พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ติวเข้มครูวิชาการกลุ่มและครูผู้สอนสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากร

Advertisements

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

2138

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ติวเข้มครูวิชาการกลุ่มและครูผู้สอนสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ให้แก่ประธานกลุ่มโรงเรียน  ครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนและครูผู้สอนสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนในสังกัด ๒๐๒ โรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕๑ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม กล่าว่า  “.. การวัดผลที่ผ่านมายังมีปัญหาในเรื่องการนำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ไม่มากเท่าที่ควร  โรงเรียนเพียงแค่รับรู้ว่าผลสัมฤทธิ์ของเด็กอยู่ระดับใด  ผลสัมฤทธิ์ต่ำ มาตรฐานยังไม่ถึงเกณฑ์ แต่ยังไม่ได้วิเคราะห์หรือนำผลไปปรับการเรียนการสอน   ตัวชี้วัดไหนที่เด็กยังมีปัญหาต้องนำไปปรับการเรียนการสอนในสาระนั้นตามตัวชี้วัดให้ตรงกับผลที่ได้มา   อีกเรื่องคือการสร้างเครื่องมือของครูที่ไม่เป็นไปตามระดับขั้นของตัวชี้วัด  เช่น ในเชิงพฤติกรรมความรู้ความสามารถทางสมอง ซึ่งข้อสอบระดับชาติเน้นการวิเคราะห์สังเคราะห์ การนำไปใช้ จะเลือกตัวชี้วัดหลักสำคัญไปออกข้อสอบ ในขณะที่ในชั้นเรียนกระบวนการวิเคราะห์การสร้างเครื่องมือก็ยังเป็นปัญหาอยู่  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ต้องเริ่มที่การอ่านเขียนภาษาไทย  การอบรมครั้งนี้มีครูภาษาไทยเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก  เนื่องจากภาษาไทยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ถ้าเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็จะมีผลต่อการเรียนรู้สาระอื่นด้วย จึงต้องเลือกครูภาษาไทยเป็นแกนเป็นต้นแบบ  ประกอบกับการประเมินระดับชาติคือ NT และ  O-net  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  สาระภาษาไทยชั้น ป.๖ จะมีข้อสอบอัตนัยคือเขียนตอบ  การอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้ครูภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมให้เด็ก ซึ่งจะทำให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยสูงขึ้น   ผลสัมฤทธิ์หรือคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนทั้ง  NT และ  O-net จะสูงขึ้นได้ต้องสัมพันธ์กับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ครูต้องรู้จักและมีความเข้าใจตัวชี้วัดตามหลักสูตร  ต้องวิเคราะห์และต้องออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับตัวชี้วัด กระบวนการประเมินก็ต้องประเมินให้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน ดังนั้นทั้งหลักสูตร ตัวชี้วัด กระบวนการเรียนรู้และการวัดการประเมินผล ต้องเป็นเนื้อเดียวกัน…”

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง ประเมินอ่านเขียน ป.๑

12115817_1736845483193747_375851932333903267_n

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง ได้ดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามนโยบาย “ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” และให้นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออกเขียนได้ภายใน ๑ ปี โดยมีการประเมินด้านการอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง และการเขียน ซึ่งผลการประเมิน นักเรียนชั้นประถมประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๒ คน อยู่ในระดับดีมาก ๕ คน ระดับดี ๕ คน และปรับปรุง ๒ คน

มณีรัตน์ เถื่อนแก้ว…ข้อมูล
โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง .. ภาพ