โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ น. ที่หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ป้องกันมิให้มีการกระทำผิดวินัย สถิติการร้องเรียนและการกระทำผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลดลง โดยเฉพาะการกระทำความผิดกรณีทุจริต ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๐ คน วิทยากรบรรยาย  นายมานิตย์ คณะโต  นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.ค.ศ. บรรยายในเรื่อง วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย     การอุทธรณ์ การ้องทุกข์ แนวทางป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กระจายอำนาจไปสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างมาตรฐาน บรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยยึดระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ วินัยและการรักษาวินัย ที่กำหนดไว้ในหมวด ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยที่มาตรา ๙๕ ระบุให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้บังคับบัญชามีวินัยป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำผิดวินัยและดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญ จึงได้จัดประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย อันจะเป็นการป้องปราม ซึ่งจะส่งผลให้การร้องเรียนและการทำผิดวินัยลดลง โดยเฉพาะการกระทำผิดกรณีทุจริต

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

Advertisements