การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศสรุปผลการดำเนินงานการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศสรุปผลการดำเนินงานการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน [Student Protection Center (spc)] ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ICT โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศสรุปผลการดำเนินงานการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน [Student Protection Center (spc] เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รับฟังข้อแนะนำและฝึกการลงฐานข้อมูลสารสนเทศฯ พร้อมขยายผลการจัดทำฐานข้อมูลฯ ไปยังโรงเรียนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความชำนาญ โดยสามารถนำไปดำเนินการได้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่ประสบปัญหาต่างๆ ได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการได้แบ่งการฝึกลงฐานข้อมูลออกเป็น ๔ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน ซึ่งจะดำเนินการประชุมระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ๔ เหตุ ๔ กรณี เป็นประจำทุกเดือน และขอความร่วมมือในการรายงานที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน ได้แก่ งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก งานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยให้ผู้ที่รับผิดชอบงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมประชุมการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศสรุปผลการดำเนินงานการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และนำผลการประชุมมาชี้แจงโรงเรียน ในสังกัดให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานลงฐานข้อมูลสารสนเทศนักเรียนของตนเองได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

 

 

Advertisements

การอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนตามกระบวนการสอน ๕ ขั้น ระยะที่ ๒

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน ในเรื่อง การพัฒนากระบวนการสอน ๕ ขั้น สู่การแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนากระบวนการสอน ๕ ชั้น สู่การแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นการติดตามผลการอบรมในระยะที่ ๑ ซึ่งได้มอบหมายให้ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ นำนวัตกรรมไปทดลองใช้ในการสอนนักเรียนตามแผนการสอนที่กำหนด และให้ครูผู้สอนเก็บรวบรวมข้อมูลผลการสอนเพื่อนำมาวิเคราะห์และรายงานผลในการจัดการอบรมในระยะที่ ๒ โดยให้ครูผู้สอนนำข้อมูลผลการสอนมาจัดกระทำและวิเคราะห์ผลการสอนเพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินงานให้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับทราบ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ในการวิเคราะห์ผลการสอนที่ถูกต้องตามกระบวนการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครูที่เข้ารับการอบรมในระยะที่ ๒ เป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการและได้ผ่านการอบรมในระยะที่ ๑ มาแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน วิทยากรบรรยาย นางรุ่งฤดี หมั่นการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี  เจริญรัมย์ …. รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ น. ที่หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ป้องกันมิให้มีการกระทำผิดวินัย สถิติการร้องเรียนและการกระทำผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลดลง โดยเฉพาะการกระทำความผิดกรณีทุจริต ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๐ คน วิทยากรบรรยาย  นายมานิตย์ คณะโต  นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.ค.ศ. บรรยายในเรื่อง วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย     การอุทธรณ์ การ้องทุกข์ แนวทางป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กระจายอำนาจไปสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างมาตรฐาน บรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยยึดระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ วินัยและการรักษาวินัย ที่กำหนดไว้ในหมวด ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยที่มาตรา ๙๕ ระบุให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้บังคับบัญชามีวินัยป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำผิดวินัยและดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญ จึงได้จัดประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย อันจะเป็นการป้องปราม ซึ่งจะส่งผลให้การร้องเรียนและการทำผิดวินัยลดลง โดยเฉพาะการกระทำผิดกรณีทุจริต

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน