รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   ซึ่งมีหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผ่านการคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประกวดระดับประเทศ จำนวน ๗  ราย การ และได้รับรางวัลระดับประเทศ ดังนี้

118016

            ชนะเลิศเหรียญทอง 

นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์    ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

            เหรียญทอง

นายประหยัด วรงค์               ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวสุวารี สิงหชัย          ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางรุจิกร ญาณโยธิน            ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ
นางพรณิชา บาร์เบอร์           ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ

118021

            เหรียญเงิน

นางณฐพร วิชัยเลิศ   ศึกษานิเทศก์ ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ   สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลพระราชทานระดับจังหวัด

8030

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘   โดยนายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและสถานศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดบุรีรัมย์  ดังนี้

  • เด็กหญิง เบญจวรรณ ดวงทิพย์ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง อ.เมืองบุรีรัมย์
  • โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” อ.เมืองบุรีรัมย์
  • โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ อ.เมืองบุรีรัมย์

ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการประเมิน รางวัลพระราชทานด้วย