“พลิกโฉมการสอน ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ใน ๑ ปี”

0071 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดอบรมครูผู้สอนชั้น ป.๑ ทางไกล DLTV พร้อมทั่วประเทศ DLTV  “พลิกโฉมการสอน ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ใน ๑ ปี” ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL)….

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ “พลิกโฉมการสอน ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ใน ๑ ปี” ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL)  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการอบรมครูทางไกล พร้อมกันทั่วประเทศ DLTV  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อสิ้นปีการศึกษาต้องอ่านออกเขียนได้ เพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ชั้นสูงต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดอบรมทางไกลในครั้งนี้ โดยมีครูผู้สอบชั้น ป.๑ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ทั้ง ๒๐๒ โรงเรียน และศึกษานิเทศก์เข้ารับการอบรม รวม ๔๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เพื่อให้รับทราบแนวทางการจัดการเรียนสอน เพื่อการพัฒนาการทางสมอง (BBL) ที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็กได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเด็กตั้งแต่แรกเกิด- ๕ ปี  ซึ่งโรงเรียนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง  หรืออาจใช้วิธีการสอนที่หลากหลายตามความเหมาะสมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  จึงต้องเลือกรูปแบบวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับเด็กให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละคน  โดยเฉพาะในเรื่องการอ่านการเขียน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นการวางรากฐานในการเรียนรู้ชั้นสูงต่อไป และการอ่านการเขียนยังเป็นการสื่อสารอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตด้วย  ทั้งนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประกาศนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไมได้” จึงขอให้คุณครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (วันที่ ๑)

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (วันที่ ๒)

อนุบาลลำปลายมาศเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนก่อนเปิดเทอม

12002 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ พัฒนาทักษะการอ่าน และคณิตศาสตร์ แก่นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จัดกิจกรรม”ค่ายรักการอ่าน” ตอน “เรียนรู้ร่วมกัน สุขสันต์กับภาษาไทย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน การคิดวิเคราะห์ เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-6 รวม 906 คน ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 เนื่องจากทักษะการใช้ภาษาไทยเป็นพื้นฐานและเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่าน ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดความงอกงามทางสติปัญญา ทำให้คนฉลาด รู้จักคิด และมีโลกทัศน์กว้าง  โดยมีคณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมรักการอ่าน ระหว่าง  13-15 พฤษภาคม 2558

นอกจากนี้ ในช่วงปิดภาคเรียน ได้จัดค่ายคณิตศาสตร์ คัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.2-6 ที่สนใจ จำนวน 50 คน เข้าค่ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2558 เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นแบบเข้ม โดยมีคณะผู้ปกครองและคุณครูร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

เครือข่าย ปชส.โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ … รายงาน