Gallery

ผล ONET ปีการศึกษา 2554 สูงขึ้นเกือบทุกวิชา

This gallery contains 1 photo.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  รายงานผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ ONET  ประจำปีการศึกษา2554   พบว่าคะแนนเฉลี่ยในเกือบทุกวิชาสูงขึ้นกว่าผลคะแนนในปีการศึกษา2553 ดังนี้ ระดับชั้นป.6  มีนักเรียนเข้าสอบ 828,119 คน   วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 50.04 คะแนน เพิ่มขึ้น 18.82 คะแนน คณิตศาสตร์ 52.40 คะแนน เพิ่มขึ้น 17.55 คะแนน วิทยาศาสตร์ 40.82 คะแนน ลดลง 0.74 คะแนน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 52.22 คะแนน เพิ่มขึ้น 5.15 คะแนน ภาษาอังกฤษ 38.37 … Continue reading