กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ ประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในสังกัด

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ เรื่อง เทคนิคการวัดและประเมินผลนักเรียนที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลนักเรียน ที่ส่งเสริมทักษะประบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชนเชิงประจักษ์ได้ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ใน  ๓ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ กิจกรรมศึกษาดูงาน   ณ โรงเรียนป่าไม้สหกรณ์ อำเภอโนนดินแดง และกิจกรรมการนิเทศโรงเรียนภายในกลุ่มภาคเรียนละ ๑ ครั้ง วิทยากรบรรยาย  นายทองสุข รวยสูงเนิน ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.สุรินทร์ เขต ๑

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements

เขตพัฒนาการศึกษาจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมเขตพัฒนาการศึกษา ๕ เขต ประธานกลุ่มโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ เพื่อกำหนดกลยุทธฺและแผยกระดับคุณภาพการศึกษา เตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดกลยุทธ์และแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง ๒๐ กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกคน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน-๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติรายโรงเรียน การวิเคราะห์สภาพปัญหา กิจกรรมกลุ่มเพื่อกำหนดกลยุทธ์และแผนพัฒนาของเขตพัฒนาการศึกษา และการนำเสนอแผนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเขตพัฒนาการศึกษาทั้ง ๕ เขต และเน้นใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประชุมในครั้งนี้ได้นำผลการสอบ O-NET แต่ละวิชาเป็นรายโรงมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ที่อิงกับมาตรฐานการเรียนรู้ในการทดสอบระดับชาติ O-NET และ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงขอให้ทุกกลุ่ม ได้ร่วมกันจัดทำแผน และกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน มีความท้าทาย เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 1
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 2