สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกธุรการโรงเรียน

2310

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งธุรการโรงเรียน ระหว่าง 3-7 สิงหาคม 2558 คาดมีผู้สมัครไม่ต่ำกว่าพันคน

นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีตำแหน่งธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ว่างอยู่ 5 อัตรา    จึงได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกมาแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่  โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2558  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา  และกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 12 กันยายน 2558  เพื่อให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนช่วยแบ่งเบาภาระของครูให้มีเวลาจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่    จากการเปิดรับสมัครใน 2 วันแรกมีผู้สนใจมาสมัครแล้วประมาณ 760 คน  และคาดว่าเมื่อรับสมัครจนถึงวันสุดท้ายจะมีผู้สมัครมากกว่า 1,000 คน  ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้มีการกำหนดมาตรการดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส    จึงขอให้ผู้สมัครทุกคนมั่นใจและอย่าหลงเชื่อถ้ามีการอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ได้   สำหรับผลการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียนนี้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ข่าวนี้เผยแพร่ใน นสพ.ผู้จัดการออนไลน์

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

2340 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 อบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ครูใช้จัดการเรียนรู้ภาษาที่เน้นการสื่อสารและสามารถใช้ประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน

นายรังสฤษฏ์ พลอามาตย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 64 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนต่อในสายอาชีพมากขึ้น  โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นแนวทางที่สถาบันภาษาอังกฤษร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำขึ้น  เน้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีพื้นฐานในการสื่อสารสำหรับประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน  ให้เป็นการเรียนรู้ภาษาเน้นการสื่อสารที่เป็นไปตามธรรมชาติ  โดยมีชุดการเรียน 10 ชุด เป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น การค้าขาย การบริการในธุรกิจโรงแรมที่พัก  ภาษาอังกฤษในสำนักงาน งานช่าง แคชเชียร์ การรักษาพยาบาล การท่องเที่ยว การก่อสร้าง การบริการขนส่งสาธารณะ และภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ เพื่อให้ครูนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มโอกาสในการประกอบวิชาชีพต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพแก่นักเรียน ให้ก้าวทันการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและรองรับภาวะการลงทุนการเชื่อมโยงระหว่างประเทศของประชาคมโลกในอนาคต

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ข่าวนี้เผยแพร่ในเว็บไซต์ สพฐ.