มูลนิธิยุวพัฒน์และภาคเอกชนมอบนวัตกรรรมการเรียนรู้ แก่โรงเรียนบ้านตะโกเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๐ มูลนิธิยุวพัฒน์ และบริษัทเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น  ไทยแลนด์  ซึ่งทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม การเรียนรูปแบบใหม่  “เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น” นำเทคโนโลยีทางการศึกษามาผสมผสานกับเนื้อหาวิชา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัล และเพิ่มโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  พร้อมกับให้การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนบ้านตะโกด้านการใช้งานระบบและเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ การสร้างบรรยากาศในการเรียน ระบบ การฝึกอบรมและพัฒนาครู  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ เป็น     วิทยกรพี่เลี้ยงให้ความรู้และแนะนำวิธีการใช้ โปรแกรมดังกล่าว ให้เกิดความมั่นใจว่าระบบนี้สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนการสอน นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียนในระยะยาว เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  และเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาผสมผสานกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือช่วยครู และเสริมสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

โปรแกรม “เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น” มีองค์ประกอบ ๔ ส่วนหลัก ได้แก่  ดิจิทัลคอนเทนต์  เนื้อหาถูกต้องตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีภาพประกอบและกราฟิกทำให้ บทเรียนสนุกเข้าใจง่ายขึ้น มีความยืดหยุ่น ปรับระดับความยากง่ายให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน   ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยไฟล์การเรียนแยกแต่ละหน่วยการเรียน พร้อมด้วยระบบการเรียนและบททดสอบท้ายชั่วโมงเรียนเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนได้ทันที  ตำราและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนพร้อมคู่มือครู โดยถูกพัฒนาจากทีมงานนักวิชาการด้านการศึกษาเพื่อใช้เป็นส่วนเสริมในบทเรียน เพื่อเป็นการทบทวนและฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะความชำนาญมากยิ่งขึ้น  และ  ทีมฝึกอบรมและให้บริการ  เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการใช้งานระบบและเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

อังคนาง จงกล…ข่าว /ธนชิต แสนดี… ภาพ

Advertisements

ภาคเอกชน สนับสนุนการศึกษาที่ รร.ไตรคามสามัคคีวิทยาและ รร.บ้านหนองหัวช้าง

11

เมื่อวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  มีคณะผู้มีจิตศรัทธาจากนานาชาติ  นำโดย  คุณนาถนภา  ทัตติยโชติ  ร่วมด้วย  Mr.Richard Wong,  Mr. Arlex,  Mr.Foo  Mook  Chin  และ คุณฉัตรลัดดา  รัตนปริต  ได้มอบทุนการศึกษาและของที่ระลึกแก่นักเรียนโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  จำนวน  ๓๒๗  คน  มอบของที่ระลึกแก่คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  และชุมชนของโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  และมอบเงินเพื่อติดพัดลมเพดานแก่โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  จำนวน  ๗๐,๐๐๐  บาท   รวมมูลค่า ๒๕๐,๐๐๐  บาท   โดยการประสานงานจาก ท่านเจ้าคุณ พระศรีรัตนโมลี (สมคิด  เหลาฉลาด)    เจ้าคณะท่าแขวงท่าพระ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร  และ นายประสงค์  เหลาฉลาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา

ประสงค์ เหลาฉลาด…รายงาน