การนำเสนอโครงงานคุณธรรม เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค

7

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  จัดนิทรรศการ การนำเสนอโครงงานคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันในระดับภาค

เมื่อวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการ การนำเสนอโครงงานคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันในระดับภาค  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอัตลักษณ์  ๒๙  ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้  ๒๙ ประการ  มีกิจกรรมที่ดำเนินการ  ๒  กิจกรรม  ดังนี้  กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนที่รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธและการส่งเสริมการจัดทำโครงงานคุณธรรมสำหรับนักเรียน  กิจกรรมที่สองเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอโครงงานคุณธรรมของนักเรียน

การจัดนิทรรศการนำเสนอโครงงานคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธในครั้งนี้  เป็นโครงงานคุณธรรมที่ผ่านการคัดเลือกแต่ละกลุ่มโรงเรียนๆ ละ  ๒  โครงงาน  แบ่งเป็น  ระดับประถมศึกษา  ๑  โครงงาน  และระดับมัธยมศึกษา  ๑  โครงงาน  โดยมีโครงงานคุณธรรมที่ร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา  ๑๘  โครงงาน  ระดับประถมศึกษา  ๑๐  โครงงาน  และระดับมัธยมศึกษา  ๘  โครงงาน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , ๓ , ๔ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

9

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , ๓ , ๔  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ  (MOU)  การป้องกันและแก้ไขปัญหา   ยาเสพติดในสถานศึกษาและการประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจำปี  ๒๕๕๙

เมื่อวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมปริ๊นเซส โรงแรม เดอ ศิตา ปริ๊นเซส  จังหวัดบุรีรัมย์  นายลวด  แก้วไธสง  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ในนามผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานเปิดการประชุมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ  (MOU)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและการประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจำปี  ๒๕๕๙  ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , ๓ , ๔  ได้พร้อมกันกำหนด  ให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ  (MOU)  และประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีความชัดเจน สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถขับเคลื่อนกระบวนการในการเฝ้าระวัง  แก้ไข  การค้นหา คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้ครอบคลุม  ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน และยังสามารถดำเนินการติดตาม  ส่งเสริม สนับสนุน  ในการบำบัดรักษา  ช่วยเหลือทั้งบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนงบประมาณที่มีอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนยิ่งขึ้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ , ๓ , ๔  ตระหนักเห็นความสำคัญนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมทั้งได้ประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดยมอบนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง  ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดเป็นรูปธรรม  ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ  คือ  นายชัยชาญ  ช่วยโพธิ์กลาง  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการนักเรียน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม  พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ได้แก่  ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  และสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด