ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving)

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving)  เพื่อสอนและฝึกหัด   ให้เด็กนักเรียนและครูในโรงเรียนสามารถว่ายน้ำเป็น จนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ โดยสอนและฝึกหัดให้เด็กและครูกลุ่มเป้าหมายรู้จัก และสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล เป็นการสร้างแกนนำในการฝึกหัดทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน และเป็นการสร้างเครือข่ายในการฝึกว่ายน้ำให้เต็มพื้นที่ในเขตบริการของโรงเรียน ซึ่งเป็นการอบรมนักเรียนในสังกัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวม ๔๐ โรงเรียน จำนวน ๒๘๐ คน การจัดอบรมแบ่งออกเป็น ๒ รุ่นๆ ละ ๑๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สระว่ายน้ำจังหวัดบุรีรัมย์ วิทยากรผู้ให้ความรู้     นางเทียนทอง บุญยรางกูร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ หัวข้อ การป้องกันเด็กจมน้ำจังหวัดบุรีรัมย์ Prevention of Drowning in Buriram

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดอบรมโครงการ  “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด โดยเน้นความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอดในน้ำ และวิธีช่วยเหลือคนตกน้ำ จมน้ำ สามารถลอยตัวในน้ำได้นาน ๓ นาที เคลื่อนที่ในน้ำได้อย่างน้อย ๑๕ เมตร เพิ่มทักษะด้านการว่ายน้ำให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำปีละ ๑,๔๐๐ คน หรือวันละ ๔ คน และเมื่อปี ๒๕๕๕ พบเด็กจมน้ำเสียชีวิต ๑,๐๕๐ คน  หรือเฉลี่ยวันละ ๓ คน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมที่ ๑
ดูภาพกิจกรรมที่ ๒

การแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถและทักษะภาษาไทย

22

การแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยจัดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนทุกระดับชั้น เน้นกิจกรรมด้านการคิดและการเขียน พัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยแก่นักเรียน และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศ การจัดกิจกรรมประกอบด้วย การเขียนเรียงความ การแต่งกลอนสี่ การแต่งกลอนสุภาพ การอ่านเอาเรื่อง การคัดลายมือ และการเขียนตามคำบอก ซึ่งมีผู้บริหาร นักเรียน และครูผู้สอน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๕๒๐ คน

ผลการแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย มีดังต่อไปนี้
การเขียนเรียงความ ประเด็น “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงชนากานต์ สำรวมรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดโคกสะอาด
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงศิรินภา พิมเสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์)
การแต่งกลอนสี่ ประเด็น “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงสุชาวดี รัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านสระคูณ “สิริทัศน์ประชาสรรค์”
การแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ประเด็น “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงวราภรณ์ เนียมกุญชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
การอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงวริศรา โนนนอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงศุภาวรรณ ปะวะเน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงสุชาดา ดีราชรัมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้
การคัดลายมือ
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กชายพงศ์ศรันย์ ชัยมณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงอนรรฆอร สำเร็จรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบำรุงวิทยา
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงกฤตมา รินคำภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์”
เขียนตามคำบอก
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงเพชรลัดดา สกุลรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงพัชรพร บุญญาธนพัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงสุพรรษา ประยงค์สุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านโนนแดง

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด