เมืองบุรีรัมย์ ๑ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับกลุ่มโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๒ โรงเรียน โรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนเทศบาล ๑-๓)  และสังกัดอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) แข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   กิจกรรมที่มีการแข่งขัน ได้แก่ เพลงคุณธรรม เล่านิทานคุณธรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ   (ครอสเวิร์ด) (Sound Lab) พูดสุนทรพจน์ภาษาจีน เดี่ยวขิม ๗ หย่อง ต่อศัพท์ภาษาไทย กาพย์ยานี ๑๑ กลอนสี่ เรียงร้อยถ้อยความ ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA คัดลายมือสื่อภาษาไทย มารยาทไทย ศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี เขียนภาพไทยประเพณี ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง เพลงสากล และเพลงพระราชนิพนธ์

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

Advertisements

กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์    กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ เพื่อส่งเสริมให้ครูสอน มีความรู้ความสามารถในการผลิตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน    โดยครูสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน และสื่อสารได้ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ซึ่งมีครู  ในกลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๐ คน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้านคุณภาพการศึกษาตามหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ข้อ ๑๔ กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา   ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญมากขึ้น ด้านการศึกษา ปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต้องเร่งพัฒนา ก็คือ ครูผู้สอน ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารและปฏิบัติงานมากขึ้น กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นมา เพื่อให้ครูสามารถนำเอาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในการเรียนการสอนและผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิวัฒนาการ  วงศ์แหล้ …. ภาพ
สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน