๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านยางฯ ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์”  อ.ลำปลายมาศ จัดโครงการ “๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”  โดยคณะครู จำนวน ๒๓ คน และนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๔๘ คน รวม ๒๗๑ คน ร่วมสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นบทปฐมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันจันทร์-ศุกร์ หลังเคารพธงชาติ ทุกวัน

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นแม่บทคำสอนของทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ และเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานให้แก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ จนบังเกิดประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรมเป็นพระอริยสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนา  การสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จึงนับได้ว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ และเมื่อได้ศึกษาจนเกิดความเข้าใจในคำสอนอันเป็นแม่บทนี้แล้ว ก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง และความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาสืบไป

สุริยันต์ คะเณวัน..รายงาน

Advertisements

ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ จัดค่าย CCR ที่โรงเรียนบ้านแสลงพัน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดค่ายวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตครู บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน (CCR) ที่โรงเรียนบ้านแสลงพัน

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.พัชนี  กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นำนักศึกษาจัดค่ายกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน (CCR) ที่โรงเรียนบ้านแสลงพัน  เพื่อพัฒนาระบบกระบวนการผลิตและพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูในคณะครุศาสตร์  สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดที่ใช้พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู  ด้วยการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา (contemplative) ระบบพี่เลี้ยง  (Coaching and Mentoring) และกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) โดยนักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าฐานเรียนรู้ เช่น กิจกรรมพัฒนาโจทย์ปัญหา  กระบวนการสร้างความรู้ สืบเสาะ ระดมสมอง  กิจกรรมแผนที่แหล่งสมุนไพรในชุมชน การเก็บตัวอย่างสมุนไพร ประโยชน์และสรรพคุณ การทดลองคุณสมบัติทางเคมี  สรูปผลและการนำเสนอผลการทดลอง ฯลฯ  ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและทดลอง ทุกกระบวนการ  และนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ทดลองใช้นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนด้วย

เครือข่าย ปชส. โรงเรียนบ้านแสลงพัน..รายงาน

 

 

ภาคเอกชน สนับสนุนการศึกษาที่ รร.ไตรคามสามัคคีวิทยาและ รร.บ้านหนองหัวช้าง

11

เมื่อวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  มีคณะผู้มีจิตศรัทธาจากนานาชาติ  นำโดย  คุณนาถนภา  ทัตติยโชติ  ร่วมด้วย  Mr.Richard Wong,  Mr. Arlex,  Mr.Foo  Mook  Chin  และ คุณฉัตรลัดดา  รัตนปริต  ได้มอบทุนการศึกษาและของที่ระลึกแก่นักเรียนโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  จำนวน  ๓๒๗  คน  มอบของที่ระลึกแก่คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  และชุมชนของโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  และมอบเงินเพื่อติดพัดลมเพดานแก่โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  จำนวน  ๗๐,๐๐๐  บาท   รวมมูลค่า ๒๕๐,๐๐๐  บาท   โดยการประสานงานจาก ท่านเจ้าคุณ พระศรีรัตนโมลี (สมคิด  เหลาฉลาด)    เจ้าคณะท่าแขวงท่าพระ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร  และ นายประสงค์  เหลาฉลาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา

ประสงค์ เหลาฉลาด…รายงาน