โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

133261

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายวิชชา กลิ่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก พร้อมคณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล โดยมีนางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  และคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม นายศราวุธ โรจนาวรรณ นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์  นายวรวิทย์ บุญหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมมิตรวิทยา และนายถาวร ทวีลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อผกา ตรวจเยี่ยมและประเมินการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล  ซึ่งโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กผ่านการประเมินในครั้งนี้ โดยได้รับข้อเสนอแนะต่างๆจากคณะกรรมการ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

ทรงภพ แสงตระการ …รายงาน
นฤนาท สามารถกุล… ถ่ายภาพ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กระทรวงเกษตรฯ ติดตามโครงการนมโรงเรียน

9346

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการผลิตน้ำนมโรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เพื่อติดตามกำกับเรื่องการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานนมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559  นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมประชุมรับการตรวจติดตามโครงการนมโรงเรียน ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน  ซึ่งนางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานประกอบการผลิตน้ำนมโรงเรียน และโรงเรียนที่รับนมจากสถานประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานนมโรงเรียนให้สูงขึ้น ภายในปีการศึกษา 2560 และเพื่อหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรโควตานมโรงเรียนให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส สามารถตอบสนองความต้องการและประโยชน์ทั้งแก่นักเรียน เกษตรกรอย่างยั่งยืน  โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงผลิตน้ำนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  และตรวจเยี่ยมโครงการนมโรงเรียนที่ โรงเรียนเทศบาล 3 เมืองบุรีรัมย์ และโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน พร้อมกับเยี่ยมชมโครงการเกษตรสาธิต เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน โดยมีนายอำเภอบ้านด่าน ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอ และปลัดเทศบาลตำบลบ้านด่าน ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจติดตาม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การตรวจติดตามในครั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยในเรื่องนมโรงเรียนซึ่งมีผลต่อเรื่องสุขภาพของนักเรียน อยากให้นักเรียนดื่มนมที่มีคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรสิ่งต่างๆ ให้มีความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์ทั้งต่อนักเรียนและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สำหรับการตวจติดตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ ได้เห็นว่าโรงเรียนต่างๆ ได้รับการจัดสรรนมโรงเรียนครบถ้วนทันเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และยังไม่พบปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วง แต็ได้ฝากย้ำในเรื่องคุณภาพนมโรงเรียนกับทางผู้ประกอบการ และผู้จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกเปิดเทอม จนถึงช่วงปิดเทอมทุกวัน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม