สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

12

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ประชุมชี้แจงเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ปี  ๒๕๕๙  ๗๓  โรง  เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสุขสมใจ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้จัดประชุมชี้แจงเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ปี  ๒๕๕๙  โดยมี  นางวิไลลัษณ์  จุลเสริม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีฯ  วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อให้ผู้ประชุมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์และวิธีการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อเป็นแนวทางในการรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง  ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  สามารถจัดเตรียมกิจกรรมสู่การเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามเกณฑ์และวิธีการประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่มุ่งเน้นพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่เป็นแบบอย่างได้อย่างยั่งยืน  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น  ๑๔๖  คน  วิทยากรผู้บรรยายฯ  ประกอบด้วย  นายสุรศักดิ์  ปิ่นเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน  นายถนอม  มะธิปิไขย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกรกประดู่  นายสิทธิพงษ์    จารุทรัพย์สดใส  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน  และนางจวงจันทร์  อาจจุฬา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง  (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการบุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลโรงเรียน ๒๐๒ โรง

59

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  จัดอบรมปฏิบัติการบุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน  ๒๐๒ โรง

เมื่อวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้จัดการอบรมปฏิบัติการบุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน  โดยมี  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม              รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีฯ  วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม  เพื่อพัฒนาบุคลากร            ที่เกี่ยวข้องในการใช้โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  (School MIS)  ให้มีความรู้ ความสามารถ เกิดทักษะ ในการใช้โปรแกรมบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ/จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  และเพื่อสนองต่อเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา (SchoolMIS)  ให้เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น  ๒๐๒  คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  (SchoolMIS)  ดังกล่าว  จึงได้จัดการอบรมปฏิบัติการบุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนขึ้นมาในครั้งนี้

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด