ซี.ซี.เอฟ.ลงนามความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

6790

โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงนามความร่วมมือในการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ร่วมกับโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๒๘ โรงเรียน  ประกอบด้วยโรงเรียนในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ๗ แห่ง โรงเรียนในอำเภอบ้านด่าน ๑๔ แห่ง และโรงเรียนในอำเภอชำนิ ๗ โรงเรียน  ซึ่งโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนการสอน พัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๐,๒๖๐ บาท  โดยพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีนายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน

รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.

4078

ผู้บริหาร บุคลากร และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ รับโล่รางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ซึ่งมีบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประจำปี ๒๕๕๖  และได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ ณ หอประชุมพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
ประเภทบุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษา
๑. นายสุพจน์ เจียมใจ                           ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
๒. นายกองตรี จเร สัตยารักษ์               นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
๓. ว่าที่พันโท รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๔. นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์                  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๕. นายสุรศักดิ์   ปิ่นเพชร                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๖. นายสุเทพ  ทรงประโคน                   ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

ประเภทสถานศึกษาดีเด่น
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน  อ.ชำนิ

ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน