กีฬานักเรียน กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๗

%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88-02

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๗ จัดแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ปีการศึกษา๒๕๕๙ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างความรักสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มโรงเรียน

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้น ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)  โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นรวม ๑๓ โรงเรียน  มีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ แชร์บอล เปตอง และกรีฑา  ในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้ ได้มีการเดินขบวนพาเหรด การแสดงประกอบเพลงชื่อชุด “ธ สถิต ในดวงใจของคนไทยตลอดกาล”จากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) และรับมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาจากหลายคณะ อาทิเช่น จากรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คุณธวัชชัย-คุณฐิติพร กมลมุนีโชติ เทศบาลตำบลบ้านบัว องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง บริษัทสวัสดีเอ็นดูเคชั่นเซนเตอร์จำกัดเป็นต้น หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาทุกรายการ นายปิยะ ศิลากุล ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ ได้กล่าวปิดการแข่งขัน ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักเรียนและคณะครูในกลุ่มโรงเรียน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการจัดการแข่งขันยังได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนเข้ามาร่วมชมการแข่งขันของนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗.. ถ่ายภาพ/วทัญญู กั่วพานิช.. รายงาน

Advertisements

อารียา นาราษฎร์ เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

5

นางสาวอารียา นาราษฎร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ และจะได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

นางสาวอารียา นาราษฎร์ อายุ ๑๕ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๔ เป็นบุตรของนายสมใจ นาราษฎร์ และ นางสาวลิ วงศ์สมบัติ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆ และมีผลงานที่สร้างชื่อได้รับรางวัลที่สำคัญ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมแข่งขันดนตรีพื้นเมือง วงโปงลาง(ตำแหน่งนางไห) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ รางวัลชนะเลิศการประกวดท่องพุทธวจน ชั้น ป๑-๖ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลทัศนศึกษาแดนพุทธภูมิประเทศอินเดีย – เนปาล ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

ศากุน ศิริพานิช/เครือข่าย ปชส.โรงเรียนบ้านยางฯ … รายงาน

ประวัติผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในนิตยาสารขวัญเคือน เดือนเมษายน 2560

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมแลกเปลี่ยนรู้ครูภาษาไทย

30

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับบริษัท สวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระภาษาไทย ในช่วงชั้นที่ ๒

วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ที่ห้องประชุมสุขสมใจ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ซึ่งมีครูที่รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษไทยที่สนใจเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จำนวน  ๘๐  คน  วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ครูกลุ่มสาระภาษาไทย  สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ใช้ออกข้อสอบระดับชาติสู่การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้ โดยนำกระบวนการเรียนรู้       ที่สอดคล้องกับแนวทางการวัดผลสู่การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และนำตัวแบบสื่อ นวัตกรรมไปทดลองใช้ปรับปรุงจนสามารถยกระดับคุณภาพของผู้เรียนได้  เนื้อหาสาระในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการถอดบทเรียนจากการทดสอบระดับชาติสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกันกับกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสื่อ นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับแนวทางการวัดผลระดับชาติ  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายจากชมรมครูผู้สอนภาษาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดร.รัชศักดิ์  แก้วมาลา  ผอ.โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  พร้อมนี้  นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เข้าประชุมด้วย

จากผลการทดสอบระดับชาติ และระดับนานาชาติ อยู่ในขั้นวิกฤต  กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายสำคัญเกี่ยวกับกับการดำเนินการสอบระดับชาติให้เป็นที่ยอมรับ ด้วยการเปิดเผยตัวชี้วัดที่จะใช้ออกข้อสอบ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ในทุกลุ่มสาระ และสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้กำหนดตัวชี้วัดที่จะใช้ออกข้อสอบและลักษณะเฉพาะของข้อสอบ  (Test blueprint/Item specification) เพื่อให้ครูผู้สอนนำไปวิเคราะห์และปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้ร่วมกับบริษัท สวัสดีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด  จึงได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระภาษาไทยนี้ขึ้นมา  เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนภาษาไทยรู้แนวทางการสอน  การอ่าน  คิด วิเคราะห์ และเขียน  สามารถสร้างกระบวนการสอนและสร้างสื่อ นวัตกรรมในการเขียนย่อความ การเขียนเรื่องตามจินตนาการสร้างสรรค์ และการเขียนเรียงความ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ O-Net ปี ๒๕๕๙

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด