สนามสอบธรรมศึกษาโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

bu01

เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

พระประสาธน์สารคุณ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ) และ พระครูสุนทรธรรมวิจิตร เจ้าคณะอำเภอบ้านด่าน(ธ) ซึ่งกำกับดูแลการสอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบคณะสงฆ์อำเภอบ้านด่าน(ธ) เยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙  ที่โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม โดยมีนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  และนายสวัสดิ์ ชาติรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ด้อนรับ

ธรรมศึกษา หมายถึง ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ส่งต่อการส่งเสริมค่านิยมหลักในเรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย และให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นพลเมือง สามารถทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ตลอดจนพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้อง  ในปีการศึกษา๒๕๕๙ กองธรรมสนามหลวงกำหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยได้ประสานใช้สถานที่และบุคลากรจากโรงเรียนต่างฯ เป็นสนามสอบในครั้งนี้

อรพรรณ มรกต…รายงาน

Advertisements

ไทรอัมพ์มอบชุดชั้นในสตรีให้นักเรียนในโครงการ ซี.ซี.เอฟ.

134007บริษัทไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุดชั้นในสตรีให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ที่อยู่ในความอุปการะของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายธนภัทร สิริวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะจากบริษัทไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเดินทางมามอบชุดชั้นในสตรีในโครงการ Close to Your Heart#2 “ของขวัญใกล้ใจ เสื้อชั้นในตัวใหม่ให้น้อง” ประกอบด้วยเสื้อชั้นในและกางเกงชั้นในสตรี คละไซส์ คละประเภท จำนวน 600 ชิ้น เพื่อมอบให้แก่นักเรียนในความอุปการะของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนในโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 150 คน ในโอกาสเดียวกัน คณะจากบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของนักเรียน ผลการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้ง เยี่ยมชมห้องสมุด ห้องดนตรี และแปลงเกษตรของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนด้วย

ศิริลักษณ์ เจริญรัมย์ ..รายงาน

รร.บ้านมุะขามป้อม ปลูกฝังหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

13313

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม จำลองรูปแบบการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในการเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่พลเมืองที่ดี

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2559  ขึ้น เพื่อปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียน ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย  ซึ่งกิจกรรมสภานักเรียนเปรียบเสมือนเวทีสำหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ช่วยแบ่งเบาภาระในโรงเรียน และมีติตสาธารณะช่วยเหลือสังคมส่วนรวม  ทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบันที่มุ่งเน้นความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติด้วย  โดยการเลือกตั้งสภานักเรียนครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องกดลงเสียงอัตโนมัติและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์

ในปีการศึกษา 2559 นี้ มีนักเรียนสมัครรับการเลือกตั้ง 3 พรรค เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผลการเลือกตั้ง ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน คะแนนเสียง 74 คะแนน อันดับ 2 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนเสียง 66 คะแนน และอันดับ 3 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้คะแนนเสียง 34 คะแนน

 ศิริลักษณ์ เจริญรัมย์..รายงาน