การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

01

ศูนย์ประสานงาน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ) ๒๖ เขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายสมศักดิ์  ชอบทำดี  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการอำนวยการคัดเลืกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน ๒๖ เขตพื้นที่การศึกษาได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อร่วมกันวางแผนดำเนินงานในการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียนสถานศึกษา กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผลการประเมินไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นางสาวกัญนิกา  พราหมณ์พิทักษ์  ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. เป็นประธานที่ประชุม

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

img_5031

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assesment : ITA) ประเมินผลการดำเนินงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่หอประชุมพิมนาพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสังคม จันทร์วิเศษ ประธานคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมด้วย นายวรรณะ เจือจันทร์พิพัฒน์ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และนายศุภกร มรกต ศึกษานิเทศ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฯ ได้เดินทางมาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีนายสมศักดิ์ ของทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ในภาคบ่ายคณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปเก็บข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด ที่โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ และโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

ศากุน ศิริพานิช/สุวรี เจริญรัมย์…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม 1
ดูภาพเพิ่มเติม 2
ดูภาพเพิ่มเติม 3