ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

2340 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 อบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ครูใช้จัดการเรียนรู้ภาษาที่เน้นการสื่อสารและสามารถใช้ประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน

นายรังสฤษฏ์ พลอามาตย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 64 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนต่อในสายอาชีพมากขึ้น  โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นแนวทางที่สถาบันภาษาอังกฤษร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำขึ้น  เน้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีพื้นฐานในการสื่อสารสำหรับประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน  ให้เป็นการเรียนรู้ภาษาเน้นการสื่อสารที่เป็นไปตามธรรมชาติ  โดยมีชุดการเรียน 10 ชุด เป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น การค้าขาย การบริการในธุรกิจโรงแรมที่พัก  ภาษาอังกฤษในสำนักงาน งานช่าง แคชเชียร์ การรักษาพยาบาล การท่องเที่ยว การก่อสร้าง การบริการขนส่งสาธารณะ และภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ เพื่อให้ครูนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มโอกาสในการประกอบวิชาชีพต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพแก่นักเรียน ให้ก้าวทันการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและรองรับภาวะการลงทุนการเชื่อมโยงระหว่างประเทศของประชาคมโลกในอนาคต

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ข่าวนี้เผยแพร่ในเว็บไซต์ สพฐ.

โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำคู่มือประชาชน

1871

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมปฏิบัติการการจัดทำคู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีคู่มือในการให้บริการแก่ผู้ติดต่องานราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดการอบรมปฏิบัติการการจัดทำคู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรจากทุกโรงเรียนได้รับทราบเจตนารมย์ของ พ.ร.บ. และมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กฎหมายบังคับใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะติดต่อกับหน่วยงานราชการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  โดยผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจากโรงเรียนใน อ.บ้านด่าน และ อ.ชำนิ  ส่วน อ.เมืองบุรีรัมย์ และ อ.ลำปลายมาศ จะเข้ารับการอบรมในวันที่ ๒๔ และ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต่อไป

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้ภายใน ๑๘๐ วัน เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าสิ้นเปลืองและความยุ่งยากในกระบวนการต่างๆ ที่ประชาชนต้องมาติดต่อส่วนราชการ  รวมทั้งการลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการ และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นด้วย

ศากุน ศิริพานิช … รายงาน

ข่าวนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ สพฐ.