ผลการประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ STEM โรงเรียนในโครงการ ซี.ซี.เอฟ.

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประกวดนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ผ่านแนวคิด STEM  ซึ่งโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. บุรีรัมย์ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้น สืบเนื่องจากที่ได้มีการอบรมครูผู้สอนจากโรงเรียนในโครงการ เพื่อให้นำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียน และให้นักเรียนทุกระดับชั้นจัดทำโครงงานหรือนวัตกรรมขึ้น และคัดเลือกมาร่วมประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีโครงงานที่ชนะเลิศ ดังนี้

  • ระดับช่วงชั้นที่ ๑  โครงงานพลังงานลม โรงเรียนบ้านโนนศิลา
  • ระดับช่วงชั้นที่ ๒  โครงการตู้ฟักไข่   โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
  • ระดับช่วงชั้นที่ ๓  โครงงานถ่านอัดแท่งสมุนไพรมหัศจรรย์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

ในโอกาสเดียวกัน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้มอบทุนการศึกษาปี ๒๕๖๐ แก่นักเรียน ๓๘ โรงเรียน  รวม ๒,๓๖๓ คน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ๑,๐๑๔ คน คนละ ๒,๒๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๘๘๐ คน คนละ ๓,๕๐๐ บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๖๙ คน คนละ ๔,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๗,๑๘๖,๘๐๐ บาท

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

การนำเทคนิคการคิดเลขเร็วสู่การเรียนการสอน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดส่งเสริมให้ครูนำเทคนิคการคิดเลขเร็ว (เวทคณิต) ไปจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดคำนวณ และยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา ให้แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูแกนนำจากทุกกลุ่มโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ รวม ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการคิดเลขเร็ว และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง ให้ครูแกนนำร่วมกันจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน เพื่อตรวจสอบคัดกรองนักเรียนด้านทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม