เสริมความรู้ครูพละ สร้างทักษะชีวิตนักเรียน

9620

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้แก่ครูผู้สอนสาระสุขศึกษาพลศึกษาในสังกัด เพื่อป้องกันแก้ไขปัญา และสร้างทักษะดำเนินชีวิตแก่เด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษาจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ๖๔ โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตแก่นักเรียน  เพื่อป้องกันและแก่ปัญหาวิกฤคิต่างๆ ที่เกิดจากเยาวชน เช่น  ปัญหายาเสพติด การใช้ความรุนแรง ทะเลาะวิวาท ติดเกม  ท้องไม่พร้อม ฯลฯ  มุ่งพัฒนาคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความมั่นคง มีชีวิตที่เป็นสุข พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลงไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  โดยมีวิทยากรจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

ดต.บุญมา ศรหาวะบุตร วิทยากรหัวข้อ “ปัญหายาเสพติด การป้องกันปัญหาความรุนแรง เด็กติดเกมในบุรีรัมย์” กล่าวว่า ปัจจุบัน ยาเสพติดแพร่ระบาดมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัว พ่อแม่ไม่ทำงานที่อื่น เด็กอยู่กันตามลำพังหรือกับญาติ เด็กขาดการดูแลที่ใกล้ชิด มีปัญหาติดเพื่อน ติดเกม  ร้านเกมในบุรีรัมย์เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนไว้มีกว่า ๔๐ ร้าน  ทางตำรวจได้เข้มงวดตรวจตราดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเวลาว่าเด็กช่วงอายุเท่าไร เข้าร้านเกมได้ช่วงไหน เวลานานเท่าไร  ทำให้ปัญหาจากร้านเกมเริ่มลดลง   ส่วนปัญหายาเสพติดอยากฝากผู้ปกครองของเด็กและคุณครูทุกท่านได้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดมากขึ้น  รู้จักวิธีสังเกตอาการพฤติกรรมต่างๆ ที่ผิดปกติ  เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาแต่เนิ่นๆ และให้โอกาสเด็กได้แก้ไขปรับปรุงตนเองให้เป็นคนดีของสังคม สร้างสังคมที่ดีและน่าอยู่ในอนาคต

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

70

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วม การแข่งขันระดับ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี  ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  ประจำปี  ๒๕๕๙  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นเวทีส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ  นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากกิจกรรมการแข่งขันทักษะ  และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๐ คน  กิจกรรมการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรม  ดังนี้  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  (Impromptu  Speech)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน ๖๐ คน  การแข่งขันเล่านิทาน  (Story  Telling)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน ๔๐ คน  และ การแข่งขัน  Multi  Skills  Competition  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จำนวน ๔๐ คน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด