การจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ยุคไทยแลนด์ ๔.๐

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐   เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อของนักเรียนให้สอดรับการนโยบายเศรษฐศาสตร์อาเซียน

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่ เกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐  ตามนโยบายเศรษฐศาสตร์อาเซียน ซึ่งควรจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์แก่นักเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเลือกประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับ หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น โดยมีครูจากโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๒๐๒ โรงเรียนเข้ารับการอบรม  และมีนายเจษฎา พรหมบุตร ครูโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการวางแผนธุรกิจ และเทคนิคการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งได้มีการแบ่งกลุ่มจัดทำแผนการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ของแต่ละระดับชั้นด้วย

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานในโรงเรียนประชารัฐ  (ดีใกล้บ้าน) สามารถจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ รวมทั้งสามารถกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)  มีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ซึ่งจะดำเนินการประชุมระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ร่วมกับภาคเอกชนขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาผ่านโครงการโรงเรียนประชารัฐ  ในระยะแรกปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาพรวมพบว่าการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ ขณะเดียวกันยังมีโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านหรือโรงเรียนแม่เหล็ก ซึ่งถือเป็นระยะที่ ๒ ของโครงการโรงเรียนประชารัฐ เน้นการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า ๒๐ คน โดยทั้ง ๒ โครงการมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเป้าหมายพัฒนาและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนทั้ง ๒ โครงการ โดยรวมโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน กับโครงการโรงเรียนประชารัฐเข้าด้วยกันซึ่งใช้ชื่อ โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด