๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านยางฯ ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์”  อ.ลำปลายมาศ จัดโครงการ “๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”  โดยคณะครู จำนวน ๒๓ คน และนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๔๘ คน รวม ๒๗๑ คน ร่วมสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นบทปฐมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันจันทร์-ศุกร์ หลังเคารพธงชาติ ทุกวัน

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นแม่บทคำสอนของทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ และเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานให้แก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ จนบังเกิดประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรมเป็นพระอริยสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนา  การสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จึงนับได้ว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ และเมื่อได้ศึกษาจนเกิดความเข้าใจในคำสอนอันเป็นแม่บทนี้แล้ว ก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง และความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาสืบไป

สุริยันต์ คะเณวัน..รายงาน

Advertisements

ภาคเอกชนมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านยางฯ

169692

โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียยน ๒๗ ทุน  ซึ่งเป็นเงินทุนที่ พญ.นภมณฑ์ ศุภรพันธ์ มอบให้ จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท  และกลุ่มเพื่อครูนวพร ชาติศักดิ์ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท  โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี ๑๕ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน ๑๒ ทุน  ทุนละ ๕๐๐ บาท  เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน โดยมีนายสุริยันต์ คะเณวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” คณะครู นักเรียน และชุมชน ร่วมพิธี

สุริยันต์ คะเณวัน .. รายงาน

 

โรงเรียนบ้านยาง คุรุราษฎร์รังสรรค์ พอเพียงเพื่อคุณภาพชีวิต

7894

โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฏร์รังสรรค์”  นำโครงการสถานศึกษาพอเพียงผสมผสานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง (School-BIRD) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงโรงเรียนและชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

นายสุริยันต์ คะเณวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวว่า โครงการสถานศึกษาพอเพียง และโครงการ School-BIRD ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิวีระ ไวทยะ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน โรงเรียนมีชัยพัฒนา โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพุทธรักษา  ทั้ง 2 โครงการนี้มีแนวทางใกล้เคียงกัน คือส่งเสริมด้านคุณธรรม การประหยัดอดออม การรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน  ซึ่งที่ผานมาได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สวนเกษตรแก้จนภายในโรงเรียน นำเทคนิคการปลูกพืชวิธีใหม่ๆ มาปรับปรุงการปลูกพืชในพื้นที่จำกัดให้ได้ประโยชน์ได้ผลผลิตที่ดี เช่น ได้ปลูกผักปลอดสารพิษและมะนาวในวงบ่อ เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นบ้านสามสายพันธุ์ ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกข้าวโพด เพาะเห็ดนางฟ้า เพาะถั่วงอก เพื่อสร้างรายได้และเป็นปัจจัยพื้นฐานให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีพของนักเรียนที่ยากจนและคนในชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง ผลผลิตจากกิจกรรมที่นักเรียนทำจะส่งให้สหกรณ์โรงเรียน ขายให้โครงการอาหารกลางวัน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการทำกิจกรรมต่อไป นักเรียนก็ได้รับประทานอาหารที่ปรุงจากพืชผักของตนเองซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัยไร้สารพิษ

นอกจากนี้ได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้สมัครเข้ารับการอบรมตามความสนใจ สำหรับนักเรียนมีการจัดค่ายอบรมเพิ่มภูมิคุ้มกันทั้งด้านสติปัญญาและสังคม เพื่อสร้างความตระหนักและภูมิคุ้มกันเรื่องยาเสพติดและเพศศึกษา มีกองทุนสนับสนุนการจัดตั้งธนาคาร เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์สร้างความเข้มแข็งเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนให้รู้จักช่วยเหลือพึ่งพาตนเอง โดยคุณครูและนักเรียนทุกคนจะออมเงิน และจะถอนคืนเมื่อจบการศึกษา สร้างนิสัยเรื่องการประหยัด รู้จักการแบ่งรายรับรายจ่ายส่วนตัว สร้างหลักประกันในชีวิตความมั่นคงเรื่องรายได้และเศรษฐกิจของครอบครัวในอนาคต

กิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงเหล่านี้สร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะทักษะพื้นฐานทางอาชีพ และเปิดโอกาสให้นักเรียนรู้ว่าตนเองมีความสนใจและความสามารถด้านใด ซึ่งมีส่วนช่วยให้นักเรียนมีทางเลือกเรียนต่อสายวิชาชีพมากขึ้น

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม