การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลเป็นรายบุคคล DMC

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล (Data Management Center : DMC)

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมศักดิ์  ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา โดยการยืนยันข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด และยังเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ การอบรมจะแบ่งออกเป็น ๓ รุ่นๆ ละ ๗๐ โรงเรียนๆ ละ ๑ คน รวม ๒๐๒ โรงเรียน วิทยากรบรรยาย  นายศรัณย์  โกษากุล  ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)

ข้อมูลสารสนเทศถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้นมา สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ การแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล การจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผล ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและเพิ่มช่องทางอย่างหลากหลาย บุคลากรด้านระบบสารสนเทศจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ทั้งในด้านการเทคโนโลยี และมีความสามารถรวบรวม ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ซึ่งต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน นำไปใช้บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียนคุณธรรม สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ มุ่ง“สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง”

นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาจริยคุณ (โครงงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ)  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ๒๐๒ โรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรม  รวม ๕๐๐ คน เข้ารับการอบรม ในวันที่ ๑๐ และ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมแก่ผู้เรียน และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เป็นวิถีชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

โครงการโรงเรียนคุณธรรม ได้เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ลด ละ เลิก พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นได้จริง  ซึ่งหลักการของโรงเรียนคุณธรรมเป็นคุณธรรมสากลสามารถนำไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา  นอกจากนี้ โรงเรียนคุณธรรมเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดในการประกันและการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อเป็นหลักประกันให้ชุมชนและผู้ปกครองมั่นใจว่าโรงเรียนสามารถสร้างคนดีให้กับบ้านเมืองได้

ศากุน ศิริพานิช … รายงาน