สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมครูวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

01

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 เมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๑  นายสมศักดิ์  ชอบทำดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการประชุมครูวิชาการโรงเรียนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     และพัฒนาครูวิชาการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  O –NET , NT  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการประเมินความพร้อมด้านการอ่าน –    การเขียนภาษาไทย  โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ศึกษานิเทศก์ทุกคน  ครูวิชาการโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  จำนวน  ๒๑๔  โรง  รวมทั้งสิ้น  ๒๖๐  คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๑  ตระหนักเห็นความสำคัญจึงได้จัดการประชุมครูวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๑  และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน ถือเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีการประชุมมอบนโยบาย  ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงาน  มีข้อมูลการดำเนินงานจะสะท้อนผลความสำเร็จ จุดเด่น จุดด้อย จุดที่ต้องพัฒนา ที่ทุกฝ่าย จะใช้เป็นสารสนเทศ เพื่อนำไปวางแผนแก้ปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สุวรี  เจริญรัมย์ …

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ.

05

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง

เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมสุขสมใจ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายลวด  แก้วไธสง  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ.วันพฤหัสบดีที่   ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐  น.  ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้แทนฯ  จำนวน  ๔  คน  สำหรับ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ จำนวน  ๗๒  คน  มีผู้มาใช้สิทธิ  ๖๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๒๗  บัตรเสีย  ๓  ใบ  คิดเป็นร้อยละ  ๑.๕๓  สรุปผลการนับคะแนน ดังนี้  หมายเลข ๑  ได้  ๙  คะแนน  หมายเลข ๒  ได้  ๒๔  คะแนน  หมายเลข  ๓  ได้  ๑๘  คะแนน  หมายเลข ๔  ได้  ๑๑  คะแนน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด