สนามสอบธรรมศึกษาโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

bu01

เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

พระประสาธน์สารคุณ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ) และ พระครูสุนทรธรรมวิจิตร เจ้าคณะอำเภอบ้านด่าน(ธ) ซึ่งกำกับดูแลการสอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบคณะสงฆ์อำเภอบ้านด่าน(ธ) เยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙  ที่โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม โดยมีนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  และนายสวัสดิ์ ชาติรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ด้อนรับ

ธรรมศึกษา หมายถึง ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ส่งต่อการส่งเสริมค่านิยมหลักในเรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย และให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นพลเมือง สามารถทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ตลอดจนพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้อง  ในปีการศึกษา๒๕๕๙ กองธรรมสนามหลวงกำหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยได้ประสานใช้สถานที่และบุคลากรจากโรงเรียนต่างฯ เป็นสนามสอบในครั้งนี้

อรพรรณ มรกต…รายงาน

Advertisements

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๙

003

สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๙ พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๙ ได้ประกอบพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือชาวบ้าน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมประกอบพิธีจำนวนมาก

ในวันเดียวกันนี้ สถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาลูกเสือ เนตรนารี โดยมีการเข้าค่ายพักแรมม การเดินทางไกล เพื่อเสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิต ความมีระเบียบวินัย ความอดทน และความรักสามัคคีในหมู่คณะด้วย

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาแบบ STEM Education สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

04

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning  ตามมาตรฐานสากล  ระหว่างวันที่  ๒๖-๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ  โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ STEM  Education  สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning  ตามมาตรฐานสากล  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  STEM Education  และเพื่อส่งเสริมพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้ง ๔ สาระวิชา  เพื่อให้เกิดการคิด วิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติจริง การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้             ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๗๓๐ คน  วิทยากรบรรยายจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  นายทองสุข  รวยสูงเนิน  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญ  สพป.สุรินทร์ เขต ๑

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายภายใน ๕ ปี  จะทำให้การเรียนการสอน STEM ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics)  ครบทุกโรงเรียนภายในปี  ๒๕๖๔ โดยความร่วมมือ ๗ หน่วยงานหลัก เพื่อพัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน  จึงกำหนดให้เป็นโครงการสำคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับสร้างคนรุ่นใหม่และรองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศอย่างเหมาะสม จุดมุ่งหมายของกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนจัดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปใช้เชื่อมโยงหรือแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง  ให้ผู้เรียนจัดการเรียนรู้กระบวนการ หรือผลผลิตใหม่  พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑  (ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา  ความคิดสร้างสรรค์  การทำงานเป็นทีม  ตลอดจนการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี)  หล่อหลอมคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ผู้เรียน มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน

การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณาการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และนำความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหากับชีวิตประจำวัน ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ที่เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้ความรู้และทักษะด้านต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรม Activity based หรือการทำโครงงาน Project based ที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน

 สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน