“สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น”

023

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ลงนามข้อตกลงกับผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ ตามโครงการ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น”

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ๒๐๒ โรงเรียน  โดยการประชุมครั้งนี้ ได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กับสถานศึกษาในสังกัด ตามโครงการ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น”  โดยส่งเสริมสนับสนุน เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกคน   เพื่อยกระดับให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริต  เน้นการดำเนินงานที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศากุน  ศิริพานิช… รายงาน

กลุ่มนิเทศฯ ประชุมจัดทำแผนและเครื่องมือการนิเทศ

0266

เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนนิเทศและเครื่องมือการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ขึ้น โดยมีศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๒๒ คน เข้าร่วมประชุม ตามโครงการนิเทศยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบยั่งยืน  เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ได้ร่วมกันพัฒนาสื่อนวัตกรรม เครื่องมือและรูปแบบการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  กล่าวว่า กระบวนการนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการพัฒนาครูและคุณภาพผู้เรียน  โดยเป้าหมายการนิเทศการศึกษามุ่งช่วยเหลือครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามของกระทรวงศึกษาธิการ  ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มีนโยบายการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ  จากการประเมินระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด   การจัดทำแผนและเครื่องมือการนิเทศในครั้งนี้ จึงมุ่งหารูปแบบ พัฒนาสื่อนวัตกรรม และนำไปใช้ในการนิเทศติดตามเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คำแนะนำปรึกษาแก่สถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างจริงจังและ.เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม