นักเรียนโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร นักเรียนรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2559

เด็กหญิงภัทรภรณ์ เต็มใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร อ.บ้านด่าน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่น ได้รางวัลนักเรียนพระราชทาน (โรงเรียนประถมศึกษา ขนาดกลาง) ระดับประเทศ  ปีการศึกษา 2559

เด็กหญิงภัทรภรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547  เป็นบุตรของนายวานิตย์ และนางอินทร์ เต็มใจ ซึ่งมีอาชีพทำนาและรับจ้างทั่วไป   ภัทราภรณ์ เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย ทั้งการแต่งกาย มารยาท และมีความขยัน อดทน ตั้งใจเรียน ทำให้มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากทุกวิชา ได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดลายมือ การเขียนเรียงความ และรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  นอกจากด้านการเรียนแล้ว ยังได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ในสภานักเรียน  ช่วยเหลืองานของโรงเรียน  และยังได้ช่วยสอนเพื่อนที่ไม่เข้าใจวิชาต่างๆ ด้วยเสมอ    ในวันหยุดและหลังเลิกเรียน ภัทราภรณ์ จะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงควาย และยังรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด เก็บออม จะเลือกซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็น เพื่อแบ่งเบาภาระและลดรายจ่ายในครอบครัว  เป็นที่ชื่นชมของคณะครูและแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนในโรงเรียน

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชปรารภ แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( มล.ปิ่น มาลากุล) ในปี พ.ศ. 2506 ว่า มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้   กระทรวงศึกษาธิการจึงได้รับพระราชปรารภมาพิจารณาดำเนินการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และถือเป็นภารกิจสำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน จวบจนปัจจุบัน  ซึ่งนักเรียนที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ  การศึกษาเล่าเรียน ดี  มีทักษะในการจัดการและการทำงาน  เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยดี  มีความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งมีกิจกรรมผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป

ศากน  ศิริพานิช..รายงาน

Advertisements

นักเรียนและสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับจังหวัดบุรีรัมย์

img_6595

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและสถานศึกษา ที่ผ่านการประเมินรางวัลพระราชทานระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ซึ่งมีนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภทนักเรียน

  • รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง  ได้แก่ เด็กหญิงภัทรภรณ์  เต็มใจ  โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
  • รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดกลาง ได้แก่  นางสาวเจนีก้า เอ กิลเลียนโน   โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”
  • รางวัลรองชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  เด็กหญิงเพชรมณี ดวงมาลา   โรงเรียนบ้านดงเย็น อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทสถานศึกษา

  • รางวัลชนะเลิศ ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
  • รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

  ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพทั้งหมด

รางวัลพระราชทานปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

6875

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด ดังนี้

ประเภทนักเรียน 
รางวัลชนะเลิศ (ประถมศึกษาขนาดเล็ก)
เด็กหญิงนัชญาภรณ์  ธิยะ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
รางวัลชนะเลิศ (ประถมศึกษาขนาดกลาง)
เด็กหญิงลักษิกา  บุญชำนาญ  โรงเรียนบ้านประคอง
รางวัลชนะเลิศ (มัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก)
 เด็กหญิงอรวรรณ วิเศษนคร  โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์”

ประเภทสถานศึกษา
รางวัลชนะเลิศ (ประถมศึกษาขนาดใหญ่)
          โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ (สช.)
รางวัลชนะเลิศ (มัธยมศึกษาขนาดเล็ก)
          โรงเรียนบ้านหัวสะพาน

ศากุน  ศิริพานิช … รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม