ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

คลิก เพื่อดูรายละเอียดการรับนักเรียน

Advertisements

แนะนำแอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน”

สำนักราชเลขาธิการ และสำนักงานรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระราชประวัติ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และโครงการพระราชดำริ ไว้ในแอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” และคำราชาศัพท์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้

ขอเชิญชวนผู้สนใจติดตั้งแอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” ได้ทั้งระบบ Android และ IOS

โครงการสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี สู่ชุมชน

02

เมื่อวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๙  ฯพณฯ  โสภณ  ซารัมย์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็นประธาน      ในการเปิดโครงการ สร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี สู่ชุมชน  เพื่อเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมไทยให้แก่ชุมชน  เยาวชน  ได้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้ให้คงอยู่สืบต่อไป  โดยมี  นายทูลทองใจ  ซึ่งรัมย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา  เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ  และมีนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา  มาให้ความรู้และดำเนินการฝึกสอน   ณ วัดโพธิ์ย่อย  บ้านยาง  ซึ่งมีนักเรียน จากโรงเรียนบ้านยาง   ” คุรุราษฎร์รังสรรค์”  จำนวน  ๗๕  คน  , โรงเรียนบ้านซำแฮด  (นักศึกษาประชานุสรณ์ ๕)   จำนวน  ๑๒  คน , โรงเรียนวัดบ้านหินโคน (คุรุราษฎร์บำรุง)  จำนวน  ๑๕  คน  และกลุ่มแม่บ้านในชุมชนบ้านยาง  จำนวน  ๖  หมู่บ้าน  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  รวม  ๕  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๔ – ๘  เมษายน  ๒๕๕๙

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน