สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการฯ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย

04

การประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ Pre-O-NET เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

วันที่ ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ  Pre-O-NET  เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อม แก่ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ให้มีความมั่นใจและมีเทคนิคในการฝึกสอนนักเรียนให้รู้จักฝึกเขียนพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอนย่อความ สรุปความ และการสอนเขียนตามจินตนาการ นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเขียนย่อความ สรุปความ เขียนตามจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน  ๒๐๑  คน  วิทยากรผู้ให้ความรู้  ดร.รัชศักดิ์  แก้วมาลา  ผอ.รร.บ้านคำไฮน้อย  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

จากผลการทดสอบ Pre-O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ผ่านมา พบว่า ผลการสอบยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๕๐  และเมื่อวิเคราะห์จุดที่ต้องพัฒนา พบว่า นักเรียนยังมีจุดอ่อนในด้านการเขียนย่อความ สรุปความ และการเขียนตามจินตนาดาร ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะครูผู้สอนไม่ได้ฝึกฝนนักเรียนหรือขาดเทคนิคในการฝึกฝนนักเรียน จึงทำให้นักเรียนมีความอ่อนด้อยในการเขียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้มีการจัดประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ Pre-O-NET เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขึ้นมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความมั่นใจ ที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักเขียนย่อความ สรุปความ และเขียนอย่างมีจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้นตามลำดับต่อไป

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

การนำส่งข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา Online

08

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ  Online

เมื่อวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐  น. ที่หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ  Online  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online  พัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นระบบ  และยังมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งสามารถนำสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างสอดคล้อง ต่อเนื่องเป็นระบบ บ่งบอกความเป็นตัวตนของสถานศึกษาได้ชัดเจนตามสภาพจริง โดยการให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านต่างๆ  สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ติดตาม ตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา ในรูปแบบ ก.ต.ป.น. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ได้เห็นกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ฯลฯ ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดทำทุกปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด อันจะเป็นเครื่องมือช่วยในการกำกับติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และยังเป็นคลังข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้ประกอบการวางแผน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานทุกระดับได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว  จึงได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ  Online  ซึ่งมีผู้บริหาร  ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเข้าร่วมประชุม  จำนวนทั้งสิ้น  ๒๐๒  คน  ทีมวิทยากรบรรยาย  ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด