โครงการสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี สู่ชุมชน

02

เมื่อวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๙  ฯพณฯ  โสภณ  ซารัมย์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็นประธาน      ในการเปิดโครงการ สร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี สู่ชุมชน  เพื่อเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมไทยให้แก่ชุมชน  เยาวชน  ได้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้ให้คงอยู่สืบต่อไป  โดยมี  นายทูลทองใจ  ซึ่งรัมย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา  เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ  และมีนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา  มาให้ความรู้และดำเนินการฝึกสอน   ณ วัดโพธิ์ย่อย  บ้านยาง  ซึ่งมีนักเรียน จากโรงเรียนบ้านยาง   ” คุรุราษฎร์รังสรรค์”  จำนวน  ๗๕  คน  , โรงเรียนบ้านซำแฮด  (นักศึกษาประชานุสรณ์ ๕)   จำนวน  ๑๒  คน , โรงเรียนวัดบ้านหินโคน (คุรุราษฎร์บำรุง)  จำนวน  ๑๕  คน  และกลุ่มแม่บ้านในชุมชนบ้านยาง  จำนวน  ๖  หมู่บ้าน  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  รวม  ๕  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๔ – ๘  เมษายน  ๒๕๕๙

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

Gallery

ผล ONET ปีการศึกษา 2554 สูงขึ้นเกือบทุกวิชา

This gallery contains 1 photo.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  รายงานผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ ONET  ประจำปีการศึกษา2554   พบว่าคะแนนเฉลี่ยในเกือบทุกวิชาสูงขึ้นกว่าผลคะแนนในปีการศึกษา2553 ดังนี้ ระดับชั้นป.6  มีนักเรียนเข้าสอบ 828,119 คน   วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 50.04 คะแนน เพิ่มขึ้น 18.82 คะแนน คณิตศาสตร์ 52.40 คะแนน เพิ่มขึ้น 17.55 คะแนน วิทยาศาสตร์ 40.82 คะแนน ลดลง 0.74 คะแนน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 52.22 คะแนน เพิ่มขึ้น 5.15 คะแนน ภาษาอังกฤษ 38.37 … Continue reading