ผลการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับจังหวัด

IMG_1767 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประกวดโครงงานนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา ระดับภาค  ครั้งที่ ๑๓ … เมื่อวันที่ ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้ดำเนินการคัดเลือกโครงงานนักเรียนเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์  (ระดับประถมศึกษา)     เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา ระดับภาค  ครั้งที่ ๑๓  ในวันที่  ๑๗ – ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด ดังนี้

 • โครงงานวิทยาศาสตร์โครงงาน  “ปั้นแป้งเป็นดิน” โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์  สังกัด  อปท.
 • โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงาน “รูปสี่เหลี่ยมพาเพลิน” โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัด อปท.
 • โครงงานภาษาอังกฤษ  โครงงาน “Play and learn board game” โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัด อปท.
 • โครงงานภาษาไทย โครงงาน “เรียนรู้จากนิทาน บูรณาการทักษะภาษาไทย” โรงเรียนเทศบาล ๒ “อีสาณธีรวิทยาคาร” สังกัด อปท.
 • โครงงานประวัติศาสตร์ โครงงาน “พนมกระดอง ปล่องภูเขาไฟ” โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ  สังกัด สพป.บร.๑

ศากุน ศิริพานิช / สุวรี เจริญรัมย์… รายงาน

ประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

38

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ คัดเลือกโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๓ ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีโครงงานจากโรงเรียนในสังกัดร่วมประกวด ดังนี้

 • โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)
  – โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
  – โรงเรียนบ้านโคกระกา
 • โครงงานวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษา) – โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
 • โครงงานคณิตศาสตร์ (มัธยมศึกษา)
  – โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
  – โรงเรียนวัดหนองปล่อง
 • โครงงานภาษาอังกฤษ (ประถมศึกษา) – โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 • โครงงานประวัติศาสตร์ (ประถมศึกษา) – โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
 • โครงงานคุณธรรม (ประถมศึกษา) – โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

สำหรับโครงงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา จะมีการประกวดระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน