การตรวจราชการโรงเรียนคุณธรรม

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการจากสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๔ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนคุณธรรม (โรงเรียนขนาดใหญ่) ตามกรอบแนวคิด ๕ ข้อ ได้แก่ ด้านความพอเพียง ด้านความกตัญญูรู้คุณ ด้านความซื่อสัตย์สุจริตสร้างคนดีให้กับชาติบ้านเมือง ด้านความรับผิดชอบ ด้านอุดมการณ์คุณธรรม โดยมี นายประภาส  รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับมอบหมายในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ให้การต้อนรับ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

 

 

Advertisements