โรงเรียนบ้านโคกวัด จัดการเรียนการสอนการอ่านออกเขียนได้ดีเด่น

124021

โรงเรียนบ้านโคกวัด อ.เมืองบุรีรัมย์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสถานศึกษาสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้ารับการประเมินด้านการจัดการเรียนการสอนการอ่านออกเขียนได้ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๔ และได้รับโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในการจัดการเรียนการสอนการอ่านออกเขียนได้ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ โดยนายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด ได้เข้ารับรางวัล จากนายประเสริฐ  บุญเรือง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๔  กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด เปิดเผยว่า โรงเรียนได้มีแนวทางการแก้ไขการอ่านเขียนของนักเรียน ๒ กลุ่ม  คือกลุ่มนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  และนักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง โดยกลุ่มอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ มีการจัดทำโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  จัดทำตารางการจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริม ทั้งการเรียนรู้เรื่อง พยัญชนะ  สระ   เริ่มฝึกจากสระที่เขียนรูปและออกเสียงง่ายๆก่อน และจัดการเรียนรู้การอ่าน การเขียนสะกดคำ  แจกลูกในการฝึกประสมคำ  เขียนตามคำบอก คัดลายมือ พร้อมกับให้ขวัญกำลังใจนักเรียนในการพัฒนาตัวเองด้วย

สำหรับนักเรียนกลุ่มอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง มีการพัฒนาการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบโครงงานและกระบวนการเรียนภาษา ใช้กิจกรรมภาษาไทยวันละคำหน้าเสาธง  และภาษาไทยวันละ ๕ คำก่อนการเรียนในชั่วโมงแรกทุกเช้า   กิจกรรม  “พี่สอนน้อง”  กิจกรรมการเขียนบันทึกการอ่านหนังสือหรือดูสื่อเทคโนโลยี ท่องบทอาขยาน เล่านิทานหรือเล่าเรื่องจากภาพ กิจกรรมห้องสมุดและมุมรักการอ่านในห้องเรียน และบูรณาการประกวดทักษะภาษาไทยในวันสำคัญต่างๆ

ศากุน ศิริพานิช / จันทิมา เย็นทรัพย์… รายงาน

Advertisements

รร.บ้านโคกวัด จัดกิจกรรมวันพ่อ

21 เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านโคกวัด อ.เมืองบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น โดยมีนายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียนทุกคน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่กำลังจะมาถึง  และให้ทุกคนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด เป็นหนึ่งในกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ และให้นักเรียนทุกคนระลึกพระคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดด้วย

ออมสิน จรูญรักษ์ .. รายงาน

 

วันภาษาไทยแห่งชาติที่โรงเรียนบ้านโคกวัด

110.47
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านโคกวัดได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑- ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ได้ร่วมกิจกรรมทุกคน โดยมีกิจกรรมประกวดทักษะวิชาการ  ได้แก่ การคัดลายมือ  บทอาขยาน  การวาดภาพวรรณคดีไทย  การเขียนเรียงความ  การแต่งกลอน  ประกวดการอ่านบทร้อยแก้ว  การท่องบทอาขยาน  การร้องเพลง  และการแสดงละครปริศนาให้นักเรียนชมการแสดงแล้วทายว่าเป็นเรื่องอะไร การจัดป้ายนิเทศความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยและแสดงผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัล พร้อมกับมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น      เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและมีทักษะที่ดีในการอ่าน เขียน ฟัง พูดและใช้ภาษาในการสื่อสารที่ดี
                  จันทิมา  เย็นทรัพย์.. รายงาน