การประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-Net

IMG_6077

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘  นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งมีกำหนดการสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ และ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการจากโรงเรียนในสังกัดเข้ารับฟังการชี้แจง

การประชุมในครั้งนี้แบ่งเป็น ๓ รุ่น คือ โรงเรียนในอำเภอชำนิ และอำเภอบ้านด่าน วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘  โรงเรียนในอำเภอลำปลายมาศ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ และโรงเรียนในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘  ทั้งนี้เพื่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความถูกต้องและสุจริต เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่แท้จริง และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

ศากุน  ศิริพานิช… รายงาน

อนุบาลบุรีรัมย์รับการประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ

76

คณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ประกอบด้วย ดร.บังอร แก่นจันทร์  ดร.อดุลย์ สุชิรัมย์ ดร.ชัชวาลย์ คัมภีระวัฒน์ และคณะศึกษานิเทศก์  ได้ประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ โดย นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูสายชั้นอนุบาลนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

สพฐ.ได้กำหนดให้มีการประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย และโรงเรียนอนุบาลในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป

รวิษฎา แพงเพ็ง…ถ่ายภาพ /ประทีป หีบแก้ว…รายงาน