ภาคเอกชน สนับสนุนการศึกษาที่ รร.ไตรคามสามัคคีวิทยาและ รร.บ้านหนองหัวช้าง

11

เมื่อวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  มีคณะผู้มีจิตศรัทธาจากนานาชาติ  นำโดย  คุณนาถนภา  ทัตติยโชติ  ร่วมด้วย  Mr.Richard Wong,  Mr. Arlex,  Mr.Foo  Mook  Chin  และ คุณฉัตรลัดดา  รัตนปริต  ได้มอบทุนการศึกษาและของที่ระลึกแก่นักเรียนโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  จำนวน  ๓๒๗  คน  มอบของที่ระลึกแก่คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  และชุมชนของโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  และมอบเงินเพื่อติดพัดลมเพดานแก่โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  จำนวน  ๗๐,๐๐๐  บาท   รวมมูลค่า ๒๕๐,๐๐๐  บาท   โดยการประสานงานจาก ท่านเจ้าคุณ พระศรีรัตนโมลี (สมคิด  เหลาฉลาด)    เจ้าคณะท่าแขวงท่าพระ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร  และ นายประสงค์  เหลาฉลาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา

ประสงค์ เหลาฉลาด…รายงาน

ภาคเอกชนมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านยางฯ

169692

โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียยน ๒๗ ทุน  ซึ่งเป็นเงินทุนที่ พญ.นภมณฑ์ ศุภรพันธ์ มอบให้ จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท  และกลุ่มเพื่อครูนวพร ชาติศักดิ์ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท  โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี ๑๕ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน ๑๒ ทุน  ทุนละ ๕๐๐ บาท  เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน โดยมีนายสุริยันต์ คะเณวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” คณะครู นักเรียน และชุมชน ร่วมพิธี

สุริยันต์ คะเณวัน .. รายงาน