บุรีรัมย์ เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคนสร้างปัญญา

คณะกรรรมการจัดงานเสวนาวิชาการจาก ๕ เขตพื้นที่การศึกษา เตรียมความพร้อมจัดงานนำเสนอผลการจัดการศึกษา สู่ “บุรีรัมย์ เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคนสร้างปัญญา”

วันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมบ้านสนวนรีสอร์ท ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครู จาก ๕ เขตพื้นที่การศึกษาในบุรีรัมย์ ประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินวิธีปฏิบัติที่ดี Best Practices ด้านการจัดการเรียนรู้  และเตรียมความพร้อมในการจัดงานเสวนาวิชาการ บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคนสร้างปัญญา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมเทพนคร อ.เมืองบุรีรัมย์  โดยจะจัดให้มีกิจกรรมเสวนาวิชาการ นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอ Best Practices  3 s 1 h  ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดรับการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์สู่ destination of Sport Speed Spirit and Happiness

ศากุน ศิริพานิช … รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

Advertisements

สำนักงบประมาณติดตามงบประมาณและรับฟังความคิดเห็น จาก ๕ เขตพื้นที่การศึกษาในบุรีรัมย์

img_7274

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมาพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  นายภูมิรักษ์  ชมแสง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยนายสมมิตร ไตรักตระกูล ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑  นาย ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ ๒ และผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ ๔ และคณะ เดินทางมาติดตามงบประมาณ และรับฟังความคิดเห็น เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดสรร การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. โดยมี นายสมศักดิ์ ขอบทำดีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒-๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒  และเจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและงบประมาณ เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๘ ล้านบาท เท่ากับในปีที่ผ่านมา  งบลงทุน ๘๕.๖ ล้านบาท และงบกลางพัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก (โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์) เป็นงบลงทุน ๑.๙๗ ล้านบาท และงบเงินอุดหนุน ๓.๓๕ ล้านบาท  ปัญหาอุปสรรคคือสถานศึกษาไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการถอดแบบ การประมาณการก่อสร้าง ทำให้เกิดความล่าช้าอยู่บ้าง และในกรณีที่โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ อาคารเรียนเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันเวลา เนื่องจากเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไม่มีงบประมาณรองรับ  ทำให้เกิดปัญหาเด็กขาดแคลนที่เรียน จึงเสนอแนะให้มีงบประมาณฉุกเฉินตั้งไว้ให้ใช้ในกรณีประสบภัยด้วย

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

ประชุมทางไกลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ

0496

ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐจาก ๕ เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ จาก สพฐ. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย
          เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารจากเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง ๕ เขต รวม ๗๕ โรงเรียน ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐผ่านระบบ Tele Conference  โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ.ชี้แจงการดำเนินงาน และมีพันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมีหัวข้อการประชุมที่สำคัญคือ การดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐสู่การปฏิบัติและผลการดำเนินงาน การดำเนินงานกองทุนสานพลังประชารัฐ การเตรียมการอบรมผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ การวางระบบ infrastructure และการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดทำข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม