ค่ายอาสาพัฒนาที่โรงเรียนวัดสว่างบูรพา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ชมรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ออกค่ายอาสาพัฒนาปรับปรุงบริเวณโรงเรียนและมอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนวัดสว่างบูรพา

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม  ๒๕๕๙  นักศึกษาชมรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จำนวน ๑๖๐ คน ได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในเขตบริการที่โรงเรียนวัดสว่างบูรพา  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  โดยมีกิจกรรมพัฒนาบริเวณโรงเรียน อาคารเรียนและห้องเรียน เช่น ทาสีอาคารห้องสมุด เวทีห้องประชุม ฐานพระพุทธรูป ฐานเสาธง  และกิจกรรมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดป้ายนิเทศ  จัดทำชั้นวางอเนกประสงค์ประจำห้องเรียน แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักการคัดแยกขยะ  นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน  ๑๗ ทุน  ทุนละ ๕๐๐ บาท  โดยมีนายฉัตรปกรณ์ ประชาธรรมานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูต้อนรับ พร้อมรับมอบสิ่งของต่างๆ

กฤษณา หอกคำ…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปี ๒๕๕๘

5996

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา แก่นักเรียนที่ยากจน เรียนดี ความประพฤติดี จำนวน ๗๙ ทุน รวมกว่าสองแสนบาท 

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนคราชสีมา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี แต่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนรายปี ทุนต่อเนื่อง ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทุนนักเรียนพิการและทุนนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า จำนวน ๗๙ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๔,๗๐๐ บาท โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนตั้งแต่ระดับ ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้โอกาสด้านการศึกษาแก่นักเรียน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนทัดเทียมกับเด็กทั่วไป เพื่อจะได้นำความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนไปประกอบอาชีพเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัว

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งขึ้นโดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได่มอบทุนการศึกษาในแก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน นอกจากได้มีการจัดประกวดโครงงานนักเรียนในด้านสาระวิชาต่างๆ เป็นประจำทุกปีด้วย

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม