การแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐   ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีนักเรียนสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผ่านการคัดเลือกระดับภาค ได้เข้าแข่งขันในระดับ  สพฐ. จำนวน ๓ ราย และได้รับรางวัล ดังนี้

 • เด็กหญิงพัชรพร  บุญญาธนพัฒน์ 
  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
  รางวัลที่ 3 การเขียนตามคำบอก ป.๔–ป.๖
 • เด็กชายพงศ์ศรันย์  ชัยมณี
  รร.บ้านโคกสว่าง
  รางวัลชมเชย การแข่งขันคัดลายมือ ป.๑ – ป.๓
 • เด็กหญิงวราภรณ์   เนียมกุญชร 
  รร.บ้านตาเหล็ง
  รางวัลนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
  การแต่งกลอนสุภาพ  ม.๑ – ม.๓

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements