การประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในประดับประถมศึกษา)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในประดับประถมศึกษา) ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดการประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในระดับประถมศึกษา) ประจำปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด ในระดับภาค ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา ผลการประกวด ดังนี้ โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อโครงงาน “ถังเครื่องใช้ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์”โรงเรียนบ้านสมสนุก สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , โครงงานคณิตศาสตร์ ชื่อโครงงาน “๑๘๐ องศา หามุมภายใน” โรงเรียนอนุบาลสตึก สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ , โครงงานภาษาอังกฤษ  ชื่อโครงงาน “Link and Learn Game” โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัด อปท. , โครงงานภาษาไทย  ชื่อโครงงาน“ข้อคิดจากปริศนาคำทาย” โรงเรียนเทศบาล ๓ สังกัด อปท. และโครงงานประวัติศาสตร์  ชื่อโครงงาน  “ย้อนรอยร่วมเรียนรู้สืบสานประเพณีแห่ข้าวพันก้อน” โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ  สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements

อบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะทางแบบโครงงาน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้ ปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ซึ่งมีครูผู้สอนในระดับปฐมวัยเข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๑๙ คน วิทยากรบรรยาย  นางสาวราตรี  สงวนรัมย์  และนายวีระวัฒน์  ทรัพย์อุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำร่องโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก กระตุ้นความสนใจใคร่รู้ ฝึกทักษะ การสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมทดลองแบบ Hands-On เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะสามารถช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญนี้ จึงได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” หัวข้อ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ขึ้นมา เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

สพป.บุรีรมัย์ เขต ๑ นำลูกเสือจากโรงเรียนในสังกัด เข้าอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติ  การอบรมครั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๓๑ โรงเรียน ส่งลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือ เข้ารับการฝึก รวม ๒๗๙ คน ใช้หลักสูตรการฝึกอบรมของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน เพื่อให้สมาชิกลูกเสือที่เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบความรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีวิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ และสถานศึกษาต่างๆ ให้ความรู้ ระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน