สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ Smart OBEC

DSCF4164

เมื่อวันที่  ๑๘ – ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ  Smart  OBEC  ให้แก่บุคลากรในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ที่ปฏิบัติงานธุรการ  เพื่อใช้ในการ รับ – ส่ง หนังสือราชการ  ทั้งในโรงเรียน และในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งมีบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จำนวน  ๒๑๐  คน  โดยให้ผู้ที่ทำหน้าที่ธุรการหรือครูผู้รับผิดชอบงานสารบรรณกลางของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ดำเนินการให้ถูกต้องและสอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดูภา่พกิจกรรม (จนท.สำนักงาน/พิธีเปิดรุ่น 1)
ดูภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1
ดูภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

สพฐ. ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

DSCF4342

เมื่อวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นำโดย ดร.ศิริชัย   วงศ์พุฒ  ดร.มนทกานติ์  แก้วพฤกษ์  และนางจตุพร  เรียงความ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  ที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  โดยร่วมประชุมรับฟังการดำเนินงานนโยบายของ สพป.บุรีรัมย์  เขต ๑  มี นายลวด แก้วไธสง  นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์   และนางสโรชินี โอชโร  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑   พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบนำเสนอผลการดำเนินงาน  หลังจากนั้นได้ติดตามการดำเนินงานตาม นโยบายฯ  ในโรงเรียน  ๒  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง  และโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้       คณะติดตามได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้โดยให้สอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้     ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  การช่วยเหลือกัน  การสร้างความสามัคคี  ส่งเสริมกิจกรรม ให้สอดคล้องกับชุมชนโดยการอนุรักษ์วัฒนธรรมของพื้นบ้านเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมไทย  สำหรับโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้  ซึ่งมีครูไม่ตรงสาขาในบางวิชา ได้มีการใช้เทคโนโลยีสืบค้นความรู้ มาใช้ในการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรมที่หลากหลายยิ่งขึ้น

ดูภาพกิจกรรม 1
ดูภาพกิจกรรม 2

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน