ค่ายโรงเรียนคุณธรรม

ครู นักเรียน ชุมชน ๗๒ โรงเรียน สมัครเข้าร่วมค่ายโรงเรียนคุณธรรมเพื่อสร้างแกนนำขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่โรงเรียนคุณธรรมอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ จัดกิจกรรมค่ายโรงเรียนคุณธรรม  โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชนจากโรงเรียนในสังกัดที่สมัครเข้าร่วมโครงการ  จำนวน ๗๒ โรงเรียน รวม ๓๖๕ คน  และมีนายอภิชาฏ พงศ์ภู รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และคณะ เป็นวิทยากรดำเนินการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ให้เกิดพฤติกรรมที่ยั่งยืนเป็นวิถีชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมอย่างแท้จริง

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

Advertisements

การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีรัมย์ เขต ๑ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้สามารถวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น ๕๐๐ คน วิทยากรบรรยาย  รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง คณบดี คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตามที่นายแพทย์ ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา เพื่อเป็นกระบวนการในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มาตัวกันเพื่อทำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันวางแผนการเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์ วิจารณ์ การทำงานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง มุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เป็นองค์รวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญนี้ จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา เพื่อขยายผลให้กับบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนกระบวนการ PLC อย่างเป็นรูปธรรม

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด