“มะค่าแต้ยุคใหม่หัวใจรักการอ่าน”

122038 โรงเรียนบ้านหนองมะค่ะแต้ เปิดโครงการ “มะค่าแต้ยุคใหม่หัวใจรักการอ่าน” ตั้งเป้าหมาย ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในปีการศึกษา ๒๕๕๘…..

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  นายวีระ ภูเขียว ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมกันเปิด “โครงการมะค่าแต้ยุคใหม่หัวใจรักการอ่าน”  ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนทุกคนให้อ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสมกับวัย และเป็นโรงเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘

นางประกอบ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ กล่าวว่า  โครงการ “มะค่าแต้ยุคใหม่หัวรักการอ่าน” มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ฝึกให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   โดยความร่วมมือขอบคุณครูและผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง และให้นักเรียนทุกคนมีสมุดบันทึกการอ่าน เพื่อเป็นการติดตามผลการอ่านเขียนของนักเรียน และนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียนที่ยังอ่านเขียนไม่คล่องต่อไป ซึ่งทางโรงเรียนตั้งเป้าหมายไว้ว่า โรงเรียนต้องปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘

ศากุน ศิริพานิช / ปุณณภา  สามิบัติ … รายงาน

มอบหนังสือและชี้แจงแนวปฏิบัติ “ป.1 อ่านเขียนได้ใน 1 ปี”

1522

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มอบหนังสือและชี้แจงแนวปฏิบัติในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ที่หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในการมอบหนังสืออ่านเสริมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชี้แจงแนวปฏิบัติในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี โดยมีครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 202 โรงเรียน เข้ารับฟังแนวทางการดำเนินการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน

นายสุพจน์ เจียมใจ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบาย  “ ปี 2558 เป็นปีปลอดการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้”  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดให้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ  การประชุมชี้แจง  การอบรม   การสัมมนาเพื่อให้นโยบายดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์   โดยสนับสนุนสื่อและหนังสือสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ทั้งแบบเรียนเร็ว และหนังสืออ่านเสริม ซึ่งเป็นหนังสือที่อ่านง่าย มีภาพประกอบสวยงามเพื่อให้เด็กสนใจอยากอ่าน มอบให้นักเรียนทุกคน และให้เด็กนำกลับไปที่บ้านเพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการช่วยสอนการอ่านและอ่านให้เด็กฟัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คาดหวังว่าเมื่อจนภาคเรียนแรกประมาณสิ้นเดือนกันยายนนี้ นักเรียน ป.1 ทุกคน ควรจะอ่านหนังสือนี้ได้เป็นอย่างน้อย  โดยมีจะการนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือโรงเรียน เป็นระยะ  สำหรับนักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ซึ่งได้มีการทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนเมื่อสิ้นปีการศึกษาที่แล้ว พบว่า มีนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงประมาณ 4,000 คน  หรือประมาณร้อยละ 15  ทุกโรงเรียนต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือสอนเสริมให้เด็กเหล่านี้อ่านออกเขียนได้ในระดับที่ดียิ่งขึ้น  โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนควบคุมกำกับ และช่วยเหลือให้ครูผู้สอนทั้งครูภาษาไทยและครูที่รับผิดชอบทุกกลุ่มสาระและครูประจำชั้นสอนซ่อมเสริมทั้งในเวลาเรียนปกติและนอกเวลาเรียนปกติ  ซึ่งได้มีการอบรมให้ความรู้ทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นการพัฒนาของสมอง (BBL) การเรียนรู้จากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการใช้แบบเรียนเร็วใหม่ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดพิมพ์แจกจ่ายให้ทุกโรงเรียนอย่างพอเพียง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านการเขียนอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมกับวัย

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน