เสริมสร้างความเข้มแข็งงานสหกรณ์ในโรงเรียน

9025

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความเข้มแข็งงานสหกรณ์ในโรงเรียน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองได้และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน

ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การเสริมสร้างความเข้มแข็งงานสหกรณ์ในโรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ ฯ เข้าร่วมประชุม ระหว่าง ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙  และมีนายวีระยุทธ์ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้  เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามรูปแบบการดำเนินงานสหกรณ์  ทั้งนี้ ได้มีโรงเรียนนำผลการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียน และผลผลิตของนักเรียนมาจัดแสดงและจำหน่ายแก่ผู้สนใจ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว “ราษฎร์อุทิศ” โรงเรียนบ้านหัวสะพาน และโรงเรียนรวมมิตรวิทยา

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า หลักสำคัญในการจัดการศึกษาคิอ ต้องทำให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และคนที่มีความสุข  ใน ๓ ประการนี้ การทำให้เป็นคนดี เป็ฯเรื่องสำคัญที่สุด เมื่อเป็นคนดีมีคุณธรรมก็จะสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ถ้าเป็นคนเก่งแต่ไม่เป็นคนดี ก็เป็นเรื่องที่อันตราย เพราะจะมุ่งหาประโยชน์ส่วนตนแต่อย่างเดียว  หลักของกิจกรรมสหกรณ์ คือการรวมกลุ่มพึ่งพากัน ช่วยเหลือกันในสังคม โดยอาศัยหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สอนให้คนรู้จักความพอเพียง ความพอดีที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ถ้ามุ่งแข่งขันกันขายผลผลิต ก็ต้องตัดราคากันเองในที่สุดก็ตกเป็นเหยื่อของพ่อค้าคนกลางในที่สุด  ถ้านักเรียนได้ฝึกฝน เรียนรู้ เข้าใจในหลักการนี้ ก็จะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ดีในอนาคต

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมโรงเรียนโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ ๒

9005

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๙๔ โรงเรียน เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามนโยบาย

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ ๒  ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะวิชาการ จาก ๙๔ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการร่วมประชุม

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  กล่าวว่า โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ต้องการลดความเครียดของครูและนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ในห้องเรียนและการพัฒนาด้านวิชาการ การแข่งขัน เพื่อทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูงๆ ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   ซึ่งผิดไปจากเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษา ที่ต้องสร้างให้เด็กดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการจัดกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จึงต้องจัดให้ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน หรือ  4H  คือ ด้านสติปัญญา (Head) ด้านทัศนคติ (Heart) ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hands) และด้านสุขภาพ (Health) โดยเฉพาะการทำให้เด็กเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความน้ำใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดได้ยากถ้ามุ่งที่การประกวด แข่งขัน จนมากเกินไป

ศากุน  ศิริพานิช.. รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม