บุรีรัมย์ เขต ๑ เตรียมจัดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย

0928 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาความสามารถนักเรียนด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยอย่างยั่งยืน โดยกำหนดจัดแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘…..

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยนักเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  เป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทักษะภาษาไทยและคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป   โดยได้มีการจัดแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับโรงเรียน มาเข้าแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ที่ผ่านมา  และคัดเลือกนักเรียนตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียนมาแข่งขันในระดัยเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน ๑๒ กิจกรรม

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เขียนเรื่องจากภาพ ประเด็น “พระปรีชาเลิศล้ำด้านศิลปะ”
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เขียนเรียงความคัดลายมือ ประเด็น “พระโอบเอื้อเกื้อกูลการศึกษา”
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  แต่งกลอนสุภาพ ประเด็น “ทรงรักษ์และหวงแหนสมบัติชาติ”
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  คัดลายมือ
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  คัดลายมือ
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   คัดลายมือ
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  เขียนตามคำบอก
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  เขียนตามคำบอก
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   เขียนตามคำบอก

ศากุน ศิริพานิช ..รายงาน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พัฒนาระบบงานทะเบียนและหลักฐานการศึกษา

08 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบงานทะเบียนและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนจัดทำเอกสารหลักฐานได้ถูกต้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑…… เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการปนะชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบงานทะเบียนและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีครูผู้รับผิดชอบการจัดทำทะเบียนและเอกสารหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๐ คน  เพื่อให้แต่ละโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเอกสารหลักฐานการศึกษาเป็นเอกสารสำคัญที่ทุกโรงเรียนต้องจัดทำเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้เรียน  การรับรองผลการเรียนและผลการประเมินด้านอื่นๆ  การอนุมัติการจบหลักสูตรของผู้เรียน รวมทั้งเป็นข้อมูลสารสนเทศในการให้บริการทางการศึกษาแก่หน่วยงาน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  โดยมีนายสุรชาติ  เหง้าละคร  ศึกษานิเทศ์เป็นวิทยากรให้ความรู้

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน    

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด