โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก รณรงค์คัดแยกขยะ

134017

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องทำลายแต่ต้นทางและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก อ.บ้านด่าน ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง  เพื่อให้นักเรียนทุกมีความรู้ความเข้าใจในการแยกประเภทขยะอย่างถูกต้อง  และสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการช่วยกันลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปทำลาย  เพื่อลดมลพิษ  ลดค่าใช้จ่าย และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี  โดยมีนางวิไลวัลย์ ละเอียด เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการและให้ความรู้แก่นักเรียน

ทรงภพ แสงตระการ .. รายงาน

ไทรอัมพ์มอบชุดชั้นในสตรีให้นักเรียนในโครงการ ซี.ซี.เอฟ.

134007บริษัทไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุดชั้นในสตรีให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ที่อยู่ในความอุปการะของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายธนภัทร สิริวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะจากบริษัทไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเดินทางมามอบชุดชั้นในสตรีในโครงการ Close to Your Heart#2 “ของขวัญใกล้ใจ เสื้อชั้นในตัวใหม่ให้น้อง” ประกอบด้วยเสื้อชั้นในและกางเกงชั้นในสตรี คละไซส์ คละประเภท จำนวน 600 ชิ้น เพื่อมอบให้แก่นักเรียนในความอุปการะของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนในโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 150 คน ในโอกาสเดียวกัน คณะจากบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของนักเรียน ผลการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้ง เยี่ยมชมห้องสมุด ห้องดนตรี และแปลงเกษตรของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนด้วย

ศิริลักษณ์ เจริญรัมย์ ..รายงาน