วันครู ๒๕๕๘

IMG_5911
หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ และมอบรางวัลแก่ครูดีเด่น เนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายทำนอง  ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด จัดขึ้นในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๕๙ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทุกสังกัด  ร่วมพิธีกว่า ๑,๕๐๐ คน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี สำหรับคำขวัญวันครูในปีนี้ คือ “เกียรติครูยิ่งใหญ่  น้อมใจบูชา  เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”   สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘   โดยข้าราชการครูจากทุกสังกัดในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์  พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์   และรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูสังกัดต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่ รางวัลทรงคุณค่า ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  ครูดีในดวงใจ และรางวัลหนึ่งแสนครูดี  โดยมีข้าราชการครูที่เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 282  คน

ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน

ประกาศนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”

5871

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด เพื่อชี้แจงนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ประชุมชี้แจงการประกาศนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งกำหนดให้ “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ๒๐๒ คน ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาในสำนักงานฯ เข้ารับฟังการชี้แจงนโยบาย  ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสดการประกาศนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ของ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากส่วนกลาง โดยได้กำหนดมาตรการเร่งรัดคุณภาพให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ โดยหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ต้องจัดทำแผนและมีดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายภายในปี ๒๕๕๘

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่าเป้าหมายสำคัญในการจัดการศึกษา ๓ ประการคือ ต้องทำให้นักเรียนเป็นคนดี  เป็นคนมีความรู้ความสามารถ และรู้จักการแก้ปัญหา สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ซึ่งทั้ง ๓ ประการนี้ ครูต้องทำให้ได้ก่อน เพื่อเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักเรียน  ทั้งนี้ พื้นฐานสำคัญในการพัฒนานักเรียนตามเป้าหมายทั้ง ๓ ประการ คือ นักเรียนต้องอ่านออกเขียนได้ และสื่อสารได้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  ดังนั้น การประกาศนโยบาย“ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” จึงเป็นภารกิจเร่งด่วนและสำคัญที่สุดที่ต้องทำอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

ศากุน  ศิริพานิช … รายงาน

ชมภาพกิจกรราทั้งหมด

ข่าวนี้จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า