Gallery

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง ต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล

This gallery contains 6 photos.

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายพัชรินทร์ มีัพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล ประกอบด้วยพระปลัดเกื้อกูล สุภนันโท, พระรุ่งโรจน์ รชตวํงโส, นายชาญชัย ไชยพิศ ผอ.ร.ร.วัดบ้านถลุงเหล็ก, นายวรวิทย์ บุญหนัก ผอ.ร.ร.รวมมิตรวิทยา พร้อมคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณธรรมนำวิชาการ เป็นเด็กดี เป็นศักดิ์เป็นศรีของตำบล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีภูมิคุ้มกันตนเองเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน ส่วนผู้บริหารและครูเป็นตัวอย่างคนดี มีศีล 5 มีธรรมข้อวัตรปฏิบัติทั้งกาย วาจา ใจ เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมเครือข่ายบ้าน วัด/มัสยิด โรงเรียน (บวร/บรม) ผลการประเมินปรากฎว่า โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งผ่านการประเมินอย่างไม่มีเงื่อนไขทั้ง 28 … Continue reading

Gallery

ต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล

This gallery contains 6 photos.

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล ประกอบด้วยพระปลัดเกื้อกูล สุภนันโท  พระรุ่งโรจน์  รชตวํงโส และนายประมวล บุญทีฆ์ รอง ผอ.สพป.บร.๑ พร้อมคณะ  ได้ประเมินโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก  โดยมีนายวิชชา  กลิ่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯพระสงฆ์ และชุมชนชาววังเหนือ  คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ   เพื่อให้กรรมการได้เข้าตรวจเยี่ยมประเมินนักเรียนตามชั้นเรียน  และคณะกรรมการฯ ได้รับรองให้โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล……. ทรงภพ แสงตระการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ….ถ่ายภาพ/รายงาน

Gallery

โรงเรียนบ้านหนองม้า : โรงเรียนดีศรีตำบล

This gallery contains 2 photos.

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบลได้ทำการประเมินโรงเรียนดีศีตำบล ซึ่งมีนายประมวล บุญฑีฆ์  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธาน  ได้ทำการประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลที่โรงเรียนบ้านหนองม้า  ตามเป้าหมายทั้ง ๓ด้าน และ๒๘ ตัวบ่งชี้้  ซึ่งภายหลังการประเมินคณะกรรมการได้รับรองให้โรงเรียนบ้านหนองม้า ผ่านการประเมิน และรับรองโดยมอบป้ายและโล่โรงเรียนดีศรีตำบลให้กับทางโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพยานในการรับมอบ นพนรรจ์  เติมทรัพย์… รายงาน