โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำคู่มือประชาชน

1871

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมปฏิบัติการการจัดทำคู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีคู่มือในการให้บริการแก่ผู้ติดต่องานราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดการอบรมปฏิบัติการการจัดทำคู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรจากทุกโรงเรียนได้รับทราบเจตนารมย์ของ พ.ร.บ. และมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กฎหมายบังคับใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะติดต่อกับหน่วยงานราชการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  โดยผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจากโรงเรียนใน อ.บ้านด่าน และ อ.ชำนิ  ส่วน อ.เมืองบุรีรัมย์ และ อ.ลำปลายมาศ จะเข้ารับการอบรมในวันที่ ๒๔ และ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต่อไป

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้ภายใน ๑๘๐ วัน เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าสิ้นเปลืองและความยุ่งยากในกระบวนการต่างๆ ที่ประชาชนต้องมาติดต่อส่วนราชการ  รวมทั้งการลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการ และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นด้วย

ศากุน ศิริพานิช … รายงาน

ข่าวนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ สพฐ.

บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)

01

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด เข้าพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในวัยรุ่น ตามนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน….

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจ  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา นักเรียนเพื่อที่ปรึกษา (Youth Counselor-YC) พื่อแสวงหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  อันเป็นกิจกรรมหนึ่งของนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งได้กำหนดให้ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เป็น “ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน”  โดยมีครูและนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด  ๖๔ โรงเรียน เข้ารับการอบรม และมีบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลนางรอง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ระยะเวลา ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

นายสุพจน์ เจียมใจ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้เห็นความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่จะช่วยกันพัฒนาคุณภาพนักเรียน และร่วมกันหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เอจจะเกิดขึ้นแก่นักเรียน ทั้งเรื่องการออกกลางคัน ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ และเพศสัมพันธ์ เป็นต้น การอบรมครูและนักเรียนในครั้งนี้ จึงมุ่งพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่มีความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ซึ่งบางปัญหานักเรียนด้วยกันอาจจะช่วยเหลือให้คำแนะนำระหว่างเพื่อนได้ดีกว่าครูหรือผู้ปกครอง แม้ว่าทุกปัญหามีความยุ่งยากซับซ้อน มีอุปสรรคมากมาย แต่ขอให้ทุกคนตั้งใจมุ่งมั่นว่าจะช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่มีคุณภาพเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป

ศากุน  ศิริพานิช… รายงาน