กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์    กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ เพื่อส่งเสริมให้ครูสอน มีความรู้ความสามารถในการผลิตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน    โดยครูสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน และสื่อสารได้ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ซึ่งมีครู  ในกลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๐ คน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้านคุณภาพการศึกษาตามหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ข้อ ๑๔ กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา   ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญมากขึ้น ด้านการศึกษา ปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต้องเร่งพัฒนา ก็คือ ครูผู้สอน ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารและปฏิบัติงานมากขึ้น กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นมา เพื่อให้ครูสามารถนำเอาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในการเรียนการสอนและผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิวัฒนาการ  วงศ์แหล้ …. ภาพ
สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ณ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) โดยกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ ซึ่งได้จัดกิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของคณะลูกเสือแห่งชาติ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อให้กิจการลูกเสือคงอยู่อย่างภาคภูมิ และเป็นการฝึกเยาวชนให้มีระเบียบวินัย กล้าหาญ อดทน เสียสละ มีความซื่อสัตย์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีคณะลูกเสือร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๑ โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียน รองผู้กำกับลูกเสือโรงเรียน กองลูกเสือสามัญ และกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๕๐ คน ร่วมสวนสนาม

เนื่องด้วยวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรี   ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ดังนั้น คณะลูกเสือแห่งชาติจึงได้ถือเอาวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้ร่วมกันจัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด