หน่วยงานด้านการศึกษาขับเคลื่อนงานอนามัยโรงเรียน

0238

หน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ หารือแนวทาง ขับเคลื่อนงานอนามัยโรงเรียนและโรนงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ทั้ง ๔ เขต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน  ได้ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานอนามัยโรงเรียนและโรงเรียนส่งเสริมเสริมสุขภาพ ที่จะต้องดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือเด็กไทยได้รับการเฝ้าระวัง ส่งเสริมแก้ไขปัญหา พร้อมกับได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและเหมาะสม  ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี เจริญเติบโตสมวัย สมองดี คิดดี มีความสุข อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนด้วย   แต่จากสถานการณ์ภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์  พบว่ามีปัญหาด้านโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาพและระดับสติปัญญา   และมีภาวะอ้วน  ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้น   การดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการ และการประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นกว่าเดิมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และดำเนินการครบทุกด้านให้เข้มข้นกว่าที่ผ่านมา ทั้งด้านสุขภาพอานามัย เช่น โครงการอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ การดื่มนม และโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษา   ส่วนในกลุ่มเด็กโต มีการดำเนินการด้านทักษะชีวิต การสอนเพศศึกษา คลินิกวัยรุ่น การป้องกันบุหรี่ สุรา สารเสพติด  รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เช่น โครงการส้วมสุขสันต์  สุขาภิบาลอาหาร  การป้องกันและควบคุมโรค  ทั้งนี้ให้มีการติดตามทุกระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปปรับปรุง การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

“พลิกโฉมการสอน ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ใน ๑ ปี”

0071 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดอบรมครูผู้สอนชั้น ป.๑ ทางไกล DLTV พร้อมทั่วประเทศ DLTV  “พลิกโฉมการสอน ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ใน ๑ ปี” ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL)….

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ “พลิกโฉมการสอน ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ใน ๑ ปี” ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL)  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการอบรมครูทางไกล พร้อมกันทั่วประเทศ DLTV  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อสิ้นปีการศึกษาต้องอ่านออกเขียนได้ เพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ชั้นสูงต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดอบรมทางไกลในครั้งนี้ โดยมีครูผู้สอบชั้น ป.๑ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ทั้ง ๒๐๒ โรงเรียน และศึกษานิเทศก์เข้ารับการอบรม รวม ๔๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เพื่อให้รับทราบแนวทางการจัดการเรียนสอน เพื่อการพัฒนาการทางสมอง (BBL) ที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็กได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเด็กตั้งแต่แรกเกิด- ๕ ปี  ซึ่งโรงเรียนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง  หรืออาจใช้วิธีการสอนที่หลากหลายตามความเหมาะสมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  จึงต้องเลือกรูปแบบวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับเด็กให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละคน  โดยเฉพาะในเรื่องการอ่านการเขียน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นการวางรากฐานในการเรียนรู้ชั้นสูงต่อไป และการอ่านการเขียนยังเป็นการสื่อสารอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตด้วย  ทั้งนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประกาศนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไมได้” จึงขอให้คุณครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (วันที่ ๑)

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (วันที่ ๒)