ประชุมคณะกรรมการจัดอบรมการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม

DSCF6820

เมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมสุขสมใจ  นางพรณิชา  บาร์เบอร์  ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและ         การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ”  เพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด    แบ่งกลุ่มการทำกิจกรรมและ การจัดทำสื่อในการเรียนการสอน  ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม และเรียนรวมตามมาตรฐานการเรียนร่วมในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม บรรลุวัตถุประสงค์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  โดยมีคณะกรรมการฯ และผู้บริหารเข้าร่วมประชุม  จำนวน  ๓๕  คน

สุวรี  เจริญรัมย์ …. รายงาน

 

แนวทางการประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

8371

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการจบการศึกษาและประเมินผลการเลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ซึ่งมีครอบครัวนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จำนวน ๒ ครอบครัว รวม ๓ ราย ได้แก่ เด็กชายภควัฒน์ ชิดรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เด็กชายณฐกร ชิดรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และเด็กหญิงน้ำใส ดัดตนรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการจบการศึกษาและประเมินผลการเลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ให้สอดคล้องกับแผนการเรียนที่ผู้ปกครองได้เสนอมา

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน