ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม

004

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม แก่นักเรียนระดับประถมและมัธยม ในช่วงปิดภาคเรียนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายอบรมภาษาอังกฤษแบบแบบเข้ม   ซึ่งจัดขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒  จากโรงเรียนในสังกัด  จำนวน ๑๐๐ คน  โดยจัดเป็นค่ายเช้ามา เย็นกลับ ระยะเวลา ๒๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑๗ เมษายน – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในช่วงปิดภาคเรียน   สำหรับระดับประถมศึกษา ได้จัดอบรมนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ จำนวน ๑๐๐ คน  โดยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๗ เมษายน – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์  จันทวี .. รายงาน

บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย

IMG_1528

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ทำบุญเนื่องในประเพณีสงกรานต์ โดยได้มีการเปลี่ยนผ้าครองและสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ไหว้พระภูมิเจ้าที่ ทำบุญเลี้ยงพระ ฟังธรรม ในโอกาสเดียวกันนี้ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานรดน้ำขอพรจาก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน  นอกจากนี้ ในภาคบ่าย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำคณะเดินทางไปรดน้ำของพรนายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ด้วย….

(ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี… รายงาน)