รางวัลนวัตกรรมสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้อนุมัติโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาและเพื่อสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของครู ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔  ในวันที่  ๑๐  กันยายน ๒๕๕๙ ณ  ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีข้าราชการในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับรางวัลดังนี้

  • นายสมดุลย์  ดีรัมย์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ ­­(ไตรคามสิทธิศิลป์)  นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ
  • นายปรีชา  ละอองเอก  ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนวัดบ้านกะหาด  นวัตกรรมด้านสื่อการสอน
  • นางบุศยรินทร์  อาณาเขต  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  ๑  นวัตกรรมด้านนิเทศการศึกษา

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

นักเรียนและสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับจังหวัดบุรีรัมย์

img_6595

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและสถานศึกษา ที่ผ่านการประเมินรางวัลพระราชทานระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ซึ่งมีนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภทนักเรียน

  • รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง  ได้แก่ เด็กหญิงภัทรภรณ์  เต็มใจ  โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
  • รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดกลาง ได้แก่  นางสาวเจนีก้า เอ กิลเลียนโน   โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”
  • รางวัลรองชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  เด็กหญิงเพชรมณี ดวงมาลา   โรงเรียนบ้านดงเย็น อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทสถานศึกษา

  • รางวัลชนะเลิศ ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
  • รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

  ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพทั้งหมด