พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนบ้านตะโก ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีไว้ครูและจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูและแสดงออกถึงประเพณีอันดีงาม หลักการประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม ซึ่งนักเรียนทุกสายชั้นได้ให้ความร่วมมือจัดพาน นำดอกไม้ ธูปเทียนเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นที่น่าประทับใจของคณะครูโรงเรียนบ้านตะโก และยังมีการประกวดพานไหว้ครูแต่ละห้อง ซึ่งห้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้ ระดับอนุบาล ได้แก่ ชั้นอนุบาล ๒/๑ ระดับสายชั้นที่ ๑ ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ ระดับสายชั้นที่ ๒ ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และระดับสายชั้นที่ ๓ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยทางโรงเรียนบ้านตะโกยังได้มอบเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีผลสอบ O-NET คะแนนสูงสุดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และมีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์จาก กกต.จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการเลือกตั้งผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด คือ ด.ญ.ณัฐริกา จะเชนรัมย์ ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนบ้านตะโก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

จิราวรรณ  ทองเปลว … รายงาน

ธนชิต  แสนดี … ภาพ

Advertisements

กศจ.บุรีรัมย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพ รอบสี่

กศจ.บุรีรัมย์ โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (การสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่” (รุ่นแรก)

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (การสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่” (รุ่นแรก) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ มาตรฐานใหม่ มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบองค์รวม (holistic evaluation)  มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดให้เข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ซึ่งการประชุมจะแบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๒ , สพม. เขต ๓๒ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๘ คน และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบ ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓-๔  จำนวน ๒๐๐ คน คณะวิทยากร ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ , สพม.เขต ๓๒

จากนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความสำคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนน ผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการกำหนดคะแนนประเมินแต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการดำเนินงานหรือกระบวนการดำเนินงานในภาพรวม (holistic rubrics) ซึ่งเป็นวิธีการประเมินที่แตกต่างจากการประเมินที่ผ่านมาที่เน้นการประเมินในเชิงปริมาณ ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมฯ นี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพแนวใหม่ สถานศึกษาสามารถนำความรู้ ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งการจัดทำรายงานประจำปี ไปดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรม ๑                                                                                                                                         ดูภาพกิจกรรม ๒