กองทัพภาค 2 ติดตามประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

13716217_653337868155858_2212601209192664418_n

หัวหน้ากองบังคับการประเมินผลการลงประชามติในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ติดตามการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการรณรงค์ประชามติที่จังหวัดบุรีรัมย์ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลงานรัฐบาล และเชิญชวนประชาชนไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ให้มากที่สุด

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559  พลตรีวินัย  คำชุ่ม หัวหน้าสำนักงานแม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะหัวหน้ากองบังคับการประเมินผลการลงประชามติในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการรณรงค์ประชามติที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ ปลัดจังหวัด , พ.อ.กิตติพงษ์  พุทธิมณี เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวของ เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน  ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวนผู้มีสิทธิ 1,208,190 คน  หน่วยเลือกตั้ง ปกติ 2,517 หน่วย นอกเขตจังหวัด 3 หน่วย  รวมทั้งสิ้น 2,520 หน่วย  มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตจังหวัด จำนวน 9,345 คน  ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนไปใช้สิทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
นายวิทยา  จิตรมาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ฝากให้หน่วยงานด้านการศึกษา/สถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4 และ สพม.เขต 32 ดำเนินการตามแผน “6 สัปดาห์ ประชามติ” และให้ระมัดระวังในเรื่องการแสดงความคิดเห็น การตีความเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ และไม่ให้กระทำการที่เป็นการชี้นำ  ให้เน้นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ของตนให้มากที่สุด
ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ …ภาพ

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส “โรงเรียนสุจริต”

013

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “โรงเรียนสุจริต”   ๒๑  โรง

เมื่อวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นำโดย  นางสาวมนัสปอง  ศรีทอง  และคณะกรรมการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้ออกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด  จำนวน  ๒๑  โรงเรียน  ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ปัญหาการคอรัปชั่น  ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ  โดยจะต้องมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ  ประการสำคัญจะต้องพัฒนาประชาชน และเยาวชนของชาติให้มีความซื่อสัตย์ ปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม  ความถูกต้อง  ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว เชื่อว่าจะช่วยทำให้อนาคตของชาติปัญหาคอรัปชั่นลดน้อยลง  ครูจึงมีบทบาทและเป็นกำลังสำคัญในการปลูกฝังเด็กและเยาวชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดเป็นนิสัยที่ยั่งยืน พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ตระหนักและเห็นความสำคัญนโยบายของรัฐบาล  จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “โรงเรียนสุจริต”  ขึ้น  เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถนำสู่การปฏิบัติในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและมีความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในหน่วยงานภาครัฐ  โรงเรียนสุจริตได้รับการนิเทศให้ดำเนินการตามแนวทางของโรงเรียนสุจริตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างทั่วถึง

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน