ครู สพป.บร.๑ รับรางวัล “คุรุคุณธรรม”

ข้าราชการครูสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับเลือกให้รับเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุคุณธรรม” เข็มทอง เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น

คุรุสภา โดยคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยารรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ วัน)  เพื่อประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๕๗ ให้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุคุณธรรม” เข็มทอง จำนวน ๘๕ คน  โดยมีข้าราชการครูในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุคุณธรรม” ได้เข้ารับมอบรางวัลจาก พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมคุรุสภา จำนวน ๒ ราย ได้แก่

118022

  • นายบุญมา บ่อไทย   ครู โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์”
  • นางกุญญณันฐ์  รัตนาประสิทธิ์  ครูโรงเรียนบ้านปลัดปุ๊ก

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   ซึ่งมีหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผ่านการคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประกวดระดับประเทศ จำนวน ๗  ราย การ และได้รับรางวัลระดับประเทศ ดังนี้

118016

            ชนะเลิศเหรียญทอง 

นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์    ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

            เหรียญทอง

นายประหยัด วรงค์               ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวสุวารี สิงหชัย          ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางรุจิกร ญาณโยธิน            ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ
นางพรณิชา บาร์เบอร์           ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ

118021

            เหรียญเงิน

นางณฐพร วิชัยเลิศ   ศึกษานิเทศก์ ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ   สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน