สนามสอบธรรมศึกษาโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

bu01

เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

พระประสาธน์สารคุณ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ) และ พระครูสุนทรธรรมวิจิตร เจ้าคณะอำเภอบ้านด่าน(ธ) ซึ่งกำกับดูแลการสอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบคณะสงฆ์อำเภอบ้านด่าน(ธ) เยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙  ที่โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม โดยมีนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  และนายสวัสดิ์ ชาติรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ด้อนรับ

ธรรมศึกษา หมายถึง ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ส่งต่อการส่งเสริมค่านิยมหลักในเรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย และให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นพลเมือง สามารถทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ตลอดจนพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้อง  ในปีการศึกษา๒๕๕๙ กองธรรมสนามหลวงกำหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยได้ประสานใช้สถานที่และบุคลากรจากโรงเรียนต่างฯ เป็นสนามสอบในครั้งนี้

อรพรรณ มรกต…รายงาน

ภาคเอกชนมอบอุปกรณ์การเรียน รร.วัดบ้านกะหาด

13822

ภาคธุรกิจเอกชน  มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนที่โรงเรียนวัดบ้านกะหาด ในโครงการ “คาลบี้ทำความดีตอบแทนสังคม ประจำปี 2559”

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 คุณอาซึชิ มัทซึโอะ ประธานกรรมการฯ บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด  พร้อมคณะ ได้เดินทางมามอบอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องปฏิบัติการห้องอัจฉริยภาพนักเรียน (STEM LABOLATORY) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้แก่โรงเรียนวัดบ้านกะหาด ตามโครงการ “คาลบี้ทำความดีตอบแทนสังคม ประจำปี 2559”  สนับสนุนงบประมาณจำนวนเงิน 182,000 บาท โดยมีนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการสถานศึกษา นายนพดล เย็นทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง รับมอบและร่วมต้อนรับ นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้มอบผลิตภัณฑ์ขนมคาลบี้ ให้กับนักเรียน

นารี ล้มรุก …..รายงาน