ครู รร.บ้านตะโก เข้าอบรมพัฒนาการเรียนรู้สู่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

เมื่อวันที่ ๑๕- ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ นายธนภัทร  สิริวาส  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโก   พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนระดับปฐมวัย  จำนวน ๓ คน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาการเรียนรู้ MBL (Mind-Based-Learning) สู่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา”  ณ  โรงเรียนมีชัยพัฒนา  อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยผู้เข้าร่วมอบรม จากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘ จังหวัด  ๑๐  โรงเรียน  รวม ๖๑ คน  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา ค้นคว้า ทดลองแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้หลักการฉันทศึกษา จิตวิทยาการเรียนการสอนและขบวนการทางด้านสมอง ใช้การเรียนรู้ ๖ มิติ การลงมือทำและปฏิบัติจริงในการทำสนามเด็กเล่น ทั้งนี้เพื่อให้ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน โดยมีอาจารย์ดิสสกร กุนธรสถาปนิกผู้ออกแบบการศึกษา ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เป็นวิทยากร และอาจารย์บังอร  บัวเมือง อาจารย์พรอนงค์  นิยมค้า  ศ.พญ.สยมพร  ศิรินาวิน กุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ร่วมเป็นวิทยากร และมี ดร.มีชัย วีระไวทยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมีชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดงาน

ธนภัทร  สิริวาส…รายงาน

Advertisements

โรงเรียนสวายสอ(ประชาบูรณะ)จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน


โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนใหัมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบทุกด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) กล่าวว่า โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านเต็มศักยภาพและเหมาะสมกับวัย ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้นำนักเรียนชั้น ป.๔ – ม.๓ รวม ๑๗๔ คน  เข้าค่ายธรรมะ ที่วัดธรรมธีราราม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้  และในวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นักเรียนกลุ่มนี้ได้เข้าค่ายอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    ซึ่งโรงเรียนร่วมกับ บริษัท สงค์ทิพย์ อินเตอร์ชัพพลาย จำกัด จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ผ่านรูปแบบกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน

เครือข่ายประชาสัมพันธื โรงเรียนบ้านสวายสอฯ ..รายงาน