สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

001

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่  ๔-๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐      

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  Ordinary National Education Test : O-NET  ซึ่งสถาบันการทดสอบทางการศึกษาได้กำหนดให้มีการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จำนวน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นำผลการทดสอบที่ได้ไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียน และนำไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชาติ เป้าหมายหลักต้องการให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า ๓ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบ รวม ๗,๕๐๐ คน เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕,๓๒๙ คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน ๒,๑๗๑ คน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมที่ ๑
ดูภาพกิจกรรมที่ ๒
ดูภาพกิจกรรมที่ ๓
ดูภาพกิจกรรมที่ ๔
ดูภาพกิจกรรมที่ ๕

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

002

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ซื่อสัตย์ โดยกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงานควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ

วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ที่ห้องประชุมสุขสมใจ  นายสมศักดิ์  ชอบทำดี  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นำบุคลากรในสังกัดประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต โดยการกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยืดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ  ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริตเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานและถือปฏิบัติ ดังนี้ บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต  การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  และกรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน