อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว อบรมพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ระบบดูและและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานและบรรยายพิเศษประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว การอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ระบบดูและและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาตนเองเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อการขอรับรางวัล เสมา ปปส. ทุกระดับ และเพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการลงข้อมูลระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาได้ โดยมีครูที่รับผิดชอบงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและวิธีการลงข้อมูลสารสนเทศ   ทั้งสองระบบ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๒ คน วิทยากรบรรยาย  ว่าที่ พ.ท.รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแนวนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมได้ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฯลฯ เพื่อประสานและประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้กำหนดจัดให้มีการประชุมฯ ขึ้นมา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถติดตามดูแลนักเรียนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ทันเวลา ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

Advertisements