๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านยางฯ ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์”  อ.ลำปลายมาศ จัดโครงการ “๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”  โดยคณะครู จำนวน ๒๓ คน และนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๔๘ คน รวม ๒๗๑ คน ร่วมสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นบทปฐมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันจันทร์-ศุกร์ หลังเคารพธงชาติ ทุกวัน

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นแม่บทคำสอนของทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ และเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานให้แก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ จนบังเกิดประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรมเป็นพระอริยสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนา  การสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จึงนับได้ว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ และเมื่อได้ศึกษาจนเกิดความเข้าใจในคำสอนอันเป็นแม่บทนี้แล้ว ก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง และความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาสืบไป

สุริยันต์ คะเณวัน..รายงาน

Advertisements

ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ จัดค่าย CCR ที่โรงเรียนบ้านแสลงพัน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดค่ายวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตครู บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน (CCR) ที่โรงเรียนบ้านแสลงพัน

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.พัชนี  กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นำนักศึกษาจัดค่ายกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน (CCR) ที่โรงเรียนบ้านแสลงพัน  เพื่อพัฒนาระบบกระบวนการผลิตและพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูในคณะครุศาสตร์  สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดที่ใช้พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู  ด้วยการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา (contemplative) ระบบพี่เลี้ยง  (Coaching and Mentoring) และกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) โดยนักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าฐานเรียนรู้ เช่น กิจกรรมพัฒนาโจทย์ปัญหา  กระบวนการสร้างความรู้ สืบเสาะ ระดมสมอง  กิจกรรมแผนที่แหล่งสมุนไพรในชุมชน การเก็บตัวอย่างสมุนไพร ประโยชน์และสรรพคุณ การทดลองคุณสมบัติทางเคมี  สรูปผลและการนำเสนอผลการทดลอง ฯลฯ  ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและทดลอง ทุกกระบวนการ  และนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ทดลองใช้นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนด้วย

เครือข่าย ปชส. โรงเรียนบ้านแสลงพัน..รายงาน