อบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

23

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  อบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒  ประการ  สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เพื่อสร้างความตระหนักในการรับรู้ ความเข้าใจในค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ กระตุ้นจิตสำนึกของครูให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย และเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทยเข้ารับการอบรม  จำนวน ๒๐๒ คน  วิทยากรบรรยาย  นายปัญญา  ยางนอก  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสร้างสรรค์  ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับเยาวชนไทย  ซึ่งค่านิยมดังกล่าวครอบคลุมและสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ๑๒ ประการ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๙ (Little scientists’ Day 2016)

82

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรม “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๙” (Little scientists’ Day 2016)  โรงเรียนในสังกัด  ๒๐๒  โรง

เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย  ๒๕๕๙” (Little  scientists’ Day 2016)  โรงเรียนในสังกัด ๒๐๒ โรง  เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้  และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้  STEM  EDUCATION  สำหรับการศึกษาปฐมวัยได้  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนที่อยู่ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำร่องโครงการ  “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังให้เด็กๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้และความกระตือรือร้น ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้ถึงขีดสุดแห่งศักยภาพแห่งวัย จึงได้จัดกิจกรรม  “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๙” (Little scientists’ Day 2016)  โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  จำนวน ๓๒ โรงเรียน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ  STEM  EDUCATION  สำหรับการศึกษาปฐมวัยและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานตามแนวทางวัฏจักรการสืบเสาะ  ซึ่งมีทีมวิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  นำโดย  นายมานะ  อักษรณรงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์   

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน