะเคียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ OPEN HOUSE

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียนบ้านตะเคียน  และ  OPEN HOUSE นิทรรศการผลงานนักเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ในโอกาสเดียวกัน ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้น ป. ๕ และ ๖ จำนวน ๒๒ คน ที่ผ่านหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (DARE) ซึ่งมี ด.ต.จิรัฎช์ชาติ ประสมทรัพย์ ครูตำรวจแดร์ เป็นผู้ให้ความรู้  และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดเรียงความโครงการต่อต้านยาเสพติด  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๒ คณะกรรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมและชมการแสดงผลงานของนักเรียนจำนวนมาก

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม 

Advertisements

กตปน.สัญจร เยี่ยมชมโครงการบ้านนักวิทย์น้อย และ OPEN HOUSE รร.อนุบาลบ้านด่าน

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สัญจร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐  ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน เพื่อติดตามผลการนิเทศ และการจัดกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.  ในโอกาสเดียวกัน คณะ ก.ต.ป.น. ได้เยี่ยมชมโครงการค่ายวิชาการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย และ OPEN HOUSE เปิดโลกวิชาการ สู่มาตรฐานสากล ของโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี กล่าวว่า … การจัดการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยถือว่ามีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาการสมองรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ ร่วมทั้งการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กๆเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นประชากรทีมีคุณภาพของสังคม   และขอชื่นชมกิจกรรม OPEN HOUSE ที่จัดได้เป็นอย่างดี เป็นการเสริมทักษะวิชาการแก่นักเรียน  โดยการเข้าฐานการเรียนรู้ เช่น ศิลป์สร้างสรรค์  สานฝันงานฝีมือ ฝึกปรือภาษาไทย ก้าวไกลสู่สากล ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัดและเป็นการนำเสนอผลงานการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ ด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม การประชุม ก.ต.ป.น.สัญจร

ดูภาพเพิ่่มเติม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ดูภาพเพิ่มเติม  กิจกรรม OPEN HOUSE

รร.วัดบ้านบัลลังก์ จัดกิจกรรม Open House และรับมอบอาคาร

7676

ชุมชนในเขตบริการโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ ร่วมชื่นชมผลงานนักเรียนในงานเปิดบ้านสถานศึกษา (Open House) และร่วมบริจาคทุนทรัพย์สร้างอาคารสำนักงานและเสาธงให้แก่โรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านสถานศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งนายปรารพ ประสงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ คณะครูนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันจัดขึ้น เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยเน้นนำเสนอผลงานของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้รับทราบและเข้าใจถึงแนวนโยบาย และได้เห็นพัฒนาการของนักเรียนในด้านต่างๆ  โดยมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมชมกิจกรรมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของนักเรียนเป็นจำนวนมาก

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า ความสำเร็จของการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจของสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ช่วยกันพัฒนานักเรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้   ผลงานที่นักเรียนทำในวันนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์สวยงาม แต่เป็นผลงานที่น่าชื่นชมเหมาะสมกับวัย  เป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นที่นักเรียนจะใช้ในการพัฒนาต่อยอดการทำงานของตนเองในอนาคต และเชื่อว่าถ้าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุ่มเท ใส่ใจ ตั้งเป้าหมายให้ชัดเขน ก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนานักเรียนโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ให้ประสบผลสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ในโอกาสเดียวกัน ได้มีพิธีรับมอบอาคารสำนักงานและเสาธงโรงเรียน ซึ่งผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในเขตบริการ และศิษย์เก่าได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสร้างให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ รวมมูลค่า ๓๒๖,๐๐๐ บาท

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพกิจกรรม Open House ทั้งหมด
ดูภาพกิจกรรมรับมอบอาคารและเสาธง ทั้งหมด