Gallery

โรงเรียนในสังกัดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

This gallery contains 9 photos.

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖  เพื่อให้ผู้ใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน  โดยการให้ความรัก ความเข้าใจ และดูแลให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  การจัดงานวันเด็กของแต่ละโรงเรียน ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและภาคเอกชน มอบสิ่งของรางวัล และจัดอาหาร  เครื่องดื่ม แก่นักเรียนเป็นจำนวนมาก   อาทิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) โรงเรียนไตรภูมิวิทยา โรงเรียนบ้ายซำแฮด และกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ฯลฯ Advertisements

Gallery

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหนังสือ “คาถาชีวิต” เป็นของขวัญปีใหม่

This gallery contains 6 photos.

เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานฯ เพื่อชี้แจงแนวนโยบายการทำงานในปีพุทธศักราชใหม่ ๒๕๕๖ ภายหลังได้คำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการแก่บุคคลากรให้มีความเหมาะสมตามอัตรากำลังที่มีอยู่  โดยก่อนการประชุม นายสุพรรณ เป็นพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำบุคลากรทุกคนขอพรปีใหม่ หลังจากนั้น ผอ.สพป.ได้มอบหนังสือ “คาถาชีวิต” ของวิกรม กรมดิษฐ์ ให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่บุคลากรทุกคน เพื่อให้ศึกษาหลักในการดำเนินชีวิตและเลือกนำไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อพัฒนาตนเอง และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข