Gallery

รางวัลสื่อ-นวัตกรรม รองชนะเลิศอันดับ ๑ สกสค.

This gallery contains 3 photos.

นางสาวสุวารี    สิงหชัย  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สกสค.   ประเภทสื่อ-นวัตกรรมทางการศึกษา ระดับปฐมวัย เรื่อง การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดเกมการศึกษาสำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๒ นางสาวสุวารี    สิงหชัย  กล่าวว่า เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต ชอบสำรวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  และเห็นว่าคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาและเสริมสร้างให้เด็กรู้เข้าใจธรรมชาติสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ ทั้งยังเป็นการปูพื้นฐานทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ซึ่งไม่เพียงส่งผลให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ด้วย จึงได้คิดออกแบบและกระบวนการดำเนินการพัฒนาเกมการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  การแก้ปัญหา  การเล่น  การทำงานกลุ่ม เป็นการฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ โดยกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาของเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ออกแบบและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม … Continue reading