๕ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ ประชุมเตรียมการบันทึกประวัติศาสตร์ “ปั่นเพื่อพ่อ”

01

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมเกียรติยศ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ “Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนักประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑-๔ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๓๒ ร่วมประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดให้มีการซ้อมใหญ่ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และปั่นจักรยานพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี … รายงาน

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ชี้แจงการดำเนินงานของเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด

4128

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสังกัด ทั้ง ๕ เขต เข้าร่วมประชุม  เนื่องจากในปีที่ผ่านมายังมีปัญหาการทำงานอยู่บางประการ  สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการตั้งงบประมาณสนับสนุนในการบริหารงานของเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้แต่ละเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้รับทราบนโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน  เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละเขตพัฒนาฯ  และจะมีการนิเทศติดตาม  ๕ เรื่อง คือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน  การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. เช่น การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กระจายอำนาจการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง ๒๐๒ โรงเรียน โดยแบ่งเป็นเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวม ๕ เขต ได้แก่ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโซนเหนือ  เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโซนใต้ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำปลายมาศ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาชำนิ และเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านด่าน  โดยมีคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ศึกษานิเทศ และประธานกลุ่มโรงเรียน

ศากุน ศิริพานิช …รายงาน