โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมทัศนศึกษากรุงเก่า

118002

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  นายธนภัทร  สิริวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมและคณะครู ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๒๘ คน ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้โบราณสถาน ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้รับความรู้จากวิทยากรประจำโครงการและนักเรียนต่างได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน  โดยได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ หลายแห่ง เช่น พระราชวังบางปะอิน  วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่สร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทอง  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาและวิหารพระมงคลบพิตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังเดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยา

รพีพร  ศรีรักษา….รายงาน

โรงเรียนใน อ.บ้านด่าน จัดอบรมพัฒนาการทางสมอง BBL

11713 สมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านด่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ข้าราชการครู ในสังกัด เกี่ยวกับการพัฒนาการทางสมอง ( BBL)  เมื่อวันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ที่หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์   นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง( BBL) ชุด “พลิกโฉมโรงเรียนใน ๑ ปี ด้วยแนวคิด BBL ”  ซึ่งสมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านด่าน จัดขึ้น เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทั้ง ๑๖ โรงเรียน ในอำเภอบ้านด่าน ให้มีความรู้ในเรื่อง Brain-based-Learning (BBL) ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองทางธรรมชาติ  มีการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมอง จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการตามวัยของมนุษย์และการเรียนรู้ตามทฤษฎีการศึกษาต่างๆ มาผนวกเข้าด้วยกัน   ออกแบบและจัดองค์ประกอบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการทำงานของสมอง  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  โดยการอบรมในครั้งนี้มี  อ.พรพิไล เลิศวิชา เป็นวิทยากร ระหว่าง ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ศากุน  ศิริพานิช..รายงาน อภิรักษ์ จันทวี / โรงเรียนวัดบ้านปราสาท …ภาพ