อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานระดับปฐมวัย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานระดับปฐมวัย พัฒนาครูผู้สอนในระดับปฐมวัยให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางสะเต็มศึกษาผ่านโครงงาน

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานและยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานระดับปฐมวัย เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้ และยังเป็นการปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะทำให้ครูสามารถจัดกิจกรรมโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัดร่วมเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๙๙ โรงเรียน คณะวิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นำโดย นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย ให้กับครูผู้สอนระดับปฐมวัยมาอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้เน้นการสอนแบบโครงงาน จากกระแสความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เกิดขึ้นอย่างมากมาย รวดเร็ว ผนวกกับความเปลี่ยนแปลงในสังคม และสภาพแวดล้อม ทำให้ผู้คนต้องปรับตัว เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างมีคุณภาพ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อกระบวนการด้านการศึกษาทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสสังคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาครูปฐมวัย สอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้นำการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาผ่านโครงงานเพื่อให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการดำรงชีวิตประจำวัน อีกทั้งมีทักษะที่พร้อมสำหรับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ กล่าวคือ เป็นผู้มีทักษะชีวิตและอาชีพ เป็นทักษะที่จะช่วยเสริมสร้างให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม โดยสนับสนุนให้ครูเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์  ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะสามารถช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

Advertisements