บุรีรัมย์ เขต ๑ นำข้อมูลผลการสอบโอเน็ตพัฒนานักเรียน

01ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ชื่นชมนักเรียน ๑๙ คน ที่ทำคะแนนสอบ O-net ได้เต็ม ๑๐๐ คะแนน พร้อมย้ำให้ครูนำข้อมูลคะแนนของนักเรียนมาใช้พัฒนาเป็นรายบุคคล ในปีการศึกษา ๒๕๕๘

นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดเผยว่า จากการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่สามารถทำคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ รวม ๑๙ คน  เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  ๖ คน  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ๑๐ คน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ๒ คน และโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ๑ คน    ส่วนคะแนนค่าเฉลี่ยทุกวิชาในภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย คือ ๔๓.๙๗ ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ คือ ๓๖.๒๕ ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา    ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดทำข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนในสังกัดทุกคน   และร่วมกับโรงเรียนวิเคราะห์ว่านักเรียนแต่ละคนต้องได้รับพัฒนาในรายวิชาใดบ้าง   เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้ตรงกับศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล

นักเรียนที่ทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ได้เต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑. ด.ช. สรวิชญ์  บุตรสิงห์          โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
๒. ด.ช. วีรภัทร  ชลากรโกศล      โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
๓. ด.ญ. สิริกาญจน์ ชะลองรัมย์    โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
๔. ด.ญ.ปภาพินพ์ ไกรรณภูมิ        โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
๕ ด.ช.เพชร  โรจน์ทรัพย์           โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๖. ด.ช. ธฤต   ขติฌานัง            โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๗. ด.ญ.ณิชกมล  วงศ์สุขสวัสดิ์      โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๘. ด.ช.วงศธร  วงศ์สุขสวัสดิ์        โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๙. ด.ญ.กัลยากร  เจนการ          โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๑๐. ด.ช.ณัฐชมน  ส่างคำ           โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๑๑. ด.ช.แพทย์ภูมิ ภูมิพงศ์ธนโชติ  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๑๒. ด.ช.ณัฐพร  รุ่งเรืองศิลป์       โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๑๓. ด.ช.ภูวิท  กิตติเวศสกุล        โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๑๔. ด.ญ.นิชาภา  ไตรวิทยากร    โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
๑๕. ด.ช.ชัยวัฒน์  ทิพย์อักษร      โรงเรียนฮั่วเคี้ยว

นักเรียนที่ทำคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ  ได้เต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑. ด.ช.ทัพไทย ไชยหงส์        โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
๒. ด.ญ.ปพิชญา แวววุฒินันท์    โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
๓ ด.ช.เพชร  โรจน์ทรัพย์        โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๔. ด.ช. ธฤต   ขติฌานัง        โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๕. ด.ญ.สิรินดา  ตั้งสมบูรณ์     โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๖. ด.ญ.ไอดิน กมลชัย            โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ข่าวนี้จาก นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวนี้จาก นสพ.ผู้จัดการ

ข่าวนี้จากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรฯ

IMG_8078

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  พัฒนาครูเรื่องระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรที่เพิ่มเนื้อหา วิชาหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ และค่านิยม ๑๒ ประการ

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร และเวลาเรียน รายวิชาหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ และค่านิยม ๑๒ ประการ และการจัดทำเอกสารการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทั้ง ๒๑๔ โรงเรียน  ตรวจสอบโครงสร้าง เวลาเรียนและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  รวมทั้งระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา  เพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาได้อย่างถูกต้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยจัดเป็น ๒ รุ้น  รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ประด้วยโรงเรียนในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และโรงเรียนเอกชน  รุ่นที่ ๒ ประกอบด้วยโรงเรียนในเขตอำเภอลำปลายมาศ บ้านด่าน และชำนิ

นายปัญญา  ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า ในช่วงสิ้นปีการศึกษา เป็นช่วงที่โรงเรียนต้องออกหลักฐานทางการเรียนให้แก่นักเรียน ซึ่งในปีการศึกษานี้ ได้มีการปรับโครงสร้างหลักสูตร เพิ่มวิชาหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์  ทุกโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนมาแล้ว และจะต้องทำการวัดประเมินผล ครูที่รับผิดชอบต้องมีความเข้าใจการวัดประเมินผลในสาระที่เพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องทุกโรงเรียน

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ สพฐ.