บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่ฯ

01

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามการบริหารและการจัดการมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางภาวนี ธำรงเลิศฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ. ประธานคณะกรรมการติดตามการบริหารและการจัดการมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และคณะ ประกอบด้วยนางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์  และนางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง นักวิชาการศึกษา ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     โดยมีนายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง ๓ มาตรฐาน ประกอบด้วย  การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และผลการดำเนินงานและการจัดการศึกษา

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

 

Advertisements