พัฒนาระบบงานทะเบียนและหลักฐานการศึกษา

08 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบงานทะเบียนและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนจัดทำเอกสารหลักฐานได้ถูกต้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑…… เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการปนะชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบงานทะเบียนและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีครูผู้รับผิดชอบการจัดทำทะเบียนและเอกสารหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๐ คน  เพื่อให้แต่ละโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเอกสารหลักฐานการศึกษาเป็นเอกสารสำคัญที่ทุกโรงเรียนต้องจัดทำเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้เรียน  การรับรองผลการเรียนและผลการประเมินด้านอื่นๆ  การอนุมัติการจบหลักสูตรของผู้เรียน รวมทั้งเป็นข้อมูลสารสนเทศในการให้บริการทางการศึกษาแก่หน่วยงาน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  โดยมีนายสุรชาติ  เหง้าละคร  ศึกษานิเทศ์เป็นวิทยากรให้ความรู้

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน    

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

บุรีรัมย์ เขต 1 พลิกโฉมการสอน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ภาคเรียน

04 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ตั้งเป้า ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสมกับวัยภายใน 1 ภาคเรียน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เรียกประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ในสังกัด ทุกคน  เพื่อมอบนโยบายการนิเทศติดตาม กำกับและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนตามจุดเน้นที่เขตพื้นที่การศึกษาได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ต้องอ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสมกับวัยภายในสิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หรือภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้   ซึ่งได้มีการประชุมชี้แจงแนวนโยบายนี้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกคน และได้จัดอบรบให้ความรู้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนชั้น ป.1 “พลิกโฉมการสอน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี” ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ซึ่งเป็นแนวทางและเป้าหมายระดับประเทศที่กำหนดไว้ นายสุพจน์ เจียมใจ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการอบรมครูทางไกล พร้อมกันทั่วประเทศ DLTV  เรื่อง“พลิกโฉมการสอน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี” ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL)  ไปแล้วครบทุกโรงเรียน   สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เห็นว่า การจัดการเรียนรู้แก่เด็กแบบมุ่งเน้นแนวทางพัฒนาการทางสมองนี้เป็นรูปแบบที่ดี  ถ้าครูผู้สอนนำไปปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แก่เด็ก นักเรียนก็จะได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และเชื่อว่าจะสามารถอ่านออกเขียนได้ภายในสิ้นภาคเรียนแรก   จึงได้เชิญรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ทุกคน ที่ได้มอบหมายให้รับผิดชอบนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนแต่ละพื้นที่ไปแล้ว มาประชุมชี้แจงแนวทางการออกนิเทศติดตาม ให้ความช่วยเหลือแต่ละโรงเรียนแบบเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลการอ่านเขียนของนักเรียนรายบุคคล เป็นข้อมูลในการติดตามดูพัฒนาการของเด็ก และให้คำแนะนำแก่โรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการกุญแจ 5 ดอก เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็ก  โดยจะมีการติดตามผลเป็นระยะและคาดว่าภายในเดือนกันยายน 2558 นักเรียน ป.1 ในสังกัดจะได้รับการพัฒนาให้อ่านออกเขียนได้ทุกคน…”

ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน