ซี.ซี.เอฟ.ประชุมโรงเรียนในโครงการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน

13207เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน  โดยโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการครูผู้ประสานงานโรงเรียนในฝันเพื่อเด็กยากไร้  (กปร.) ที่โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม อำเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้ประสานงานโรงเรียนละ ๒ ท่าน จากโรงเรียนในฝันเพื่อเด็กยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านด่าน และอำเภอชำนิ เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น  ๓๘  โรงเรียน  มีนายสุริยา  พวงมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสนวน อำเภอชำนิ  ประธานคณะกรรมการกปร. จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้มีการชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนชื่อมูลนิธิจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.  เป็นมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน     การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การดำเนินงานของมูลนิธิ  การวางแผนและนำเสนอโครงการ ประจำปี ๒๕๕๙ /๖๐

โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์  ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และวิชาการจาก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน มีนายถาวร  ดีรุณ เป็นหัวหน้าโครงการ มีเด็กยากไร้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒,๕๕๗ คน ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก โดยการทำงานร่วมกับ โรงเรียนในฝันเพื่อเด็กยากไร้ ในพื้นที่ จำนวน ๓๘โรงเรียนในพื้นที่ ๔ อำเภอ เป็นเวลากว่า ๙ ปีแล้ว เป็นจำนวนเงินมูลค่ากว่า ๑๐  ล้านบาท

ธนภัทร สิริวาท..รายงาน

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม จัดค่ายลูกเสือสำรอง

04

 

เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  นายธนภัทร  สิริวาส  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  เปิดการอบรมลูกเสือสำรอง  มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม  ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย  จำนวน  ๖๐  คน  โดยแบ่งเป็นฐานต่างๆ   จำนวน  ๑๒  ฐาน   อาทิ  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ สัญญาณไฟ  เครื่องหมายจราจร  เงื่อนต่างๆ  ล้วงไห  สกีบก  ไต่เชือก  เคาะปิ๊บ  ลำเลียงลูกปิงปอง  เดินทรงตัวซิกแซก  เป็นต้น  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นลูกเสืออย่างเต็มตัว และเป็นการฝึกระเบียบวินัย  ความสามัคคีในหมู่คณะ  การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้นักเรียน      ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

สุวรี  เจริญรัมย์…รายงาน