ครู รร.บ้านตะโก เข้าอบรมพัฒนาการเรียนรู้สู่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

เมื่อวันที่ ๑๕- ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ นายธนภัทร  สิริวาส  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโก   พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนระดับปฐมวัย  จำนวน ๓ คน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาการเรียนรู้ MBL (Mind-Based-Learning) สู่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา”  ณ  โรงเรียนมีชัยพัฒนา  อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยผู้เข้าร่วมอบรม จากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘ จังหวัด  ๑๐  โรงเรียน  รวม ๖๑ คน  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา ค้นคว้า ทดลองแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้หลักการฉันทศึกษา จิตวิทยาการเรียนการสอนและขบวนการทางด้านสมอง ใช้การเรียนรู้ ๖ มิติ การลงมือทำและปฏิบัติจริงในการทำสนามเด็กเล่น ทั้งนี้เพื่อให้ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน โดยมีอาจารย์ดิสสกร กุนธรสถาปนิกผู้ออกแบบการศึกษา ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เป็นวิทยากร และอาจารย์บังอร  บัวเมือง อาจารย์พรอนงค์  นิยมค้า  ศ.พญ.สยมพร  ศิรินาวิน กุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ร่วมเป็นวิทยากร และมี ดร.มีชัย วีระไวทยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมีชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดงาน

ธนภัทร  สิริวาส…รายงาน

Advertisements

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๘

2437สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๘ (Little Scientists’day 2015) เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่เด็กปฐมวั

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๘ (Little Scientists’day 2015) ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น ในหัวข้อ “Time ท่องโลกกาลเวลาไปกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”  โดยมีผู้บริหาร ครูผู้สอนระดับอนุบาล และนักเรียนอนุบาล ๒ จากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม รวม ๒๘๐ คน จัดเป็นฐานการเรียนรู้ ๙ ฐาน ฐานละ ๔๐ นาที ประกอบด้วย ฐานที่ ๑-๒ ค้นพบเวลา ฐานที่ ๓-๔ เวลาและตัวฉัน ฐานที่ ๕-๖ เวลาและธรรมชาติ ฐานที่ ๗-๘ เวลาและเทคโนโลยี และฐานที่ ๙ การทดลองวิทยาศาสตร์น้อย  ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอนได้ศึกษาเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาสำหรับเด็กปฐมวัยได้ดียิ่งขึ้น  และปลูกฝังทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สนุกเพลิดเพลิน กระตุ้นความสนใจ ความกระตือรือร้น ฝึกทักษะการสังเกต การตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเองแก่เด็กปฐมวัย

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

อนุบาลลำปลายมาศจัดอบรมการเลี้ยงดูลูกให้ผู้ปกครอง

123016

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศจัดอบรม” การเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีคุณลักษณะพึงประพึงตามค่านิยม ๑๒ ประการ…

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  นายประหยัด วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ พร้อมด้วยคณะครู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ่อ-แม่และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  เรื่อง ” การอบรมเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” จำนวน ๓๗๔ คน โดยใช้รูปแบบการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ๖ กลุ่ม (๓๐-๔๐ คน) กลุ่มละ ๒ ค่านิยม   ด้วยการสนทนาสู่กันในลักษณะ sharing experiences บอกเล่าการเลี้ยงลูกของละคนที่สอดคล้องกับค่านิยม บนความแตกต่างของบริบทและอาชีพ และร่วมกันสรุปรูปแบบการเลี้ยงดูที่ดีเยี่ยม เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปเป็นแบบอย่างและแนวทางในการเลี้ยงลูกต่อไป

ประหยัด วรงค์.. รายงาน

ข่าวนี้่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สพฐ.