สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , ๓ , ๔ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

9

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , ๓ , ๔  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ  (MOU)  การป้องกันและแก้ไขปัญหา   ยาเสพติดในสถานศึกษาและการประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจำปี  ๒๕๕๙

เมื่อวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมปริ๊นเซส โรงแรม เดอ ศิตา ปริ๊นเซส  จังหวัดบุรีรัมย์  นายลวด  แก้วไธสง  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ในนามผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานเปิดการประชุมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ  (MOU)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและการประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจำปี  ๒๕๕๙  ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , ๓ , ๔  ได้พร้อมกันกำหนด  ให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ  (MOU)  และประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีความชัดเจน สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถขับเคลื่อนกระบวนการในการเฝ้าระวัง  แก้ไข  การค้นหา คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้ครอบคลุม  ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน และยังสามารถดำเนินการติดตาม  ส่งเสริม สนับสนุน  ในการบำบัดรักษา  ช่วยเหลือทั้งบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนงบประมาณที่มีอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนยิ่งขึ้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ , ๓ , ๔  ตระหนักเห็นความสำคัญนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมทั้งได้ประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดยมอบนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง  ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดเป็นรูปธรรม  ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ  คือ  นายชัยชาญ  ช่วยโพธิ์กลาง  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการนักเรียน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม  พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ได้แก่  ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  และสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

13754603_1206678016115713_8041351680158362283_n

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปี  ๒๕๕๙  จำนวน  ๒๐๒  โรง

เมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายลวด  แก้วไธสง  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปี  ๒๕๕๙  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ตระหนักและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนเป็นผู้สมบูรณ์ทุกด้าน  ส่งเสริมศักยภาพ   ให้ครูได้พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง สามารถร่วมการประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ตระหนักและเห็นความสำคัญนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่กำหนดให้ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  “ปีแห่งการรักและเห็นคุณค่า ในตนเองและผู้อื่น”  จึงแสวงหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กร  ภาครัฐและเอกชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน  โดยมุ่งเน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีระบบการคัดกรอง รวมทั้งนำข้อมูลมาใช้เพื่อการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง บังเกิดผลเป็นรูปธรรม     ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาแก่นักเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีทักษะการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก  สพม.เขต ๓๒  คือ  นายถิร  บุญศักดาพร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และนางอรทิพย์  โชติกเสถียร  รอง ผอ.รร.กนกศิลป์พิทยาคม

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด