ค่ายลูกเสือเนตรนารีแบบพึ่งพาตนเอง โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)

12738

เมื่อวันที่ 28 -29  ธันวาคม  2558  นายหาญณรงค์  พันธ์พงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) เป็นประธานเปิดโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี แบบพึ่งพาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวในโรงเรียน  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 -มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการอบรมรวม 250  คน  การจัดโครงการครั้งนี้ได้มีกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรองร่วมกับหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแสงเหนือเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติการเป็นอยู่ของนกกระเรียน ส่วนกิจกรรมเดินทางไกลของชั้นประถมศึกษาปีที่  4- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนได้เรียนรู้จากฐานผจญภัย 8  ฐานการเรียนรู้ ได้แก่  ฐานแอเลียน  ฐานล่องแพ  ฐานสิงห์ทะเลทราย  ฐานพรมวิเศษ  ฐานแต่งหน้าพลางตัว  ฐานกู้ระเบิด  ฐานสะพานโตงเตง  การประกอบอาหารชาวค่าย การแสดงรอบกองไฟ  การฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน  ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

จารุวรรณ  คาโส ..  รายงาน 

Advertisements

การแข่งขันกีฬา “ต้านภัยยาเสพติดเมืองบุรีรัมย์ ๖ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘

07

 

เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘  นางสโรชินี  โอชโร  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา  “ต้านภัยยาเสพติดเมืองบุรีรัมย์ ๖ เกมส์”   ประจำปี  ๒๕๕๘  ร่วมด้วย  นายไชยสิทธิ์  พวงศรี  นายไพบูลย์  มูลดี  ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑   โดยมีคณะผู้บริหาร และครู บุคลากรทางการศึกษา  จากกลุ่มเมือง ๖  ให้การต้อนรับ  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย  ห่างไกลยาเสพติด  เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี  แก่นักเรียน  ครู  บุคลากรและประชาชนในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๖  ณ  โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา

สุวรี  เจริญรัมย์…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ฯ ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่

5431

โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) จัดพิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาและศิษย์เก่าร่วมทำบุญและมอบถังน้ำดื่มแก่โรงเรียน

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดพิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๘”  ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๓,๔๖๕,๐๐๐ บาท เป็นอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง  โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล  ในโอกาสนี้ ได้มีภาคเอกชนผู้มิจิตศรัทธา ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาและมอบแท็งค์น้ำสำหรับเก็บน้ำดื่มให้แก่โรงเรียนด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด