โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมนำนักเรียนทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ

10

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  นำนักเรียนทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ  ในกรุงเทพมหานคร                               เมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๙   นำโดย  นายธนภัทร  สิริวาส  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู  ได้นำนักเรียน     ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จำนวน  ๑๑๘  คน  ครู  จำนวน  ๑๖  คน  ร่วมทัศนศึกษาตามโครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ณ  พระบรมมหาราชวัง  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  พระที่นั่งวิมานเมฆ และองค์การพิพิธ์ภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โดยกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนได้ประสบการณ์จากการเรียนรู้      โดยการศึกษาจากสถานที่จริงซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

ธนภัทร สิริวาส รายงาน…

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมทัศนศึกษากรุงเก่า

118002

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  นายธนภัทร  สิริวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมและคณะครู ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๒๘ คน ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้โบราณสถาน ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้รับความรู้จากวิทยากรประจำโครงการและนักเรียนต่างได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน  โดยได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ หลายแห่ง เช่น พระราชวังบางปะอิน  วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่สร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทอง  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาและวิหารพระมงคลบพิตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังเดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยา

รพีพร  ศรีรักษา….รายงาน