พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดภาคเรียน

9146

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครู-นักเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน….  

นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดเผยว่า สพฐ.ได้ส่งเสริมพัฒนาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘  โดยให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มในช่วงปิดภาคเรียนแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลขาดโอกาส   เน้นให้นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  ตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนว่าเมื่อนักเรียนจบในแต่ละชั้นปีต้องมีทักษะอะไรบ้าง เช่น จบชั้น ป. ๑  ควรจะรู้คำศัพท์อะไรบ้าง  รู้ความหมายกี่คำ สื่อสารภาษาอังกฤษเป็นประโยคได้กี่ประโยคเป็นต้น  ทั้งนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๕ วัน รุ่นแรกเป็นค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ชั้น ป.๓ จำนวน ๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ และค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ชั้น ป. ๔-๕ จำนวน ๑๐๐คน  ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

ในส่วนของการพัฒนาครูผู้สอน  ได้มีโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระหว่างวันที่ ๒-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่จังหวัดนคราราชสีมา  ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา โรงเรียนบ้านประคอง และ โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย   และในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้จัดให้มีการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบบออนไลน์  เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาครูที่เหมาะสมกับระดับความสามารถแต่ละระดับ

ศากุน ศิริพานิช … รายงาน

ข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.

สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกลุ่มเด็กปฐมวัย

119001

จังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงที่มีพัฒนาการทางสมองได้สูงสุด 

เมื่อวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายเฉลิมพล  พลวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กปฐมวัย ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓ และ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น ๒ รุ่น ระหว่างวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีครูผู้สอนระดับปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ ทั้ง ๔ เขต  โรงเรียนเอกชน และครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวม ๑,๓๘๐ คน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น และมีช่วงอายุต่ำลงเรื่อยๆ   ในช่วงที่ผ่านมา การป้องกันปัญหายาเสพติดมุ่งเน้นไปที่เด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง อายุ ๑๓-๑๙ ปี เป็นหลัก  ในปีนี้จึงได้เร่งขยายการสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบคลุมเยาวชนในสถานศึกษาทุกช่วงวัย   โดยเฉพาะเด็กช่วงอายุ ๒-๖ ปี ซึ่งเป็นวัยที่สมองพัฒนาได้สูงสุด จึงได้นำกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิธีการสร้าง EFs (Executive Functions) ด้วยนิทาน “อ่าน อุ่น รัก” มาประยุกต์ใช้ และอบรมให้แก่ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยจากทุกโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปจัดการเรียนรู้แห้แก่เด็กในความรับผิดชอบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่วันเยาว์

 ศากุน ศิริพานิช / รัศมี ตระกูลรัมย์ .. รายงาน