“พลิกโฉมการสอน ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ใน ๑ ปี”

0071 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดอบรมครูผู้สอนชั้น ป.๑ ทางไกล DLTV พร้อมทั่วประเทศ DLTV  “พลิกโฉมการสอน ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ใน ๑ ปี” ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL)….

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ “พลิกโฉมการสอน ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ใน ๑ ปี” ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL)  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการอบรมครูทางไกล พร้อมกันทั่วประเทศ DLTV  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อสิ้นปีการศึกษาต้องอ่านออกเขียนได้ เพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ชั้นสูงต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดอบรมทางไกลในครั้งนี้ โดยมีครูผู้สอบชั้น ป.๑ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ทั้ง ๒๐๒ โรงเรียน และศึกษานิเทศก์เข้ารับการอบรม รวม ๔๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เพื่อให้รับทราบแนวทางการจัดการเรียนสอน เพื่อการพัฒนาการทางสมอง (BBL) ที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็กได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเด็กตั้งแต่แรกเกิด- ๕ ปี  ซึ่งโรงเรียนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง  หรืออาจใช้วิธีการสอนที่หลากหลายตามความเหมาะสมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  จึงต้องเลือกรูปแบบวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับเด็กให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละคน  โดยเฉพาะในเรื่องการอ่านการเขียน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นการวางรากฐานในการเรียนรู้ชั้นสูงต่อไป และการอ่านการเขียนยังเป็นการสื่อสารอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตด้วย  ทั้งนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประกาศนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไมได้” จึงขอให้คุณครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมทางไกล โรงเรียนขนาดเล็ก

12011

โรงเรียนขนาดเล็ก ๑๐๓ โรงเรียน ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปลายทาง ปีการศึกษา ๒๕๕๘…..

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยนายรังสฤษดิ์ พลอามาตย์  ศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมการประชุมทางไกล”การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่อง” ที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร อ.เมืองบุรีรัมย์ โดยมีนายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม  ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง DLTV ๑๔ จากโรงเรียนไกลกังวล พร้อมกับโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนทั่วประเทศ   ซึ่งแต่ละโรงเรียนสามารถ download คู่มือการติดตามผลแบบ online และ แบบรายงานผล ได้ที่ https://dltv.feedback180.com/result/

ศากุน ศิริพานิช/อุดมศักดิ์ โคตรประทุม..รายงาน