กตปน.สัญจร เยี่ยมชมโครงการบ้านนักวิทย์น้อย และ OPEN HOUSE รร.อนุบาลบ้านด่าน

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สัญจร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐  ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน เพื่อติดตามผลการนิเทศ และการจัดกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.  ในโอกาสเดียวกัน คณะ ก.ต.ป.น. ได้เยี่ยมชมโครงการค่ายวิชาการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย และ OPEN HOUSE เปิดโลกวิชาการ สู่มาตรฐานสากล ของโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี กล่าวว่า … การจัดการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยถือว่ามีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาการสมองรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ ร่วมทั้งการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กๆเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นประชากรทีมีคุณภาพของสังคม   และขอชื่นชมกิจกรรม OPEN HOUSE ที่จัดได้เป็นอย่างดี เป็นการเสริมทักษะวิชาการแก่นักเรียน  โดยการเข้าฐานการเรียนรู้ เช่น ศิลป์สร้างสรรค์  สานฝันงานฝีมือ ฝึกปรือภาษาไทย ก้าวไกลสู่สากล ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัดและเป็นการนำเสนอผลงานการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ ด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม การประชุม ก.ต.ป.น.สัญจร

ดูภาพเพิ่่มเติม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ดูภาพเพิ่มเติม  กิจกรรม OPEN HOUSE

Advertisements

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

011

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  อบรมเชิงปฏิบัติการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการค้นพบและวัฏจักรการสืบเสาะ”

เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสุขสมใจ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  หัวข้อ  การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการค้นพบและวัฏจักรการสืบเสาะ  รุ่นที่ ๑ , ๒ , ๔ , และ ๕ จำนวน  ๘๙  โรงเรียน  เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้ และเพื่อปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ดำเนินโครงการ  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  มาตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก กระตุ้นความสนใจใคร่รู้  ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการทดลองแบบ  Hands-On  เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ  เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะสามารถช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต  วิทยากรให้ความรู้  นายปัญญา  ยางนอก  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นางจวงจันทน์  อาจจุฬา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)  นางรุ่งทิพย์  ประพิณ  รอง ผอ.รร.เสนศิริอนุสรณ์  และคณะครูปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๘

2437สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๘ (Little Scientists’day 2015) เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่เด็กปฐมวั

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๘ (Little Scientists’day 2015) ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น ในหัวข้อ “Time ท่องโลกกาลเวลาไปกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”  โดยมีผู้บริหาร ครูผู้สอนระดับอนุบาล และนักเรียนอนุบาล ๒ จากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม รวม ๒๘๐ คน จัดเป็นฐานการเรียนรู้ ๙ ฐาน ฐานละ ๔๐ นาที ประกอบด้วย ฐานที่ ๑-๒ ค้นพบเวลา ฐานที่ ๓-๔ เวลาและตัวฉัน ฐานที่ ๕-๖ เวลาและธรรมชาติ ฐานที่ ๗-๘ เวลาและเทคโนโลยี และฐานที่ ๙ การทดลองวิทยาศาสตร์น้อย  ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอนได้ศึกษาเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาสำหรับเด็กปฐมวัยได้ดียิ่งขึ้น  และปลูกฝังทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สนุกเพลิดเพลิน กระตุ้นความสนใจ ความกระตือรือร้น ฝึกทักษะการสังเกต การตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเองแก่เด็กปฐมวัย

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด