การประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

88

การประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี  ๒๕๕๙ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับจังหวัด

เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมสุขสมใจ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้จัดการประกวดโครงงานนักเรียน ของมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัด  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์  การทำงานเป็นทีม  ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่โครงงานของโรงเรียน  และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน รู้จักการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณค่า  มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา ประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง การคิดนอกกรอบภายใต้พื้นฐานความเป็นไปได้  จัดระเบียบความคิดผลิตเป็นผลงาน  เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาขยายการศึกษาในรูปแบบของกิจกรรมการประกวดโครงงานนักเรียน  ซึ่งมีโครงงานที่ได้รับคัดเลือก  ดังนี้  โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านสมสนุก  โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง  และระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนวัดหนองปล่อง  โครงงานภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง  โครงงานภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  และโครงงานประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย ชนะเลิศประกวดระเบียบแถว ๔ ประเภท

01

สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙  กองลูกเสือโรงเรียนวัดบ้านกะชาย ตัวแทน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รวม ๔ ประเภท  

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อคัดเลือก กองลูกเสือ เนตรนารี เป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ระดับประเทศ จำนวน ๑ กอง ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติและร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ณ สนามศุภชลาศัย  เขตปทุมวัน สนามกีฬาแห่งชาติ   การประกวดระเบียบแถวในครั้งนี้ แบ่งประเภทต่างๆ รวม ๘ ประเภท ได้แก่ ประเภทลูกเสือสำรอง  เนตรนารีสำรอง  ลูกเสือสำรองกองผสม  ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และประเภทลูกเสือวิสามัญ   ซึ่งกองลูกเสือโรงเรียนวัดบ้านกะชาย ได้เป็นตัวแทน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าแข่งขันระดับจังหวัด และได้รับรางวัลชนะเลิศ  รวม ๔ ประเภท  ได้แก่  ประเภทลูกเสือสำรอง ประเภทเนตรนารีสำรอง  ประเภทเนตรนารีสามัญ และประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

สำหรับกองลูกเสือ เนตรนารี  ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับประเทศ ณ สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ ได้แก่ กองลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒

ศากุน ศิริพานิช /ฐานิดา สุขรัมย์ …รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม