ประกาศความสำเร็จ ป.๑ อ่านเขียนได้ใน ๑ ภาคเรียน

IMG_3211

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประกาศผลสำเร็จนโยบายนักเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ภายใน ๑ ภาคเรียน

เมื่อวันที่ ๒๙  กันยายน ๒๕๕๘ นายสุพจน์  เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เป็นประธานในการประกาศผลสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำหนดให้
“ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” และให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน ต้องอ่านออกเขียนได้ภายใน ๑ ปี  โดยเมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้มีการลงนามความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๒๐๒ โรงเรียน ว่าต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนชั้น ป.๑ ทุกคนอ่านออกเขียนได้ในระดับที่เหมาะสมกับวัย  ซึ่งผลจากการดำเนินงานมา ๑ ภาคเรียน พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในสังกัดทุกคน สามารถอ่านออกเขียนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  จึงได้จัดกิจรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน พร้อมกับมอบหนังสืออ่านเพิ่มเติมแก่ทุกโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนใช้เป็นหนังสืออ่านเสริมในภาคเรียนที่ ๒ ต่อไป

นายสุพจน์ เจียมใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า หลังจากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ลงนามความร่วมกับโรงเรียนในสังกัดไปเมื่อเดือนมกราคมแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นระยะ  มีการมอบภาษาไทยที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และหนังสือนิทานอ่านเสริมเรื่อง “ราชากับฤาษี” ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน รวมทั้งมีการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนอย่างเข้มข้น  และในวันนี้ซึ่งสิ้นภาคเรียนแรกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในสังกัดสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน โดยมีเครื่องมือที่ใช้วัดคือ นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำในหนังสือราชากับฤาษี ที่มอบให้ไปได้ทุกคน   ความสำเร็จในวันนี้ คือการสร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียนและคุณครู ว่าสามารถประสบความสำเร็จในเบื้องต้นได้    หลังจากนี้ ทุกโรงเรียนต้องพัฒนาระดับการอ่านเขียนของนักเรียนในระดับที่ยากขึ้นตามหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ป.๑ ที่กระทรวงกำหนด และนักเรียนชั้น ป.๒ – ป.๖ ก็ต้องได้รับการพัฒนาให้อ่านคล่องเขียนคล่องขึ้นด้วย

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน

ข่าวนี้ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สพฐ.

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ผนึกกำลังชุมชนต่อต้านการโกง

IMG_2641

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ประชุมปฏิบัติการ ป.ป.ช.สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ผนึกกำลังสร้างความตระหนักต่อต้านการโกง

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ ป.ป.ช.สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โดยมีนักเรียนแกนนำ ผู้นำชุมชน และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายสุจริตในสังกัด ๒๐ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม และมีคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความรู้  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและความตระหนักแก่เยาวชน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชนและตัวแทนปกครองนักเรียนในการร่วมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนดี

นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลและหน่วยงานทุกระดับได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น อย่างจริงจัง  ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตในองค์กร เน้นการบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทุกคนเป็นคนดี เพื่อสร้างและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่น  ต่อต้านการโกงในทุกรูปแบบ เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ในอนาคต สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

เด็กหญิงวรินรำไพ จำปาแดง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  กล่าวว่า “..การคอรัปชั่นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย และไม่ควรถือเป็นเยี่ยงอย่าง  การทำงานด้วยความสุจริตจะย่อมมีความสุขมากกว่า  และจะนำความรู้จากการเข้าค่ายในครั้งนี้ไปบอกเพื่อนๆ และน้องๆ ในโรงเรียน  เช่น การเลือกตั้งประธานนักเรียน ก็ต้องไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต แต่ต้องใช้ความดีความจริงใจในการหาเสียง…”

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

ข่าวนี้ใน นสพ.แนวหน้า

ข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.

ดูภาพทั้งหมด