โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ น้อมใจถวายในหลวง

09

โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา  อำเภอลำปลายมาศ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  จัดพิธีร่วมลงนามถวาย          ความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่  ๓๑  ตุลาคม  นายสุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง  นักเรียนโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา จัดพิธีร่วมลงนามน้อมใจถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนเสมือนพ่อของพสกนิกรชาวไทย และในวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโคกสะอาด  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้มาสอนวิธีการย้อมผ้าและทำริบบิ้นไว้ทุกข์ให้แก่คณะครู นักเรียน ประชาชน  ในเขตบริการพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา  จำนวน  ๕  หมู่บ้าน

บุษพร  โตหนึ่ง … รายงาน

Advertisements

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เข้าประชุมทางไกลการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ

2664

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference จากห้องประชุม สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ขี้นในระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2559 เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นจากโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศ ได้รับฟังนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดย หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งแนะนำการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมทางไกลดังกล่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 มีครูผู้สอนเข้าร่วมประชุมแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ในวันที่ 27 ตุลาคม สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 202 คน วันที่ 28 ตุลาคม สำหรับครูผู้สอนมัธยมศึกษาตอนต้น 46 คน และวันที่ 29 ตุลาคม เป็นครูผู้สอนชั้น ป.1-3 จากโรงเรียนประชารัฐ 11 โรงเรียน รวม33 คน

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

บุรีรัมย์ เขต 1 ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนแม่เหล็ก

0650

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เร่งดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนที่มีความพร้อมเพื่อโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักเรียน

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  เปิดเผยว่า  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี นโยบายควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20 คน ไปเรียนรวมกับโรงเรียนแม่เหล็กที่มีความพร้อมสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพให้แก่นักเรียนได้อย่างทั่วถึงและอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนเดิม    ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีโรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ควบรวม 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์  ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 19 คน  มีผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน และครูผู้สอน 1 คน ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพครบทุกสาระวิชาได้  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา จึงได้ไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนมาประชุมรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  จากการประชุมในครั้งนี้พระอธิการบุญเพ็ง จกฺกธมฺโม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขากระโดงฯ มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญในเรื่องโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนที่ต้องได้เรียนอย่างมีคุณภาพ  และเห็นว่าถ้านักเรียนได้ไปเรียนในโรงเรียนแม่เหล็กที่มีความพร้อมคือโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ระยะทางห่างกันเพียง 3 กิโลเมตร  และพร้อมดูแลนักเรียนในทุกๆ ด้าน ทั้งการจัดรถรับ-ส่งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง การจัดหาเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา  รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ้วนตามหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขและมีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล   ที่ประชุมจึงมีมติให้ควบรวมโรงเรียนบ้านเขากระโดงฯ กับโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ และนักเรียนทั้ง 19 คน จะเริ่มย้ายไปเรียนที่โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป  โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จะมีการนิเทศติดตามการดำเนินงานเป็นระยะเพื่อให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองและชุมชนว่าบุตรหลานที่ย้ายมาจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกับนักเรียนคนอื่นๆ

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน