รางวัลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

6840

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘  จังหวัดนครราชสีมา  มีโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔  (จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)   ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๘   สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดขึ้น ๓ กิจกรรม ได้แก่ การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลผลงานดีเด่นในการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้    การคัดเลือกนวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร   ซึ่งมีสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับรางวัล ดังนี้

 • โรงเรียนบ้านโคกวัด  ได้รับรางวัล  มีผลงานดีเด่นในการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ เขตตรวจราชการที่ ๑๔  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 • นายสรวิชญ์  วิเศษ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ
 • นายบุญมี  พิหูสูตร   ครู  โรงเรียนบ้านลุงม่วง  นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน
 • นายชาติชาย  สืบค้า  ครู  โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์  นวัตกรรมด้านหลักสูตร
 • นางสมบูรณ์  บุราสิทธิ์  ครู  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ  นวัตกรรมด้านสื่อการสอน
 • เด็กหญิงวชิรญาณ์  ติยะไทธาดา  ชั้น  ป.๓  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ภาษาจีน  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
 • เด็กหญิงอติญามญชุ์  เภสัชชา   ชั้น  ป.๖  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ  ภาษาไทย  รางวัลเหรียญเงิน
 • เด็กหญิงกนิษฐกานต์  พยัคฤทธิ์  ชั้น  ป.๖  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ภาษาอังกฤษ รางวัลเหรียญเงิน
 • เด็กหญิงขวัญชนก  คุมาประโคน  ชั้น  ป.๖  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ภาษาเขมร ได้เข้าร่วมกิจกรรม
 • เด็กหญิงอลิศรา  สิมมา  ชั้น ม. ๒  ร.ร. บ้านโคกกลางอนุสรณ์  ภาษาไทย รางวัล เหรียญทองแดง  ภาษาอังกฤษ  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
 • เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุทธิ  ชั้น  ป.๕  ร.ร. อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) ภาษาอังกฤษ รางวัลชมเชย
 • เด็กหญิงกัลยรัตน์  เอียนรัมย์ ชั้น  ป.๖  ร.ร. วัดบ้านเมืองฝาง ภาษาไทย  รางวัล เหรียญเงิน  ภาษาอังกฤษ  รางวัลชมเชย  และภาษาเขมร  รางวัลเหรียญทอง

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพทั้งหมด

รางวัลพระราชทานปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

6875

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด ดังนี้

ประเภทนักเรียน 
รางวัลชนะเลิศ (ประถมศึกษาขนาดเล็ก)
เด็กหญิงนัชญาภรณ์  ธิยะ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
รางวัลชนะเลิศ (ประถมศึกษาขนาดกลาง)
เด็กหญิงลักษิกา  บุญชำนาญ  โรงเรียนบ้านประคอง
รางวัลชนะเลิศ (มัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก)
 เด็กหญิงอรวรรณ วิเศษนคร  โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์”

ประเภทสถานศึกษา
รางวัลชนะเลิศ (ประถมศึกษาขนาดใหญ่)
          โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ (สช.)
รางวัลชนะเลิศ (มัธยมศึกษาขนาดเล็ก)
          โรงเรียนบ้านหัวสะพาน

ศากุน  ศิริพานิช … รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม