นักเรียนและสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับจังหวัดบุรีรัมย์

img_6595

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและสถานศึกษา ที่ผ่านการประเมินรางวัลพระราชทานระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ซึ่งมีนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภทนักเรียน

  • รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง  ได้แก่ เด็กหญิงภัทรภรณ์  เต็มใจ  โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
  • รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดกลาง ได้แก่  นางสาวเจนีก้า เอ กิลเลียนโน   โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”
  • รางวัลรองชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  เด็กหญิงเพชรมณี ดวงมาลา   โรงเรียนบ้านดงเย็น อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทสถานศึกษา

  • รางวัลชนะเลิศ ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
  • รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

  ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพทั้งหมด

วันครู ๒๕๖๐

img_6418

หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานวันครู เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันครู ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” ยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ตามอุดมการณ์ของความเป็นครู ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติ โดยมีผู้ประกอบการวิชาชีพครู ภาคีเครือข่ายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

นอกจากนี้ ในแต่ละอำเภอได้มีการจัดพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แก่นสาระของการจัดงานวันครูเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” และกำหนดให้มีการจัดพิธีถวายความอาลัยโดยการสวดฉันท์รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ฯ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก้ครูผู้วายชนม์ พิธีน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ คารวะครูอาวุโส เนื่องในวันครูและการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน