ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving)

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving)  เพื่อสอนและฝึกหัด   ให้เด็กนักเรียนและครูในโรงเรียนสามารถว่ายน้ำเป็น จนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ โดยสอนและฝึกหัดให้เด็กและครูกลุ่มเป้าหมายรู้จัก และสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล เป็นการสร้างแกนนำในการฝึกหัดทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน และเป็นการสร้างเครือข่ายในการฝึกว่ายน้ำให้เต็มพื้นที่ในเขตบริการของโรงเรียน ซึ่งเป็นการอบรมนักเรียนในสังกัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวม ๔๐ โรงเรียน จำนวน ๒๘๐ คน การจัดอบรมแบ่งออกเป็น ๒ รุ่นๆ ละ ๑๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สระว่ายน้ำจังหวัดบุรีรัมย์ วิทยากรผู้ให้ความรู้     นางเทียนทอง บุญยรางกูร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ หัวข้อ การป้องกันเด็กจมน้ำจังหวัดบุรีรัมย์ Prevention of Drowning in Buriram

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดอบรมโครงการ  “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด โดยเน้นความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอดในน้ำ และวิธีช่วยเหลือคนตกน้ำ จมน้ำ สามารถลอยตัวในน้ำได้นาน ๓ นาที เคลื่อนที่ในน้ำได้อย่างน้อย ๑๕ เมตร เพิ่มทักษะด้านการว่ายน้ำให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำปีละ ๑,๔๐๐ คน หรือวันละ ๔ คน และเมื่อปี ๒๕๕๕ พบเด็กจมน้ำเสียชีวิต ๑,๐๕๐ คน  หรือเฉลี่ยวันละ ๓ คน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมที่ ๑
ดูภาพกิจกรรมที่ ๒

Advertisements

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลิง เรียนรู้การว่ายน้ำเพื่อชีวิต

13718

โรงเรียนบ้านหนองปลิง นำนักเรียนเรียนรู้การว่ายน้ำ เพื่อให้มีทักษะในการดูแลตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย

เมื่อวันที่  10 ตุลาคม 2559  นายดนัย มนเพียรจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลิง พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 102 คน ไปแหล่งเรียนรู้สวนน้ำลำปลายมาศ  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำเป็นและเล่นน้ำอย่างปลอดภัย สามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองได้ รวมทั้งให้นักเรียนได้ผ่อนคลายก่อนปิดภาคเรียน

เครือข่ายประชาสัมพันธ์  รร.บ้านหนองปลิง… รายงาน

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ให้ความรู้ป้องกันเด็กจมน้ำ

13501

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเพิ่มพูนทักษะป้องกันการจมน้ำ

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผไทรินทร์ จัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักเรียนให้มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยจากการจมน้ำ  โดยมีนายชาตรี รังษี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งในวันแรกเป็นการอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี และในวันที่สองให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  มีการจำลองเหตุการณ์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่วิทยากรจัดขึ้น ในการป้องกันตนเองจากการจมน้ำ และสามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อเห็นคนจมน้ำ อย่างถูกต้องและปลอดภัย

กนกพงศ์  สีนาม …รายงาน