โรงเรียนบ้านโคกวัด จัดการเรียนการสอนการอ่านออกเขียนได้ดีเด่น

124021

โรงเรียนบ้านโคกวัด อ.เมืองบุรีรัมย์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสถานศึกษาสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้ารับการประเมินด้านการจัดการเรียนการสอนการอ่านออกเขียนได้ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๔ และได้รับโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในการจัดการเรียนการสอนการอ่านออกเขียนได้ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ โดยนายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด ได้เข้ารับรางวัล จากนายประเสริฐ  บุญเรือง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๔  กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด เปิดเผยว่า โรงเรียนได้มีแนวทางการแก้ไขการอ่านเขียนของนักเรียน ๒ กลุ่ม  คือกลุ่มนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  และนักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง โดยกลุ่มอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ มีการจัดทำโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  จัดทำตารางการจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริม ทั้งการเรียนรู้เรื่อง พยัญชนะ  สระ   เริ่มฝึกจากสระที่เขียนรูปและออกเสียงง่ายๆก่อน และจัดการเรียนรู้การอ่าน การเขียนสะกดคำ  แจกลูกในการฝึกประสมคำ  เขียนตามคำบอก คัดลายมือ พร้อมกับให้ขวัญกำลังใจนักเรียนในการพัฒนาตัวเองด้วย

สำหรับนักเรียนกลุ่มอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง มีการพัฒนาการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบโครงงานและกระบวนการเรียนภาษา ใช้กิจกรรมภาษาไทยวันละคำหน้าเสาธง  และภาษาไทยวันละ ๕ คำก่อนการเรียนในชั่วโมงแรกทุกเช้า   กิจกรรม  “พี่สอนน้อง”  กิจกรรมการเขียนบันทึกการอ่านหนังสือหรือดูสื่อเทคโนโลยี ท่องบทอาขยาน เล่านิทานหรือเล่าเรื่องจากภาพ กิจกรรมห้องสมุดและมุมรักการอ่านในห้องเรียน และบูรณาการประกวดทักษะภาษาไทยในวันสำคัญต่างๆ

ศากุน ศิริพานิช / จันทิมา เย็นทรัพย์… รายงาน

“มะค่าแต้ยุคใหม่หัวใจรักการอ่าน”

122038 โรงเรียนบ้านหนองมะค่ะแต้ เปิดโครงการ “มะค่าแต้ยุคใหม่หัวใจรักการอ่าน” ตั้งเป้าหมาย ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในปีการศึกษา ๒๕๕๘…..

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  นายวีระ ภูเขียว ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมกันเปิด “โครงการมะค่าแต้ยุคใหม่หัวใจรักการอ่าน”  ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนทุกคนให้อ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสมกับวัย และเป็นโรงเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘

นางประกอบ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ กล่าวว่า  โครงการ “มะค่าแต้ยุคใหม่หัวรักการอ่าน” มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ฝึกให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   โดยความร่วมมือขอบคุณครูและผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง และให้นักเรียนทุกคนมีสมุดบันทึกการอ่าน เพื่อเป็นการติดตามผลการอ่านเขียนของนักเรียน และนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียนที่ยังอ่านเขียนไม่คล่องต่อไป ซึ่งทางโรงเรียนตั้งเป้าหมายไว้ว่า โรงเรียนต้องปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘

ศากุน ศิริพานิช / ปุณณภา  สามิบัติ … รายงาน