โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง ประเมินอ่านเขียน ป.๑

12115817_1736845483193747_375851932333903267_n

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง ได้ดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามนโยบาย “ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” และให้นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออกเขียนได้ภายใน ๑ ปี โดยมีการประเมินด้านการอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง และการเขียน ซึ่งผลการประเมิน นักเรียนชั้นประถมประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๒ คน อยู่ในระดับดีมาก ๕ คน ระดับดี ๕ คน และปรับปรุง ๒ คน

มณีรัตน์ เถื่อนแก้ว…ข้อมูล
โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง .. ภาพ

“นักเล่านิทานน้อย ” ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

12931

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ใช้กิจกรรม “นักเล่านิทานน้อย” สร้างเสริมทักษะด้านการใช้ภาษาและจินตนาการแก่นักเรียน ในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ เป็นหนึ่งในโรงเรียนหนึ่งนำร่องนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาคบ่าย ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนครอบคลุมการพัฒนานักเรียนทั้ง ๖ ด้าน  ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ความสามารถด้านการคิดคำนวณ  ความสามารถด้านการใช้เหตุผล  ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี สุขศึกษาและพลศึกษา  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านงานอาชีพและการมีงานทำ

กิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนสนใจและได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน คือ กิจกรรม “นักเล่านิทานน้อย” ซึ่งคุณครูจุฑามาศ วิเศษนคร และคณะครูสายชั้น ป.๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งด้านการอ่าน การพูด การฟัง และการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการแสดง  เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้ฝึกปฏิบัติจริง และสร้างเสริมจินตนาการให้แก่นักเรียนด้วย

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ..ภาพ