ประชุมทางไกล โรงเรียนขนาดเล็ก

12011

โรงเรียนขนาดเล็ก ๑๐๓ โรงเรียน ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปลายทาง ปีการศึกษา ๒๕๕๘…..

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยนายรังสฤษดิ์ พลอามาตย์  ศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมการประชุมทางไกล”การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่อง” ที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร อ.เมืองบุรีรัมย์ โดยมีนายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม  ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง DLTV ๑๔ จากโรงเรียนไกลกังวล พร้อมกับโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนทั่วประเทศ   ซึ่งแต่ละโรงเรียนสามารถ download คู่มือการติดตามผลแบบ online และ แบบรายงานผล ได้ที่ https://dltv.feedback180.com/result/

ศากุน ศิริพานิช/อุดมศักดิ์ โคตรประทุม..รายงาน

กำชับทุกโรงเรียนเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน

ผอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กำชับทุกโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนทั้งด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพของนักเรียน และการจัดการเรียนการสอน

นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘ คือในวันที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความห่วงใยสวัสดิภาพ สวัสดิการและความปลอดภัยของนักเรียน ประกอบกับในช่วงปิดภาคเรียนได้เกิดภัยธรรมชาติจากพายุฤดูร้อนหลายครั้ง ซึ่งอาจมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายเป็นอันตรายต่อนักเรียนได้ จึงได้มีหนังสือแจ้งกำชับให้ทุกโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  โดยสำรวจและปรับปรุงอาคารทุกหลังและระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย  สำรวจความปลอดภัยบริเวณภายในและรอบโรงเรียน เช่น ต้นไม้ กิ่งไม้ รั้ว ประตู สนามเด็กเล่นฯลฯ ให้มีความแข็งแรงไม่เป็นอันตรายแก่นักเรียนและผู้ใช้งานทุกคน  โรงเรียนใดที่มีสระน้ำ ขอให้ดำเนินการจัดทำแนวรั้ว หรือมีมาตรการในการป้องกันนักเรียนให้ปลอดภัยจากการจมน้ำ  รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง สัตว์หรือแมลงมีพิษต่างๆ   ส่วนในการจัดการเรียนการสอน ให้จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ที่จำเป็นให้ครบถ้วน และมีความพร้อมที่จะทำการเรียนการสอนได้ทันที  ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  จะได้จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน จากทั้ง ๒๐๒ โรงเรียน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการจัดการศึกษา  ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน