จังหวัดบุรีรัมย์ โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี ๒๕๕๙

01

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาของ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๙  ให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน  เรียนดี  ความประพฤติดี  ในจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน ๗๙ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๑๔,๗๐๐  บาท  ซึ่งเป็นทุนรายปี  ทุนต่อเนื่อง  ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา  ทุนนักเรียนพิการ และทุนนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า  มอบให้นักเรียน  นักศึกษาทุกระดับชั้น  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรโครงงานนักเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าประกวดระดับภาค ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งโครงงานนักเรียนเข้าร่วมประกวด  ระหว่างวันที่  ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มีโครงงานที่ได้รับรางวัลระดับภาค รางวัลชมเชย โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัด อปท. และรางวัลชมเชย โครงงานภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิง สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา  ก่อตั้ง โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานคณะกรรมการ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกรรมการ

การดำเนินงาน ของมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมานั้น มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน ภายใต้กรอบข้อบังคับของมูลนิธิฯ โดยได้มอบทุนการศึกษา  ให้นักเรียนยากจนขาดแคลน ที่มีผลการเรียนดี  มีความประพฤติดี  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๒๘  ต่อเนื่องทุกปีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรม (๑)

ดูภาพกิจกรรม (๒)

การพัฒนาครูแบบ PLC

img_7715

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่อนพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรใน  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาครูแบบ PLC  ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.โดยมี รศ.นราพร จันทร์โอชา เป็นวิทยากร  ซึ่งสามารถรับชมทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง OBEC Channel  หรือ   http://www.obectv.tv และ  www.youtube.com/OBECTVONLINE  สำหรับโรงเรียนในสังกัด ได้ติดตามรับชมในแต่ละโรงเรียนด้วย

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community  เป็นกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน ที่ไม่มีรูปแบบตายตัว ทำได้ทัน ที ลงทุนน้อย ครูไม่ต้องทิ้งห้องเรียน สอดคล้องภูมิสังคม สภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงภาระงาน ของครู  การพัฒนาและแก้ปัญหานักเรียนอย่างตรงประเด็น ยึดปัญหาของนักเรียนเป็นตัวตั้ง  และมีการทำซ้ำจนเกิดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้  ทำให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละหน่วยงานแต่ละพื้นที่  และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ทั้งนักเรียน ครู ผู้บริหารและชุมชน  ซึ่ง สพฐ.ต้องการให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษานำกระบวนการ PCL มาใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนานักเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมและตรงกับสภาพปัญหาของนักเรียนอย่างแท้จริง

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน