การอบรมเชิงปฏิบัติการ”มาร์ชชิ่ง ความดี”

3997

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับมูลนิธิครูของแผ่นดิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาร์ชชิ่งความดี” เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ที่ห้องประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาร์ชชิ่งความดี” ซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิครูของแผ่นดินที่มุ่งพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผ่านกระบวนการแปรแถวประกอบดนตรีและระบบพัฒนาความดีสากล โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูจากโรงเรียนในสังกัด ๑๘๐ โรงเรียน เข้ารับการอบรม และมีนายอำนาจ จารุมณีโรจน์ ผู้อำนวยการโครงการมาร์ชชิ่งความดี  เลขาธิการมูลนิธิครูของแผ่นดินและคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  ซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดประกวดมาร์ชชิ่งความดี ชิงถ้วยพระราชทาน พร้อมทุนการศึกษาด้วย ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนวิถีพุทธที่ชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ประเภทระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า โรงเรียน ครอบครัว และชุมชนต้องร่วมกันบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี ให้เด็กสามารถแยกแยะผิดถูกชั่วดีได้  โรงเรียนควรให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม เช่น การบันทึกความดี ธนาคารความดี ซึ่งสามารถบูรณาการการอ่าน การเขียนแก่นักเรียนในเวลาเดียวกัน  รวมทั้งควรมีการยกย่องเชิดชูนักเรียนที่ทำความดี เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น และต้องทำต่อเนื่องเพื่อสรา้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืน

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม 1
ดูภาพเพิ่มเติม 2

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๙

003

สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๙ พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๙ ได้ประกอบพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือชาวบ้าน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมประกอบพิธีจำนวนมาก

ในวันเดียวกันนี้ สถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาลูกเสือ เนตรนารี โดยมีการเข้าค่ายพักแรมม การเดินทางไกล เพื่อเสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิต ความมีระเบียบวินัย ความอดทน และความรักสามัคคีในหมู่คณะด้วย

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน