การนำเทคนิคการคิดเลขเร็วสู่การเรียนการสอน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดส่งเสริมให้ครูนำเทคนิคการคิดเลขเร็ว (เวทคณิต) ไปจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดคำนวณ และยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา ให้แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูแกนนำจากทุกกลุ่มโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ รวม ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการคิดเลขเร็ว และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง ให้ครูแกนนำร่วมกันจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน เพื่อตรวจสอบคัดกรองนักเรียนด้านทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

Advertisements

การวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ครูผู้สอนสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้ารับการอบรมปฏิบัติการสร้างข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษา (NT / O-NET) 

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดการประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมครูผู้สอนในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษา (NT / O-NET) ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนจากทุกโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยมีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในการทอดสอบระดับชาติ (NT / O-NET) การสร้างข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย การฝึกปฏิบัติออกข้อสอบให้ตรงตัวชี้วัดและมาตรฐานและการวิพากษ์ข้อสอบ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ ๑ สำหรับระดับประถมศึกษา จัดระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ได้มีนางสโรชินี โอชโร รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เขตพัฒนาการศึกษาจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมเขตพัฒนาการศึกษา ๕ เขต ประธานกลุ่มโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ เพื่อกำหนดกลยุทธฺและแผยกระดับคุณภาพการศึกษา เตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดกลยุทธ์และแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง ๒๐ กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกคน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน-๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติรายโรงเรียน การวิเคราะห์สภาพปัญหา กิจกรรมกลุ่มเพื่อกำหนดกลยุทธ์และแผนพัฒนาของเขตพัฒนาการศึกษา และการนำเสนอแผนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเขตพัฒนาการศึกษาทั้ง ๕ เขต และเน้นใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประชุมในครั้งนี้ได้นำผลการสอบ O-NET แต่ละวิชาเป็นรายโรงมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ที่อิงกับมาตรฐานการเรียนรู้ในการทดสอบระดับชาติ O-NET และ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงขอให้ทุกกลุ่ม ได้ร่วมกันจัดทำแผน และกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน มีความท้าทาย เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 1
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 2