ครู รร.บ้านตะโก เข้าอบรมพัฒนาการเรียนรู้สู่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

เมื่อวันที่ ๑๕- ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ นายธนภัทร  สิริวาส  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโก   พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนระดับปฐมวัย  จำนวน ๓ คน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาการเรียนรู้ MBL (Mind-Based-Learning) สู่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา”  ณ  โรงเรียนมีชัยพัฒนา  อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยผู้เข้าร่วมอบรม จากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘ จังหวัด  ๑๐  โรงเรียน  รวม ๖๑ คน  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา ค้นคว้า ทดลองแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้หลักการฉันทศึกษา จิตวิทยาการเรียนการสอนและขบวนการทางด้านสมอง ใช้การเรียนรู้ ๖ มิติ การลงมือทำและปฏิบัติจริงในการทำสนามเด็กเล่น ทั้งนี้เพื่อให้ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน โดยมีอาจารย์ดิสสกร กุนธรสถาปนิกผู้ออกแบบการศึกษา ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เป็นวิทยากร และอาจารย์บังอร  บัวเมือง อาจารย์พรอนงค์  นิยมค้า  ศ.พญ.สยมพร  ศิรินาวิน กุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ร่วมเป็นวิทยากร และมี ดร.มีชัย วีระไวทยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมีชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดงาน

ธนภัทร  สิริวาส…รายงาน

Advertisements

โรงเรียนสวายสอ(ประชาบูรณะ)จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน


โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนใหัมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบทุกด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) กล่าวว่า โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านเต็มศักยภาพและเหมาะสมกับวัย ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้นำนักเรียนชั้น ป.๔ – ม.๓ รวม ๑๗๔ คน  เข้าค่ายธรรมะ ที่วัดธรรมธีราราม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้  และในวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นักเรียนกลุ่มนี้ได้เข้าค่ายอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    ซึ่งโรงเรียนร่วมกับ บริษัท สงค์ทิพย์ อินเตอร์ชัพพลาย จำกัด จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ผ่านรูปแบบกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน

เครือข่ายประชาสัมพันธื โรงเรียนบ้านสวายสอฯ ..รายงาน

มูลนิธิยุวพัฒน์และภาคเอกชนมอบนวัตกรรรมการเรียนรู้ แก่โรงเรียนบ้านตะโกเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๐ มูลนิธิยุวพัฒน์ และบริษัทเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น  ไทยแลนด์  ซึ่งทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม การเรียนรูปแบบใหม่  “เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น” นำเทคโนโลยีทางการศึกษามาผสมผสานกับเนื้อหาวิชา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัล และเพิ่มโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  พร้อมกับให้การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนบ้านตะโกด้านการใช้งานระบบและเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ การสร้างบรรยากาศในการเรียน ระบบ การฝึกอบรมและพัฒนาครู  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ เป็น     วิทยกรพี่เลี้ยงให้ความรู้และแนะนำวิธีการใช้ โปรแกรมดังกล่าว ให้เกิดความมั่นใจว่าระบบนี้สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนการสอน นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียนในระยะยาว เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  และเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาผสมผสานกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือช่วยครู และเสริมสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

โปรแกรม “เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น” มีองค์ประกอบ ๔ ส่วนหลัก ได้แก่  ดิจิทัลคอนเทนต์  เนื้อหาถูกต้องตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีภาพประกอบและกราฟิกทำให้ บทเรียนสนุกเข้าใจง่ายขึ้น มีความยืดหยุ่น ปรับระดับความยากง่ายให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน   ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยไฟล์การเรียนแยกแต่ละหน่วยการเรียน พร้อมด้วยระบบการเรียนและบททดสอบท้ายชั่วโมงเรียนเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนได้ทันที  ตำราและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนพร้อมคู่มือครู โดยถูกพัฒนาจากทีมงานนักวิชาการด้านการศึกษาเพื่อใช้เป็นส่วนเสริมในบทเรียน เพื่อเป็นการทบทวนและฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะความชำนาญมากยิ่งขึ้น  และ  ทีมฝึกอบรมและให้บริการ  เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการใช้งานระบบและเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

อังคนาง จงกล…ข่าว /ธนชิต แสนดี… ภาพ