อบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

8

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  จัดอบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นรากฐานการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต ตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติแห่งชาติและตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านอย่างจริงจังและเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงมีกระกรุณาธิคุณต่อการศึกษาไทย  โดยเฉพาะการส่งเสริมการอ่าน  จึงกำหนดให้วันที่  ๒  เมษายน ของทุกปีเป็นวันรักการอ่าน  รวมทั้งกำหนดให้ปี  ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑  เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะการอ่านมีความจำเป็นและสำคัญยิ่ง  เนื่องจากการอ่านหนังสือทำให้ผู้อ่านมีความรอบรู้   เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพในการดำเนินชีวิตและการทำงาน  สามารถเรียนรู้จากการอ่านหนังสือได้ตลอดชีวิต  จึงนับเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญยิ่ง  และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยตรง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ตระหนัก และเห็นความสำคัญของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จึงได้จัดให้มีการอบรมปฏิบัติการ การส่งเสริมกิจกรรมการอ่านในลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ขึ้น  เพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้โรงเรียนที่สนใจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการอ่านตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และแนวทางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  โดยมีครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและครูผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียนเข้ารับการอบรม  จำนวน  ๘๐  คน  วิทยากรบรรยาย  นายปรีดา  ปัญญาจันทร์  นักวิชาการอิสระ  โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผลการประกวดหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นอาเซียน

0638

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นอาเซียน ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) โดยมีโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๑๘ โรงเรียน ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้

 • ชนะเลิศ (เหรียญทอง) โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
 • รองชนะเลิศอันดับ ๑  (เหรียญทอง) โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
 • รองชนะเลิศอันดับ ๒  (เหรียญทอง) โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
 • รางวัลเหรียญทอง
  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง
  โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
  โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
  โรงเรียนอนุบาลชำนิ
  โรงเรียนบ้านลุงม่วง
 • รางวัลเหรียญเงิน
  โรงเรียนสำโรงพรหมอนุสรณ์
  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
  โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
  โรงเรียนบ้านหนองโดนปราสาทวิทย์
  โรงเรียนบ้านหนองม่วง
  โรงเรียนวัดหนองครก
  โรงเรียนบ้านโคกสนวน
  โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)
 • รางวัลเหรียญทองแดง  โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม