บุรีรัมย์ เขต 1 ขับเคลื่อนธรรมนูญสถานศึกษา

0041

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์  ทั้ง 5 เขต ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญสถานศึกษา สันติสุข 9 ดี ตามนโยบายพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดสันติสุขบนความพอเพียงและพึ่งพาตนเอง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นายถวิล ศรเทพา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสถานศึกษา สันติสุข 9 ดี  ซึ่งสืบเนื่องมาจากนโยบายพัฒนาจังหวัด ที่มุ่งให้เกิดสันติสุขบนความพอเพียง โดยธรรมนูญสถานศึกษาจะประกอบด้วยปัจจัยความสำเร็จ 9 ประการ คือ เป็นคนดี มีปัญญา รายได้สมดุล สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม  กองทุนพึ่งพาตนเอง และการสร้างความเข้มแข็งคณะกรรรมการโรงเรียน

คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสถานศึกษา สันติสุข 9 ดี ทั้ง 9 ปัจจัย ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จาก 5 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมวางแผน กำหนดแนวทางจัดทำธรรมนูญของสถานศึกษา เพื่อเป็นธรรมนูญให้สถานศึกษาทุกแห่งนำไปปฏิบัติ สอดคล้องกับธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ของจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

ศากุน ศิริพานิช … รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดค่ายสร้างเสริมทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”

7

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  อบรมโครงการค่ายสร้างเสริมทักษะชีวิต  “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”  ประจำปี  ๒๕๕๙

เมื่อวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  กองร้อย อส.จังหวัดบุรีรัมย์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้จัดการฝึกอบรมโครงการค่ายสร้างเสริมทักษะชีวิต  “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”  ประจำปี  ๒๕๕๙ โดยมี  นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีฯเนื่องด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศเป็นนโยบายให้ปี  ๒๕๕๘  เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  ซึ่งกล่าวไว้ว่า  “นอกจากนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้แล้ว  ต้องการให้สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาตามระดับช่วงวัยได้ มีทักษะชีวิตซึ่งจำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังทั้งจากครอบครัวและครู  ในการสั่งสอนให้นักเรียนคิดเป็นและแก้ปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่ในทุกช่วงวัย  หากนักเรียนได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เชื่อว่าจะสามารถไปเผชิญชีวิตและเป็นอนาคตของชาติสามารถนำเอาทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาไปช่วยเหลือตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ตระหนักและเห็นความสำคัญ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้จัดทำโครงการค่ายสร้างเสริมทักษะชีวิต  “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”  ประจำปี  ๒๕๕๙  ขึ้น  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สามารถเรียนรู้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและสถานที่จากหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์  ดังนี้  ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์  ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด  โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  และโรงเรียนเทศบาล ๑  “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”  ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่  ๗ – ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙

ว่าที่ ร.ท.รัชชัยต์  มุกดามณีวัลย์  ภาพ/สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน