บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่ฯ

01

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามการบริหารและการจัดการมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางภาวนี ธำรงเลิศฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ. ประธานคณะกรรมการติดตามการบริหารและการจัดการมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และคณะ ประกอบด้วยนางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์  และนางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง นักวิชาการศึกษา ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     โดยมีนายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง ๓ มาตรฐาน ประกอบด้วย  การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และผลการดำเนินงานและการจัดการศึกษา

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามนโยบาย B-CM Model

7094

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามการบริหารจัดการนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  “บุรีรัมย์  สันติสุข บนความพอเพียง” ของหน่วยงานด้านการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นายเสรี สีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เดินทางมาประชุมติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการรายกรณี B-CM Model :Buriram Case Management Model  ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งได้มีเป้าหมายสูงสุด คือ “บุรีรัมย์  สันติสุข บนความพอเพียง  เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์  ครอบครัวเดียวกัน  สายเลือดเดียวกัน  ลูกหลานรัชกาลที่ 1”  และกำหนดปัจจัยความสำเร็จไว้ 9 ด้าน  เพื่อสร้างความความเข้มแข็งแก่ประชาชน โดยการวางรากฐานชุมชนเข้มแข็งตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน   ในส่วนของหน่วยงานด้านการศึกษาได้รับผิดชอบปัจจัยความสำเร็จข้อที่ 2 คือ “มีปัญญา” เพื่อร่วมกันวางแนวทางสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน ให้มีความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนความพอเพียง และพึ่งพาตนเองได้  โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต ซึ่งเป็นการติดตามการดำเนินงานเป็นครั้งแรก และจะมีการประชุมติตามทุก 3 เดือน เพื่อร่วมกันสรุปผลและนำเสนปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมกันหาแนวทางดำเนินการไปสู่จุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน