เปิดอาคารหอสมุดนวปัญญา รวมจิตศิษย์ครู ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอสมุดนวปัญญา รวมจิตศิษย์ครู ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๒๑๗ คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๖ คน  อาคารหอสมุดนวปัญญา รวมจิตศิษย์ครู ๒๕๖๐ ของโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่  ได้รับงบประมาณสนับสนุนโดยการระดมทรัพยากรจากศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชน   ซึ่งจะใช้เป็นอาคารหอสมุดแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและคนในชุมชนที่สนใจ งบประมาณที่ใช้ในการสร้างอาคารรวมทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

นิพนธ์ บุญพุฒ … ภาพ
สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

Advertisements