การตรวจราชการโรงเรียนคุณธรรม

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการจากสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๔ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนคุณธรรม (โรงเรียนขนาดใหญ่) ตามกรอบแนวคิด ๕ ข้อ ได้แก่ ด้านความพอเพียง ด้านความกตัญญูรู้คุณ ด้านความซื่อสัตย์สุจริตสร้างคนดีให้กับชาติบ้านเมือง ด้านความรับผิดชอบ ด้านอุดมการณ์คุณธรรม โดยมี นายประภาส  รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับมอบหมายในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ให้การต้อนรับ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

 

 

Advertisements

สพฐ.ประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น ระยะที่ ๒

121.029

เมื่อวันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘ ที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นายมานะ  อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูผู้สอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนายอรุณ  พรหมจรรย์ และนายธนัฐชัย  ตาควัน คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในสถานศึกษา ๕ ประเภท ได้แก่ โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีศรีตำบล ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ด้านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง การเสริมสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์และเงื่อนไขใน ๕ ประเภทนี้  โดยมี นายประมวล บุญทีฆ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะร่วมต้อนรับ

             ประทีป  หีบแก้ว… รายงาน

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

118012

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๔ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ นายจิรายุ  พันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๔ และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา โดยมีนายประมวล บุญที รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายปัญญา ยางนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ร่วมต้อนรับ  ในโอกาสนี้ นายประสงค์ เหลาฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา คณะครู นักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำเสนอผลงานการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนของโรงเรียน ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบศูนย์อาเซียนศึกษา  รวมทั้งโรงเรียนและบุคลากรได้รับได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศหลายกิจกรรม

การตรวจราชการในครั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการได้แสดงความชื่นชมแนวคิดของเขตพื้นที่การศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ได้มีการจัดทำหลักสูตรหรือกิจกรรมที่เห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรมที่ถ่ายทอดให้นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประสงค์ เหลาฉลาด… รายงาน