บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)

01

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด เข้าพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในวัยรุ่น ตามนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน….

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจ  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา นักเรียนเพื่อที่ปรึกษา (Youth Counselor-YC) พื่อแสวงหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  อันเป็นกิจกรรมหนึ่งของนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งได้กำหนดให้ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เป็น “ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน”  โดยมีครูและนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด  ๖๔ โรงเรียน เข้ารับการอบรม และมีบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลนางรอง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ระยะเวลา ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

นายสุพจน์ เจียมใจ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้เห็นความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่จะช่วยกันพัฒนาคุณภาพนักเรียน และร่วมกันหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เอจจะเกิดขึ้นแก่นักเรียน ทั้งเรื่องการออกกลางคัน ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ และเพศสัมพันธ์ เป็นต้น การอบรมครูและนักเรียนในครั้งนี้ จึงมุ่งพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่มีความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ซึ่งบางปัญหานักเรียนด้วยกันอาจจะช่วยเหลือให้คำแนะนำระหว่างเพื่อนได้ดีกว่าครูหรือผู้ปกครอง แม้ว่าทุกปัญหามีความยุ่งยากซับซ้อน มีอุปสรรคมากมาย แต่ขอให้ทุกคนตั้งใจมุ่งมั่นว่าจะช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่มีคุณภาพเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป

ศากุน  ศิริพานิช… รายงาน

ผลการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับจังหวัด

IMG_1767 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประกวดโครงงานนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา ระดับภาค  ครั้งที่ ๑๓ … เมื่อวันที่ ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้ดำเนินการคัดเลือกโครงงานนักเรียนเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์  (ระดับประถมศึกษา)     เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา ระดับภาค  ครั้งที่ ๑๓  ในวันที่  ๑๗ – ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด ดังนี้

  • โครงงานวิทยาศาสตร์โครงงาน  “ปั้นแป้งเป็นดิน” โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์  สังกัด  อปท.
  • โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงาน “รูปสี่เหลี่ยมพาเพลิน” โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัด อปท.
  • โครงงานภาษาอังกฤษ  โครงงาน “Play and learn board game” โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัด อปท.
  • โครงงานภาษาไทย โครงงาน “เรียนรู้จากนิทาน บูรณาการทักษะภาษาไทย” โรงเรียนเทศบาล ๒ “อีสาณธีรวิทยาคาร” สังกัด อปท.
  • โครงงานประวัติศาสตร์ โครงงาน “พนมกระดอง ปล่องภูเขาไฟ” โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ  สังกัด สพป.บร.๑

ศากุน ศิริพานิช / สุวรี เจริญรัมย์… รายงาน