กำชับทุกโรงเรียนเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน

ผอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กำชับทุกโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนทั้งด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพของนักเรียน และการจัดการเรียนการสอน

นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘ คือในวันที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความห่วงใยสวัสดิภาพ สวัสดิการและความปลอดภัยของนักเรียน ประกอบกับในช่วงปิดภาคเรียนได้เกิดภัยธรรมชาติจากพายุฤดูร้อนหลายครั้ง ซึ่งอาจมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายเป็นอันตรายต่อนักเรียนได้ จึงได้มีหนังสือแจ้งกำชับให้ทุกโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  โดยสำรวจและปรับปรุงอาคารทุกหลังและระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย  สำรวจความปลอดภัยบริเวณภายในและรอบโรงเรียน เช่น ต้นไม้ กิ่งไม้ รั้ว ประตู สนามเด็กเล่นฯลฯ ให้มีความแข็งแรงไม่เป็นอันตรายแก่นักเรียนและผู้ใช้งานทุกคน  โรงเรียนใดที่มีสระน้ำ ขอให้ดำเนินการจัดทำแนวรั้ว หรือมีมาตรการในการป้องกันนักเรียนให้ปลอดภัยจากการจมน้ำ  รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง สัตว์หรือแมลงมีพิษต่างๆ   ส่วนในการจัดการเรียนการสอน ให้จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ที่จำเป็นให้ครบถ้วน และมีความพร้อมที่จะทำการเรียนการสอนได้ทันที  ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  จะได้จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน จากทั้ง ๒๐๒ โรงเรียน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการจัดการศึกษา  ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

 

เลือกประธาน อ.ก.ค.ศ.

43

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมเพื่อเลือกประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน ก.ค.ศ.ได้ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘    สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้เชิญคณะอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อเลือกประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ซึ่งจากการประครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายกิติ ดุจเพ็ญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา เป็นประธานคณะอนุกรรรมการ

รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑
๑. นายกิติ ดุจเพ็ญ    (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา)   ประธานอนุกรรมการ
๒. นายสุพรรณ  เป็นพร้อม   (ผู้แทน ก.ค.ศ.)              อนุกรรมการ
๓. นายวินัย  นัยศิริธนาวงศ์  (ผู้แทน คุรุสภา)     อนุกรรมการ
๔. นายสมปอง  จันทวี     (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล)   อนุกรรมการ
๕. นายโชติวุฒิ  เขียนนิลศิริ (ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย)  อนุกรรมการ
๖. นายสนอง  กาญจนการุณ  (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง)  อนุกรรมการ
๗. นายวิรัตน์  เรืองประโคน     (ผู้แทนข้าราชการครู)  อนุกรรมการ
๘. นายประหยัด  วรงค์  (ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา)  อนุกรรมการ
๙. นายอดุลย์  สุชิรัมย์  (ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น)  อนุกรรมการ
๑๐. นายสุพจน์ เจียมใจ (ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑)   อนุกรรมการและเลขานุการ

ศากุน  ศิริพานิช … รายงาน