ผลการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย

0941

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยนักเรียน  เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทักษะภาษาไทยและคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ โดยมีนักเรียนตัวแทนจาก ๒๐ กลุ่มโรงเรียน  มาร่วมแข่งขัน รวม ๑๒ กิจกรรม  ซึ่งผลการแข่งขัน มีผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ดังนี้

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เขียนเรื่องจากภาพ ประเด็น “พระปรีชาเลิศล้ำด้านศิลปะ”
  เด็กชายเจษฎากร  อิ่มบุญสุข -เด็กหญิงสุธาสินี อุไรรัมย์   โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เขียนเรียงความคัดลายมือ ประเด็น “พระโอบเอื้อเกื้อกูลการศึกษา”
  เด็กหญิงนฤดี  ปรัฐนัทธ์    โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  แต่งกลอนสุภาพ ประเด็น “ทรงรักษ์และหวงแหนสมบัติชาติ”
  เด็กหญิงอภิชญา  เจตน์กสิกิจ   โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA
  เด็กหญิงพงศ์สุภา  โพธิ์จันดี   โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA
  เด็กหญิงอรุณี   ทองลาด   โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA
  เด็กหญิงประภัสสร  วันณูปะธรรม  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  คัดลายมือ
  เด็กหญิงพรทิวา   วิชิต  โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  คัดลายมือ
  เด็กหญิงกัญญาพัชร คำพา  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   คัดลายมือ ได้แก่
  เด็กหญิงอารียา นาราษฎร์   โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์”
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  เขียนตามคำบอก
  เด็กหญิงธีรา    บุญฉลาด     โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  เขียนตามคำบอก
  เด็กหญิงญานิศา   โพพา    โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   เขียนตามคำบอก
  เด็กหญิงณัฐริกา  ฟองจางวาง  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

บุรีรัมย์ เขต ๑ เตรียมจัดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย

0928 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาความสามารถนักเรียนด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยอย่างยั่งยืน โดยกำหนดจัดแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘…..

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยนักเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  เป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทักษะภาษาไทยและคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป   โดยได้มีการจัดแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับโรงเรียน มาเข้าแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ที่ผ่านมา  และคัดเลือกนักเรียนตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียนมาแข่งขันในระดัยเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน ๑๒ กิจกรรม

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เขียนเรื่องจากภาพ ประเด็น “พระปรีชาเลิศล้ำด้านศิลปะ”
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เขียนเรียงความคัดลายมือ ประเด็น “พระโอบเอื้อเกื้อกูลการศึกษา”
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  แต่งกลอนสุภาพ ประเด็น “ทรงรักษ์และหวงแหนสมบัติชาติ”
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  คัดลายมือ
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  คัดลายมือ
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   คัดลายมือ
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  เขียนตามคำบอก
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  เขียนตามคำบอก
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   เขียนตามคำบอก

ศากุน ศิริพานิช ..รายงาน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม