มูลนิธิยุวพัฒน์และภาคเอกชนมอบนวัตกรรรมการเรียนรู้ แก่โรงเรียนบ้านตะโกเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๐ มูลนิธิยุวพัฒน์ และบริษัทเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น  ไทยแลนด์  ซึ่งทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม การเรียนรูปแบบใหม่  “เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น” นำเทคโนโลยีทางการศึกษามาผสมผสานกับเนื้อหาวิชา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัล และเพิ่มโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  พร้อมกับให้การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนบ้านตะโกด้านการใช้งานระบบและเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ การสร้างบรรยากาศในการเรียน ระบบ การฝึกอบรมและพัฒนาครู  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ เป็น     วิทยกรพี่เลี้ยงให้ความรู้และแนะนำวิธีการใช้ โปรแกรมดังกล่าว ให้เกิดความมั่นใจว่าระบบนี้สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนการสอน นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียนในระยะยาว เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  และเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาผสมผสานกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือช่วยครู และเสริมสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

โปรแกรม “เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น” มีองค์ประกอบ ๔ ส่วนหลัก ได้แก่  ดิจิทัลคอนเทนต์  เนื้อหาถูกต้องตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีภาพประกอบและกราฟิกทำให้ บทเรียนสนุกเข้าใจง่ายขึ้น มีความยืดหยุ่น ปรับระดับความยากง่ายให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน   ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยไฟล์การเรียนแยกแต่ละหน่วยการเรียน พร้อมด้วยระบบการเรียนและบททดสอบท้ายชั่วโมงเรียนเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนได้ทันที  ตำราและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนพร้อมคู่มือครู โดยถูกพัฒนาจากทีมงานนักวิชาการด้านการศึกษาเพื่อใช้เป็นส่วนเสริมในบทเรียน เพื่อเป็นการทบทวนและฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะความชำนาญมากยิ่งขึ้น  และ  ทีมฝึกอบรมและให้บริการ  เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการใช้งานระบบและเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

อังคนาง จงกล…ข่าว /ธนชิต แสนดี… ภาพ

Advertisements

ภาคเอกชน สนับสนุนการศึกษาที่ รร.ไตรคามสามัคคีวิทยาและ รร.บ้านหนองหัวช้าง

11

เมื่อวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  มีคณะผู้มีจิตศรัทธาจากนานาชาติ  นำโดย  คุณนาถนภา  ทัตติยโชติ  ร่วมด้วย  Mr.Richard Wong,  Mr. Arlex,  Mr.Foo  Mook  Chin  และ คุณฉัตรลัดดา  รัตนปริต  ได้มอบทุนการศึกษาและของที่ระลึกแก่นักเรียนโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  จำนวน  ๓๒๗  คน  มอบของที่ระลึกแก่คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  และชุมชนของโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  และมอบเงินเพื่อติดพัดลมเพดานแก่โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  จำนวน  ๗๐,๐๐๐  บาท   รวมมูลค่า ๒๕๐,๐๐๐  บาท   โดยการประสานงานจาก ท่านเจ้าคุณ พระศรีรัตนโมลี (สมคิด  เหลาฉลาด)    เจ้าคณะท่าแขวงท่าพระ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร  และ นายประสงค์  เหลาฉลาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา

ประสงค์ เหลาฉลาด…รายงาน

ภาคเอกชนมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านยางฯ

169692

โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียยน ๒๗ ทุน  ซึ่งเป็นเงินทุนที่ พญ.นภมณฑ์ ศุภรพันธ์ มอบให้ จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท  และกลุ่มเพื่อครูนวพร ชาติศักดิ์ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท  โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี ๑๕ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน ๑๒ ทุน  ทุนละ ๕๐๐ บาท  เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน โดยมีนายสุริยันต์ คะเณวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” คณะครู นักเรียน และชุมชน ร่วมพิธี

สุริยันต์ คะเณวัน .. รายงาน