สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม ก.ต.ป.น.สัญจร

img_7359

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อวางแผนพัฒนาการนิเทศติดตาม และยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสัญจรที่โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) เพื่อให้คณะกรรรมการฯ ได้เยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนสภาพจริง  โดยก่อนเริ่มการประชุม คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ฯ ซึ่งเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน” ของ สพฐ. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย และจัดบรรยากาศให้นักเรียนสนใจเข้ามาใช้ห้องสมุดทุกวัน  พร้อมกับเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งในปีที่ผ่านมามีนักเรียนสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม ๑๐๐ คะแนน จำนวน ๑ คน      นอกจากนี้ ได้ให้โรงเรียนที่มีการพัฒนาการอ่านเขียน นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน ได้แก่โรงเรียนบ้านโคกส่วาง และโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ได้แก่ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม นำเสนอแนวทางวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาแก่โรงเรียนอื่นๆ ค่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

สำนักงบประมาณติดตามงบประมาณและรับฟังความคิดเห็น จาก ๕ เขตพื้นที่การศึกษาในบุรีรัมย์

img_7274

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมาพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  นายภูมิรักษ์  ชมแสง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยนายสมมิตร ไตรักตระกูล ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑  นาย ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ ๒ และผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ ๔ และคณะ เดินทางมาติดตามงบประมาณ และรับฟังความคิดเห็น เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดสรร การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. โดยมี นายสมศักดิ์ ขอบทำดีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒-๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒  และเจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและงบประมาณ เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๘ ล้านบาท เท่ากับในปีที่ผ่านมา  งบลงทุน ๘๕.๖ ล้านบาท และงบกลางพัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก (โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์) เป็นงบลงทุน ๑.๙๗ ล้านบาท และงบเงินอุดหนุน ๓.๓๕ ล้านบาท  ปัญหาอุปสรรคคือสถานศึกษาไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการถอดแบบ การประมาณการก่อสร้าง ทำให้เกิดความล่าช้าอยู่บ้าง และในกรณีที่โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ อาคารเรียนเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันเวลา เนื่องจากเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไม่มีงบประมาณรองรับ  ทำให้เกิดปัญหาเด็กขาดแคลนที่เรียน จึงเสนอแนะให้มีงบประมาณฉุกเฉินตั้งไว้ให้ใช้ในกรณีประสบภัยด้วย

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม