Best Practice ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ ระดับประเทศ

2.1

ข้าราชการครู สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ ในงาน “การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” THAILAND SPECIAL EDUCATION : MOVING FORWARD IN BUILDING THE ASEAN COMMUNITY ระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗  ดังนี้
ชนะเลิศระดับเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ และรางวัล Best of The Best ชนะเลิศระดับประเทศ

 • นายปรีชา ละอองเอก ครูโรงเรียนบ้านกะหาด
  ผลงาน การพัฒนาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านสมาธิโดยใช้โปรแกรม Paint

ชนะเลิศระดับเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑  และลำดับที่ ๗ ในการเสนอผลงานระดับประเทศ  

 • นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง
  ผลงาน “ชุดเก่งคณิตชวนคิดการคูณ”

รางวัลที่ ๓ ระดับเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑  และร่วมแสดงผลงานระดับประเทศ

 •  นายขจรพัฒน์ วิภาคสวัสดิ์   ผอ.โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
  ผลงาน การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนร่วม โดยใช้ T-STAR Model
 •   นายนพดล เถื่อนแก้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล
  ผลงาน การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการเขียนสะกดคำ ชั้น ป.๖

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

ซี.ซี.เอฟ.ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนในโครงการ

1794

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงนามความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กกับสำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือองค์กรภาคี (MOU) ระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กับสำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กที่มุ่งส่งเสริมเด็กยากไร้ให้ได้รับการพัฒนาเพื่อสามารถปรับปรุงตนเองและเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน   สำหรับในปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๔ โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๙,๓๒๕ บาท และจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ประสานงาน กรรมการบริหารโครงการและเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน พร้อมกับมอบหนังสือโครงการเปิดโลกอัจฉริยะแก่โรงเรียน เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่เด็กต่อไป

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด