เขตพัฒนาการศึกษาจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมเขตพัฒนาการศึกษา ๕ เขต ประธานกลุ่มโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ เพื่อกำหนดกลยุทธฺและแผยกระดับคุณภาพการศึกษา เตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดกลยุทธ์และแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง ๒๐ กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกคน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน-๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติรายโรงเรียน การวิเคราะห์สภาพปัญหา กิจกรรมกลุ่มเพื่อกำหนดกลยุทธ์และแผนพัฒนาของเขตพัฒนาการศึกษา และการนำเสนอแผนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเขตพัฒนาการศึกษาทั้ง ๕ เขต และเน้นใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประชุมในครั้งนี้ได้นำผลการสอบ O-NET แต่ละวิชาเป็นรายโรงมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ที่อิงกับมาตรฐานการเรียนรู้ในการทดสอบระดับชาติ O-NET และ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงขอให้ทุกกลุ่ม ได้ร่วมกันจัดทำแผน และกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน มีความท้าทาย เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 1
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 2

Advertisements