ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

0640

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving  ซึ่งเป็นโครงการที่ สพฐ.กำหนดให้จัดขึ้น เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็น มีความรู้ มีทักษะในการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อประสบเหตุทางน้ำ และรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ให้ความช่วยเหลือ  มีนักเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรม ๒ รุ่น จำนวน ๒๘๐ คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลและเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้ความรู้ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

ศากุน ศิริพานิช/อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน 

ผลการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย

0941

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยนักเรียน  เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทักษะภาษาไทยและคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ โดยมีนักเรียนตัวแทนจาก ๒๐ กลุ่มโรงเรียน  มาร่วมแข่งขัน รวม ๑๒ กิจกรรม  ซึ่งผลการแข่งขัน มีผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ดังนี้

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เขียนเรื่องจากภาพ ประเด็น “พระปรีชาเลิศล้ำด้านศิลปะ”
  เด็กชายเจษฎากร  อิ่มบุญสุข -เด็กหญิงสุธาสินี อุไรรัมย์   โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เขียนเรียงความคัดลายมือ ประเด็น “พระโอบเอื้อเกื้อกูลการศึกษา”
  เด็กหญิงนฤดี  ปรัฐนัทธ์    โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  แต่งกลอนสุภาพ ประเด็น “ทรงรักษ์และหวงแหนสมบัติชาติ”
  เด็กหญิงอภิชญา  เจตน์กสิกิจ   โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA
  เด็กหญิงพงศ์สุภา  โพธิ์จันดี   โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA
  เด็กหญิงอรุณี   ทองลาด   โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA
  เด็กหญิงประภัสสร  วันณูปะธรรม  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  คัดลายมือ
  เด็กหญิงพรทิวา   วิชิต  โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  คัดลายมือ
  เด็กหญิงกัญญาพัชร คำพา  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   คัดลายมือ ได้แก่
  เด็กหญิงอารียา นาราษฎร์   โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์”
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  เขียนตามคำบอก
  เด็กหญิงธีรา    บุญฉลาด     โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  เขียนตามคำบอก
  เด็กหญิงญานิศา   โพพา    โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   เขียนตามคำบอก
  เด็กหญิงณัฐริกา  ฟองจางวาง  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน