ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปี ๒๕๕๘

5996

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา แก่นักเรียนที่ยากจน เรียนดี ความประพฤติดี จำนวน ๗๙ ทุน รวมกว่าสองแสนบาท 

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนคราชสีมา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี แต่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนรายปี ทุนต่อเนื่อง ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทุนนักเรียนพิการและทุนนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า จำนวน ๗๙ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๔,๗๐๐ บาท โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนตั้งแต่ระดับ ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้โอกาสด้านการศึกษาแก่นักเรียน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนทัดเทียมกับเด็กทั่วไป เพื่อจะได้นำความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนไปประกอบอาชีพเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัว

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งขึ้นโดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได่มอบทุนการศึกษาในแก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน นอกจากได้มีการจัดประกวดโครงงานนักเรียนในด้านสาระวิชาต่างๆ เป็นประจำทุกปีด้วย

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Advertisements

มอบเกียรติบัตรการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

001

เมื่อวันที่ ๒๙ คุลาคม ๒๕๕๘ นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๘ (ในระดับประถมศึกษา) ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป , โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” โครงงานคณิตศาสตร์ , โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ โครงงานประวัติศาสตร์ , โรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร” โครงงานภาษาไทย และโรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” โครงงานภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรัรัมย์

สุวรี  เจริญรัมย์…รายงาน

ผลการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับจังหวัด

IMG_1767 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประกวดโครงงานนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา ระดับภาค  ครั้งที่ ๑๓ … เมื่อวันที่ ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้ดำเนินการคัดเลือกโครงงานนักเรียนเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์  (ระดับประถมศึกษา)     เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา ระดับภาค  ครั้งที่ ๑๓  ในวันที่  ๑๗ – ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด ดังนี้

  • โครงงานวิทยาศาสตร์โครงงาน  “ปั้นแป้งเป็นดิน” โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์  สังกัด  อปท.
  • โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงาน “รูปสี่เหลี่ยมพาเพลิน” โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัด อปท.
  • โครงงานภาษาอังกฤษ  โครงงาน “Play and learn board game” โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัด อปท.
  • โครงงานภาษาไทย โครงงาน “เรียนรู้จากนิทาน บูรณาการทักษะภาษาไทย” โรงเรียนเทศบาล ๒ “อีสาณธีรวิทยาคาร” สังกัด อปท.
  • โครงงานประวัติศาสตร์ โครงงาน “พนมกระดอง ปล่องภูเขาไฟ” โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ  สังกัด สพป.บร.๑

ศากุน ศิริพานิช / สุวรี เจริญรัมย์… รายงาน