โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาแบบ STEM Education สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

04

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning  ตามมาตรฐานสากล  ระหว่างวันที่  ๒๖-๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ  โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ STEM  Education  สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning  ตามมาตรฐานสากล  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  STEM Education  และเพื่อส่งเสริมพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้ง ๔ สาระวิชา  เพื่อให้เกิดการคิด วิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติจริง การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้             ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๗๓๐ คน  วิทยากรบรรยายจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  นายทองสุข  รวยสูงเนิน  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญ  สพป.สุรินทร์ เขต ๑

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายภายใน ๕ ปี  จะทำให้การเรียนการสอน STEM ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics)  ครบทุกโรงเรียนภายในปี  ๒๕๖๔ โดยความร่วมมือ ๗ หน่วยงานหลัก เพื่อพัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน  จึงกำหนดให้เป็นโครงการสำคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับสร้างคนรุ่นใหม่และรองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศอย่างเหมาะสม จุดมุ่งหมายของกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนจัดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปใช้เชื่อมโยงหรือแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง  ให้ผู้เรียนจัดการเรียนรู้กระบวนการ หรือผลผลิตใหม่  พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑  (ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา  ความคิดสร้างสรรค์  การทำงานเป็นทีม  ตลอดจนการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี)  หล่อหลอมคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ผู้เรียน มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน

การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณาการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และนำความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหากับชีวิตประจำวัน ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ที่เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้ความรู้และทักษะด้านต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรม Activity based หรือการทำโครงงาน Project based ที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน

 สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

03

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  จัดงานศิลปหัตถกรรม  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ ๖๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค

เมื่อวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  นายสมศักดิ์  ชอบทำดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา          ครั้งที่ ๖๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ  ศิลปะการแสดง สิ่งประดิษฐ์  และทักษะชีวิต  เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักเรียนและเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบังกาฬ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดให้มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๖  เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี  นาฏศิลป์  ศิลปะ ศิลปะการแสดง  และทักษะวิชาชีพ  เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย และนักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

งานศิลปหัตถกรรมนั้น มีประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนทุกคน ทุกระดับ เป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านทักษะอาชีพ และทักษะวิชาการ นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างมีระบบ เกิดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้หากนักเรียนได้รับการพัฒนาต่อยอดความสามารถ จนเกิดเป็นความชำนาญในงานอาชีพสำหรับตนเองได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ในอนาคต

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 1
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 2
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 3
ดูภาพิจกรรมเพิ่มเติม สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มติม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโนยี