กศจ.บุรีรัมย์ สอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

4102

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ และ เขต ๔ ที่ว่างอยู่ รวม ๓๔ อัตรา มีผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น ๒๙๙ คน   โดยมีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำหรับการสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบจากส่วนกลางซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้มหาวิทยาสวนดุสิตเป็นผู้ออกข้อสอบ เป็นข้อสอบกลางใช้ในทุกจังหวัดที่เปิดสอบ    และในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายพีระ รัตนวิจิตร ผอ.สำนักบริหารการศึกษาภาคบังคับ สพฐ. นายไพบูลย์ อินทร์งาม ผู้แทนจาก กคศ.  และนายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.เขต ๓๑ กรรมการสนับสนุนการดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษารับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔   ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาที่บุรีรัมย์  ซึ่งการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาแต่ประการใด

            นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด กล่าวว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีมาตรการในการกำกับดูแลการสอบครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยยึดแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  ห้ามไม่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องจัดติวข้อสอบ  การแต่งกายของผู้เข้าสอบซึ่งห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารต่างๆเข้าในห้องสอบ รวมทั้งได้มีการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการกำกับห้องสอบทุกคนเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในแนวทางเดียวกัน เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน ซึ่งมั่นใจว่าการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาในครั้งนี้จะดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแน่นอน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม 1
ดูภาพเพิ่มเติม 2
ดูภาพเพิ่มเติม 3

Advertisements

ประชุมทางไกล แนวทางการขับเคลื่อนบริหารราชการ ศธ.ในส่วนภูมิภาค

8120

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดประชุมทางไกลแนวทางการขับเคลื่อนบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค  เพื่อให้ทุกจังหวัดสามารถดำเนินการตามภารกิจเร่งด่วนได้ตามกำหนด

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ  ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์   นายเสรี  ศรีหะไตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.เขต ๓๒  หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference)  ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ชี้แจงความคืบหน้าการขับเคลื่อนบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค และแนวทางการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙  และที่ ๑๑/๒๕๕๙ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่และขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆระหว่างผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  โดยมีภารกิจเร่งด่วนที่คณะกรรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ต้องเร่งดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่าน ๕ เรื่อง คือ การประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียน  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การย้ายข้าราชการครู การบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยจากการสอบแข่งขันที่ขึ้นบัญชีไว้  และการจัดสอบครูผู้ช่วยครั้งใหม่

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน