โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ

118009

โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ  กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี  ให้แก่นักเรียน จำนวน ๔๐ นาย ที่ค่ายลูกเสือ ตชด. ๒๑๕  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายรักษ์เมือง  มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ควบคุมดูแลตลอดการฝึก ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

ธัญลักษณ์ การเกษ.. รายงาน

Advertisements

บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่ฯ

01

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามการบริหารและการจัดการมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางภาวนี ธำรงเลิศฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ. ประธานคณะกรรมการติดตามการบริหารและการจัดการมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และคณะ ประกอบด้วยนางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์  และนางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง นักวิชาการศึกษา ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     โดยมีนายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง ๓ มาตรฐาน ประกอบด้วย  การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และผลการดำเนินงานและการจัดการศึกษา

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

 

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์นำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ

11733

เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่าย ตชด.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทั้งด้านสติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆ ความสามัคคีในหมู่คณะ การทำงานเป็นทีม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และเพื่อให้ผู้เรียนนำมาใช้พัฒนาตนเองในการเรียนต่อไป

กนกพงศ์ สีนาม …  ถ่ายภาพ/รายงาน