กศจ.บุรีรัมย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพ รอบสี่

กศจ.บุรีรัมย์ โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (การสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่” (รุ่นแรก)

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (การสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่” (รุ่นแรก) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ มาตรฐานใหม่ มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบองค์รวม (holistic evaluation)  มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดให้เข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ซึ่งการประชุมจะแบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๒ , สพม. เขต ๓๒ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๘ คน และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบ ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓-๔  จำนวน ๒๐๐ คน คณะวิทยากร ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ , สพม.เขต ๓๒

จากนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความสำคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนน ผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการกำหนดคะแนนประเมินแต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการดำเนินงานหรือกระบวนการดำเนินงานในภาพรวม (holistic rubrics) ซึ่งเป็นวิธีการประเมินที่แตกต่างจากการประเมินที่ผ่านมาที่เน้นการประเมินในเชิงปริมาณ ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมฯ นี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพแนวใหม่ สถานศึกษาสามารถนำความรู้ ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งการจัดทำรายงานประจำปี ไปดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรม ๑                                                                                                                                         ดูภาพกิจกรรม ๒

 

 

 

การตรวจราชการโรงเรียนคุณธรรม

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการจากสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๔ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนคุณธรรม (โรงเรียนขนาดใหญ่) ตามกรอบแนวคิด ๕ ข้อ ได้แก่ ด้านความพอเพียง ด้านความกตัญญูรู้คุณ ด้านความซื่อสัตย์สุจริตสร้างคนดีให้กับชาติบ้านเมือง ด้านความรับผิดชอบ ด้านอุดมการณ์คุณธรรม โดยมี นายประภาส  รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับมอบหมายในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ให้การต้อนรับ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

 

 

กศจ.บุรีรัมย์ สอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

4102

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ และ เขต ๔ ที่ว่างอยู่ รวม ๓๔ อัตรา มีผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น ๒๙๙ คน   โดยมีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำหรับการสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบจากส่วนกลางซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้มหาวิทยาสวนดุสิตเป็นผู้ออกข้อสอบ เป็นข้อสอบกลางใช้ในทุกจังหวัดที่เปิดสอบ    และในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายพีระ รัตนวิจิตร ผอ.สำนักบริหารการศึกษาภาคบังคับ สพฐ. นายไพบูลย์ อินทร์งาม ผู้แทนจาก กคศ.  และนายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.เขต ๓๑ กรรมการสนับสนุนการดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษารับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔   ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาที่บุรีรัมย์  ซึ่งการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาแต่ประการใด

            นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด กล่าวว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีมาตรการในการกำกับดูแลการสอบครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยยึดแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  ห้ามไม่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องจัดติวข้อสอบ  การแต่งกายของผู้เข้าสอบซึ่งห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารต่างๆเข้าในห้องสอบ รวมทั้งได้มีการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการกำกับห้องสอบทุกคนเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในแนวทางเดียวกัน เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน ซึ่งมั่นใจว่าการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาในครั้งนี้จะดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแน่นอน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม 1
ดูภาพเพิ่มเติม 2
ดูภาพเพิ่มเติม 3