การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practices ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก Best Practices การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์นำสู่สถานศึกษาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning Community : PLC)

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงแรมสกายวิวบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายสมศักดิ์  ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก Best Practices การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์นำสู่สถานศึกษาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practices การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์นำสู่สถานศึกษา ๑ โรงเรียน ๑ ภูมิปัญญา คัดเลือก Best Practices นำเสนอต่อสาธารณชน พัฒนาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning  Community : PLC) ภายในงานได้จัดเวทีเสวนาทางวิชาการ แนวทางการบริหารจัดการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์นำสู่สถานศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนำสู่สถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จและการนำเสนอ Best Practices การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์นำสู่สถานศึกษา ๑ โรงเรียน ๑ ภูมิปัญญา ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมสัมมนา  จำนวน ๓๖๐ คน โดยจัดประชุมสัมมนาระหว่างวันที่  ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

จังหวัดบุรีรัมย์ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ B-CM Model เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยกำหนดเป้าหมายสูงสุดคือ “บุรีรัมย์บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน  สายเลือดเดียวกัน” จึงดำเนินโครงการคนบุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนชาวบุรีรัมย์ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินโครงการรวมภูมิปัญญาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำสู่สถานศึกษา ด้วยความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก Best Practices การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์นำสู่สถานศึกษาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC) นี้ขึ้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับประถมศึกษา จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา อำเภอชำนิ  เรื่อง Rice Berry ข้าวมงคล เพื่อคนรักสุขภาพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง หมอสูตรขวัญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนบ้านสระคูณ “สิริทัศน์ประชาสรรค์” อำเภอลำปลายมาศ เรื่อง กกสวยด้วยมือเรา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท อำเภอบ้านด่าน เรื่อง ภูมิปัญญาสู่สุขภาพที่ดี “ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่” ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง สวนพอเพียงตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสนวน อำเภอชำนิ เรื่อง  ขนมดอกจอกพันนาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม อำเภอบ้านด่าน เรื่อง ไม้กวาดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ โรงเรียนบ้านตลาดชัย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง น้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรม ๑
ดูภาพกิจกรรม ๒
ดูภาพกิจกรรม ๓
ดูภาพกิจกรรม ๔ 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลและสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐  เพื่อชี้แจงข้อราชการและนโยบายของ รมว.ศธ. และ สพฐ. แก่ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เช่น การพัฒนาครูด้วยแบบ PLC การทำวิทยฐานะแบบใหม่ซึ่งเน้นการใช้ e-portfolio พร้อมย้ำมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนทั้งในเรื่องการเดินทางทัศนศึกษา การดูแลอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างในโรงเรียน การเตรียมการป้องกันพายุฤดูร้อน และการรักษาความปลอดภัยในช่วงปิดภาคเรียน

ในโอกาสเดียวกัน ได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครู นักเรียน และโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ได้แก่

 • โรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชางาน ศิลปหัตถรรรมระดับประเทศ ครั้งที่ ๖๖  จำนวน ๑๖ รายการ
 • โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ          รางวัลระดับดี ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด  ของ สพฐ.
  และรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น
 •  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน     รางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี ๒๕๕๙ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
 • โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา                รางวัลระดับดี  ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด  ของ
  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน                  โรงเรียนจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยดีเด่น
 • โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์                     โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น
 • โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม               โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดีเด่น
 • โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่               โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยอย่างยั่งยืน
 • โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)    โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยอย่างยั่งยืน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมการประชุม

ดูภาพการมอบเกียรติทั้งหมด