หน่วยงานด้านการศึกษาขับเคลื่อนงานอนามัยโรงเรียน

0238

หน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ หารือแนวทาง ขับเคลื่อนงานอนามัยโรงเรียนและโรนงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ทั้ง ๔ เขต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน  ได้ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานอนามัยโรงเรียนและโรงเรียนส่งเสริมเสริมสุขภาพ ที่จะต้องดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือเด็กไทยได้รับการเฝ้าระวัง ส่งเสริมแก้ไขปัญหา พร้อมกับได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและเหมาะสม  ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี เจริญเติบโตสมวัย สมองดี คิดดี มีความสุข อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนด้วย   แต่จากสถานการณ์ภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์  พบว่ามีปัญหาด้านโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาพและระดับสติปัญญา   และมีภาวะอ้วน  ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้น   การดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการ และการประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นกว่าเดิมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และดำเนินการครบทุกด้านให้เข้มข้นกว่าที่ผ่านมา ทั้งด้านสุขภาพอานามัย เช่น โครงการอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ การดื่มนม และโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษา   ส่วนในกลุ่มเด็กโต มีการดำเนินการด้านทักษะชีวิต การสอนเพศศึกษา คลินิกวัยรุ่น การป้องกันบุหรี่ สุรา สารเสพติด  รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เช่น โครงการส้วมสุขสันต์  สุขาภิบาลอาหาร  การป้องกันและควบคุมโรค  ทั้งนี้ให้มีการติดตามทุกระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปปรับปรุง การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Advertisements