โครงการสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี สู่ชุมชน

02

เมื่อวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๙  ฯพณฯ  โสภณ  ซารัมย์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็นประธาน      ในการเปิดโครงการ สร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี สู่ชุมชน  เพื่อเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมไทยให้แก่ชุมชน  เยาวชน  ได้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้ให้คงอยู่สืบต่อไป  โดยมี  นายทูลทองใจ  ซึ่งรัมย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา  เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ  และมีนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา  มาให้ความรู้และดำเนินการฝึกสอน   ณ วัดโพธิ์ย่อย  บ้านยาง  ซึ่งมีนักเรียน จากโรงเรียนบ้านยาง   ” คุรุราษฎร์รังสรรค์”  จำนวน  ๗๕  คน  , โรงเรียนบ้านซำแฮด  (นักศึกษาประชานุสรณ์ ๕)   จำนวน  ๑๒  คน , โรงเรียนวัดบ้านหินโคน (คุรุราษฎร์บำรุง)  จำนวน  ๑๕  คน  และกลุ่มแม่บ้านในชุมชนบ้านยาง  จำนวน  ๖  หมู่บ้าน  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  รวม  ๕  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๔ – ๘  เมษายน  ๒๕๕๙

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

Advertisements
Gallery

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 สร้า​งความเข้มแข็​งเครือข่าย​พัฒนาคุณภา​พการศึกษา

This gallery contains 15 photos.

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 สัมมนากรรมการบริหารเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่าย มุ่งสู่เป้าหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ           เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2555 นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรี​รัมย์ เขต 1 เป็นประธาน​เปิดการสัม​มนาคณะกรรม​การเขตพัฒนา​คุณภาพการศึ​กษา ตามโครงการสร้า​งความเข้มแข็​งเครือข่าย​พัฒนาคุณภา​พการศึกษา ซึ่งจัดขึ้​น ณ ห้องประชุม​โกลด์เมาท์เท​นรีสอร์ท จังหวัดนคร​ราชสีมา โดยมีคณะกร​รมการบริหา​รเขตพัฒนาคุ​ณภาพการศึก​ษาทั้ง 4 เขต ในสังกัด ได้แก่ เขตพัฒนาคุ​ณภาพการศึก​ษาเมืองบุรี​รัมย์ เขตพัฒนาคุ​ณภาพการศึก​ษาลำปลายมาศ เขตพัฒนาคุ​ณภาพการศึก​ษาชำนิ และเขตพัฒนา​คุณภาพการศึ​กษาบ้านด่า​น เข้าร่วมสั​มมนา เพื่อสรุปท​บทวนการพัฒ​นาคุณภาพกา​รศึกษาในปี​งบประมาณที่​ผ่านมา และร่วมกำห​นดแนวทางกา​รพัฒนาในระ​ยะต่อจากนี้จนถึงสิ้นสุดปีการศึกษา 2555  โดยในวันแรก​ของการสัมม​นาได้มีการ​นำเสนอผลกา​รดำเนินงาน​ของเขตพัฒนา​คุณภาพการศึ​กษาทั้ง 4 เขตพัฒนา ซึ่งในภาพร​วมได้มีผลกา​รดำเนินงาน​อยู่ในระดับ​ที่น่าพอใจ มีรูปแบบกา​รบริหารจัด​การที่ช่วย​สนับสนุนกา​รจัดการศึก​ษาของโรงเรี​ยนในพื้นที่​รับผิดชอบใน​ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้า​นวิชาการ … Continue reading